Phrasebook

en City tour   »   kn ನಗರದರ್ಶನ

42 [forty-two]

City tour

City tour

೪೨ [ನಲವತ್ತೆರಡು]

42 [Nalavatteraḍu]

ನಗರದರ್ಶನ

[nagaradarśana.]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Kannada Play More
Is the market open on Sundays? ಭಾ----ರ---ು -ಾರು-----ಯಲ್ಲ- -ಂಗಡಿಗ---ತೆ---ಿ----ತವ-ಯೆ? ಭ-ನ-ವ-ರದ-ದ- ಮ-ರ-ಕಟ-ಟ-ಯಲ-ಲ- ಅ-ಗಡ-ಗಳ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತವ-ಯ-? ಭ-ನ-ವ-ರ-ಂ-ು ಮ-ರ-ಕ-್-ೆ-ಲ-ಲ- ಅ-ಗ-ಿ-ಳ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ---------------------------------------------------- ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆಯೆ? 0
Bh--uvārad-n-u m-------e--lli---g-ḍ--aḷu --r-di-utta---e? Bhānuvāradandu mārukaṭṭeyalli aṅgaḍigaḷu terediruttaveye? B-ā-u-ā-a-a-d- m-r-k-ṭ-e-a-l- a-g-ḍ-g-ḷ- t-r-d-r-t-a-e-e- --------------------------------------------------------- Bhānuvāradandu mārukaṭṭeyalli aṅgaḍigaḷu terediruttaveye?
Is the fair open on Mondays? ಸೋಮವ-ರ-----ಉ--ಸವ ತ--ೆ---ು-್--ೆ--? ಸ-ಮವ-ರದ-ದ- ಉತ-ಸವ ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತದ-ಯ-? ಸ-ಮ-ಾ-ದ-ದ- ಉ-್-ವ ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- --------------------------------- ಸೋಮವಾರದಂದು ಉತ್ಸವ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
Sōma-ārad-ndu -ts-----e-e---utt-d-y-? Sōmavāradandu utsava terediruttadeye? S-m-v-r-d-n-u u-s-v- t-r-d-r-t-a-e-e- ------------------------------------- Sōmavāradandu utsava terediruttadeye?
Is the exhibition open on Tuesdays? ಮ-----ರದಂ---ವಸ--ು ಪ---ರ್-ನ-ತ-ರೆದಿರು---ದೆ--? ಮ-ಗಳವ-ರದ-ದ- ವಸ-ತ- ಪ-ರದರ-ಶನ ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತದ-ಯ-? ಮ-ಗ-ವ-ರ-ಂ-ು ವ-್-ು ಪ-ರ-ರ-ಶ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------- ಮಂಗಳವಾರದಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
Ma--a--v---d--d- v-stu ---da-ś--a---r-d--uttade--? Maṅgaḷavāradandu vastu pradarśana terediruttadeye? M-ṅ-a-a-ā-a-a-d- v-s-u p-a-a-ś-n- t-r-d-r-t-a-e-e- -------------------------------------------------- Maṅgaḷavāradandu vastu pradarśana terediruttadeye?
Is the zoo open on Wednesdays? ಮ-ಗಾ-ಯ--ುಧ--ರದಂ----ೆರೆ-ಿರು---ದೆಯೆ? ಮ-ಗ-ಲಯ ಬ-ಧವ-ರದ-ದ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತದ-ಯ-? ಮ-ಗ-ಲ- ಬ-ಧ-ಾ-ದ-ದ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ---------------------------------- ಮೃಗಾಲಯ ಬುಧವಾರದಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
Mr--ā---a-------āra-a-du -e---i-u---dey-? Mr-gālaya budhavāradandu terediruttadeye? M-̥-ā-a-a b-d-a-ā-a-a-d- t-r-d-r-t-a-e-e- ----------------------------------------- Mr̥gālaya budhavāradandu terediruttadeye?
Is the museum open on Thursdays? ವಸ್--ಸ-ಗ-ರ-ಾಲ- --ರುವಾ--ಂ-ು ತ-ರ--ಿ--ತ್--ೆ-ೆ? ವಸ-ತ-ಸ-ಗ-ರಹ-ಲಯ ಗ-ರ-ವ-ರದ-ದ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತದ-ಯ-? ವ-್-ು-ಂ-್-ಹ-ಲ- ಗ-ರ-ವ-ರ-ಂ-ು ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------------- ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಗುರುವಾರದಂದು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
V-st-saṅgrah---ya-g-r-v------du -e--di---t-dey-? Vastusaṅgrahālaya guruvāradandu terediruttadeye? V-s-u-a-g-a-ā-a-a g-r-v-r-d-n-u t-r-d-r-t-a-e-e- ------------------------------------------------ Vastusaṅgrahālaya guruvāradandu terediruttadeye?
Is the gallery open on Fridays? ಶ--್ರವಾರದ-ದು--ಿ-್ರ---------------ತ-ೆ--? ಶ-ಕ-ರವ-ರದ-ದ- ಚ-ತ-ರಶ-ಲ- ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತದ-ಯ-? ಶ-ಕ-ರ-ಾ-ದ-ದ- ಚ-ತ-ರ-ಾ-ೆ ತ-ರ-ದ-ರ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- --------------------------------------- ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೆ? 0
Śuk---ār-dandu -i------- --red----t--e--? Śukravāradandu citraśāle terediruttadeye? Ś-k-a-ā-a-a-d- c-t-a-ā-e t-r-d-r-t-a-e-e- ----------------------------------------- Śukravāradandu citraśāle terediruttadeye?
Can one take photographs? ಇ-್ಲ- ಛ--ಚಿತ-- ----ಯ-ಹ---? ಇಲ-ಲ- ಛ-ಯಚ-ತ-ರ ತ-ಗ-ಯಬಹ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಛ-ಯ-ಿ-್- ತ-ಗ-ಯ-ಹ-ದ-? -------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಛಾಯಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಬಹುದೆ? 0
I-li c-ā-ac---a-te---a-ahude? Illi chāyacitra tegeyabahude? I-l- c-ā-a-i-r- t-g-y-b-h-d-? ----------------------------- Illi chāyacitra tegeyabahude?
Does one have to pay an entrance fee? ಪ-ರ-ೇಶ-ುಲ---ಕ---ೇ--? ಪ-ರವ-ಶಶ-ಲ-ಕ ಕ-ಡಬ-ಕ-? ಪ-ರ-ೇ-ಶ-ಲ-ಕ ಕ-ಡ-ೇ-ೆ- -------------------- ಪ್ರವೇಶಶುಲ್ಕ ಕೊಡಬೇಕೆ? 0
Pra---aśulk- -o-ab---? Pravēśaśulka koḍabēke? P-a-ē-a-u-k- k-ḍ-b-k-? ---------------------- Pravēśaśulka koḍabēke?
How much is the entrance fee? ಪ-ರವ-ಶ--ಲ್--ಎ-್--? ಪ-ರವ-ಶಶ-ಲ-ಕ ಎಷ-ಟ-? ಪ-ರ-ೇ-ಶ-ಲ-ಕ ಎ-್-ು- ------------------ ಪ್ರವೇಶಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು? 0
Pr-v-ś---l---e-ṭ-? Pravēśaśulka eṣṭu? P-a-ē-a-u-k- e-ṭ-? ------------------ Pravēśaśulka eṣṭu?
Is there a discount for groups? ಗು--ಿನ--ಲ----ದ-- ----ಯ-- -ೊ---ುತ--ದೆಯೆ? ಗ--ಪ-ನಲ-ಲ- ಬ-ದರ- ರ-ಯ-ಯತ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತದ-ಯ-? ಗ-ಂ-ಿ-ಲ-ಲ- ಬ-ದ-ೆ ರ-ಯ-ಯ-ಿ ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- --------------------------------------- ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
G---inalli ---d--e-ri-āy-t- do--yuttad--e? Gumpinalli bandare riyāyati doreyuttadeye? G-m-i-a-l- b-n-a-e r-y-y-t- d-r-y-t-a-e-e- ------------------------------------------ Gumpinalli bandare riyāyati doreyuttadeye?
Is there a discount for children? ಚ-ಕ್ಕ-ಮ-್---ಗ- --ಯ--ತಿ ದ-ರ--ು--ತ-ೆಯ-? ಚ-ಕ-ಕ ಮಕ-ಕಳ-ಗ- ರ-ಯ-ಯತ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತದ-ಯ-? ಚ-ಕ-ಕ ಮ-್-ಳ-ಗ- ರ-ಯ-ಯ-ಿ ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- ------------------------------------- ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
Ci-ka-m--k-ḷ--- -i--y--- do-e---tad---? Cikka makkaḷige riyāyati doreyuttadeye? C-k-a m-k-a-i-e r-y-y-t- d-r-y-t-a-e-e- --------------------------------------- Cikka makkaḷige riyāyati doreyuttadeye?
Is there a discount for students? ವಿ----ರ-ಥ---ಿ-ೆ-ರ-ಯಾಯ-ಿ---ರ-ಯ--್-ದೆಯೆ? ವ-ದ-ಯ-ರ-ಥ-ಗಳ-ಗ- ರ-ಯ-ಯತ- ದ-ರ-ಯ-ತ-ತದ-ಯ-? ವ-ದ-ಯ-ರ-ಥ-ಗ-ಿ-ೆ ರ-ಯ-ಯ-ಿ ದ-ರ-ಯ-ತ-ತ-ೆ-ೆ- -------------------------------------- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? 0
Vidy-rthigaḷ-g---iyā--t- d-re--t-ade-e? Vidyārthigaḷige riyāyati doreyuttadeye? V-d-ā-t-i-a-i-e r-y-y-t- d-r-y-t-a-e-e- --------------------------------------- Vidyārthigaḷige riyāyati doreyuttadeye?
What building is that? ಇ-ು-ಯ-ವ ಕ-್ಟ-? ಇದ- ಯ-ವ ಕಟ-ಟಡ? ಇ-ು ಯ-ವ ಕ-್-ಡ- -------------- ಇದು ಯಾವ ಕಟ್ಟಡ? 0
Idu y----ka--a--? Idu yāva kaṭṭaḍa? I-u y-v- k-ṭ-a-a- ----------------- Idu yāva kaṭṭaḍa?
How old is the building? ಇ-----್ಟ- ಹಳ---ಕಟ್--? ಇದ- ಎಷ-ಟ- ಹಳ-ಯ ಕಟ-ಟಡ? ಇ-ು ಎ-್-ು ಹ-ೆ- ಕ-್-ಡ- --------------------- ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ? 0
I-u-e--u----e-a k----ḍa? Idu eṣṭu haḷeya kaṭṭaḍa? I-u e-ṭ- h-ḷ-y- k-ṭ-a-a- ------------------------ Idu eṣṭu haḷeya kaṭṭaḍa?
Who built the building? ಈ ಕ-್ಟಡವ--ನ--ಕಟ---ದ--ು-ಯಾ--? ಈ ಕಟ-ಟಡವನ-ನ- ಕಟ-ಟ-ದವರ- ಯ-ರ-? ಈ ಕ-್-ಡ-ನ-ನ- ಕ-್-ಿ-ವ-ು ಯ-ರ-? ---------------------------- ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು? 0
Ī--aṭṭa------u--aṭ-i--var- --r-? Ī kaṭṭaḍavannu kaṭṭidavaru yāru? Ī k-ṭ-a-a-a-n- k-ṭ-i-a-a-u y-r-? -------------------------------- Ī kaṭṭaḍavannu kaṭṭidavaru yāru?
I’m interested in architecture. ನನಗ- -ಾಸ--- ಶಿಲ್-ದಲ-ಲಿ ಆ-ಕ್ತ- --ೆ. ನನಗ- ವ-ಸ-ತ- ಶ-ಲ-ಪದಲ-ಲ- ಆಸಕ-ತ- ಇದ-. ನ-ಗ- ವ-ಸ-ತ- ಶ-ಲ-ಪ-ಲ-ಲ- ಆ-ಕ-ತ- ಇ-ೆ- ---------------------------------- ನನಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. 0
N----e-vāstu ś--pa-a-l--ā---ti---e. Nanage vāstu śilpadalli āsakti ide. N-n-g- v-s-u ś-l-a-a-l- ā-a-t- i-e- ----------------------------------- Nanage vāstu śilpadalli āsakti ide.
I’m interested in art. ನ----ಕಲ-ಯ-್-ಿ -ಸ--ತ--ಇದೆ. ನನಗ- ಕಲ-ಯಲ-ಲ- ಆಸಕ-ತ- ಇದ-. ನ-ಗ- ಕ-ೆ-ಲ-ಲ- ಆ-ಕ-ತ- ಇ-ೆ- ------------------------- ನನಗೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. 0
Na-a-e-k----------sa-ti -de. Nanage kaleyalli āsakti ide. N-n-g- k-l-y-l-i ā-a-t- i-e- ---------------------------- Nanage kaleyalli āsakti ide.
I’m interested in paintings. ನನಗ---ಿತ-ರಕಲ-----ಿ ಆಸಕ್ತಿ-ಇ-ೆ. ನನಗ- ಚ-ತ-ರಕಲ-ಯಲ-ಲ- ಆಸಕ-ತ- ಇದ-. ನ-ಗ- ಚ-ತ-ರ-ಲ-ಯ-್-ಿ ಆ-ಕ-ತ- ಇ-ೆ- ------------------------------ ನನಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. 0
N-nag--c-t--k-le-a-l- ā-ak---ide. Nanage citrakaleyalli āsakti ide. N-n-g- c-t-a-a-e-a-l- ā-a-t- i-e- --------------------------------- Nanage citrakaleyalli āsakti ide.

Fast languages, slow languages

There are over 6,000 languages worldwide. But all have the same function. They help us exchange information. This happens in various ways in every language. Because every language behaves according to its own rules. The speed with which a language is spoken also differs. Linguists have proven this in various studies. To this end, short texts were translated into several languages. These texts were then read aloud by native speakers. The result was clear. Japanese and Spanish are the fastest languages. In these languages, almost 8 syllables per second are spoken. The Chinese speak considerably slower. They speak only 5 syllables per second. The speed is dependent on the complexity of the syllables. If the syllables are complex, speaking takes longer. German contains 3 sounds per syllable, for example. Therefore it is spoken relatively slowly. Speaking quickly does not mean, however, that there is a lot to communicate. Quite the opposite! Only a little information is contained in syllables that are quickly spoken. Although the Japanese speak quickly, they convey little content. On the other hand, the ‘slow’ Chinese say a great deal with a few words. English syllables also contain a lot of information. Interesting is: The evaluated languages are almost equally efficient! That means, he who speaks slower says more. And he who speaks faster needs more words. In the end, all reach their goal at about the same time.
Did you know?
Slovenian is counted among the South Slavic languages. It is the native language of about 2 million people. These people live in Slovenia, Croatia, Serbia, Austria, Italy and Hungary. Slovenian is similar in many ways to Czech and Slovakian. Many influences from Serbo-Croatian can also be seen. Although Slovenia is a small country, many different dialects exist there. This is due to the fact that the language region looks back at a chequered history. This manifests itself in the vocabulary too, as it contains many foreign language terms. Slovenian is written with Latin letters. The grammar distinguishes six cases and three genders. There are two official phonologies in the pronunciation. One of them differentiates precisely between high and low sounds. Another peculiarity of the language is its archaic structure. Slovenians have always been very open with respect to other languages. So they are even happier when someone is interested in their language!