Phrasebook

en Conjunctions 1   »   kn ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು ೧

94 [ninety-four]

Conjunctions 1

Conjunctions 1

೯೪ [ತೊಂಬತ್ತನಾಲ್ಕು]

94 [Tombattanālku]

ಸಂಬಂಧಾವ್ಯಯಗಳು ೧

[sambandhāvyayagaḷu 1.]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Kannada Play More
Wait until the rain stops. ಮಳೆ ನ--್ಲ-ವ-ರೆಗ- ----. ಮಳ- ನ-ಲ-ಲ-ವವರ-ಗ- ಕ-ಯ-. ಮ-ೆ ನ-ಲ-ಲ-ವ-ರ-ಗ- ಕ-ಯ-. ---------------------- ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿ. 0
M-ḷe--il--vav---g- kā--. Maḷe nilluvavarege kāyi. M-ḷ- n-l-u-a-a-e-e k-y-. ------------------------ Maḷe nilluvavarege kāyi.
Wait until I’m finished. ನ-ನ----ಾರ----ವರೆ-ೆ---ಯ-. ನ-ನ- ತಯ-ರ-ಗ-ವವರ-ಗ- ಕ-ಯ-. ನ-ನ- ತ-ಾ-ಾ-ು-ವ-ೆ-ೆ ಕ-ಯ-. ------------------------ ನಾನು ತಯಾರಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿ. 0
N-n- --y-rāg-v--are------i. Nānu tayārāguvavarege kāyi. N-n- t-y-r-g-v-v-r-g- k-y-. --------------------------- Nānu tayārāguvavarege kāyi.
Wait until he comes back. ಅ--ು ಹಿಂ-ಿರು-ಿ--ರ----ೆಗೆ ----. ಅವನ- ಹ--ತ-ರ-ಗ- ಬರ-ವವರ-ಗ- ಕ-ಯ-. ಅ-ನ- ಹ-ಂ-ಿ-ು-ಿ ಬ-ು-ವ-ೆ-ೆ ಕ-ಯ-. ------------------------------ ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿ. 0
Av--u-h--tirugi--a-u-av-reg---āy-. Avanu hintirugi baruvavarege kāyi. A-a-u h-n-i-u-i b-r-v-v-r-g- k-y-. ---------------------------------- Avanu hintirugi baruvavarege kāyi.
I’ll wait until my hair is dry. ನನ-ನ --ದ-ು ಒ-ಗ-ವವರೆ-ೆ -ಾ---್ತ-ನೆ. ನನ-ನ ಕ-ದಲ- ಒಣಗ-ವವರ-ಗ- ಕ-ಯ-ತ-ತ-ನ-. ನ-್- ಕ-ದ-ು ಒ-ಗ-ವ-ರ-ಗ- ಕ-ಯ-ತ-ತ-ನ-. --------------------------------- ನನ್ನ ಕೂದಲು ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. 0
N-nn---ū--l---ṇa--v-v-r-g- k--u-----. Nanna kūdalu oṇaguvavarege kāyuttēne. N-n-a k-d-l- o-a-u-a-a-e-e k-y-t-ē-e- ------------------------------------- Nanna kūdalu oṇaguvavarege kāyuttēne.
I’ll wait until the film is over. ಚಿ-್- ಮು------ರೆಗ----ಯ-ತ್ತ---. ಚ-ತ-ರ ಮ-ಗ-ಯ-ವವರ-ಗ- ಕ-ಯ-ತ-ತ-ನ-. ಚ-ತ-ರ ಮ-ಗ-ಯ-ವ-ರ-ಗ- ಕ-ಯ-ತ-ತ-ನ-. ------------------------------ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. 0
Citra mugi-u---a--ge-kā-ut--n-. Citra mugiyuvavarege kāyuttēne. C-t-a m-g-y-v-v-r-g- k-y-t-ē-e- ------------------------------- Citra mugiyuvavarege kāyuttēne.
I’ll wait until the traffic light is green. ನ--- ಟ-ರಾ-ಿ------್-ಹ-ಿ-- ಆ-ು----ಕ--ಾ-ು-್ತೇ-ೆ. ನ-ನ- ಟ-ರ-ಫ-ಕ- ಲ-ಟ- ಹಸ-ರ- ಆಗ-ವ ತನಕ ಕ-ಯ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಟ-ರ-ಫ-ಕ- ಲ-ಟ- ಹ-ಿ-ು ಆ-ು- ತ-ಕ ಕ-ಯ-ತ-ತ-ನ-. --------------------------------------------- ನಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಹಸಿರು ಆಗುವ ತನಕ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. 0
Nānu--rā---k l--ṭ-hasiru -g-v--t-n-k- k---tt--e. Nānu ṭrāphik laiṭ hasiru āguva tanaka kāyuttēne. N-n- ṭ-ā-h-k l-i- h-s-r- ā-u-a t-n-k- k-y-t-ē-e- ------------------------------------------------ Nānu ṭrāphik laiṭ hasiru āguva tanaka kāyuttēne.
When do you go on holiday? ನ-ನು ಯ--ಾ--ರ--ಯಲ್ಲ- ಹ----್---? ನ-ನ- ಯ-ವ-ಗ ರಜ-ಯಲ-ಲ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ಯ? ನ-ನ- ಯ-ವ-ಗ ರ-ೆ-ಲ-ಲ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ಯ- ------------------------------ ನೀನು ಯಾವಾಗ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀಯ? 0
Nī------ā-- r-j-y-lli---gu-tī-a? Nīnu yāvāga rajeyalli hōguttīya? N-n- y-v-g- r-j-y-l-i h-g-t-ī-a- -------------------------------- Nīnu yāvāga rajeyalli hōguttīya?
Before the summer holidays? ಬೇಸ-ಗ--ರಜ-ಗಳ -ುಂಚ--ೆ---ಗ--್---? ಬ-ಸ-ಗ- ರಜ-ಗಳ ಮ--ಚ-ಯ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ಯ? ಬ-ಸ-ಗ- ರ-ೆ-ಳ ಮ-ಂ-ೆ-ೆ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ಯ- ------------------------------- ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗಳ ಮುಂಚೆಯೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯ? 0
B-sig-------aḷ--mun--eye hōg------? Bēsige rajegaḷa mun-ceye hōguttīya? B-s-g- r-j-g-ḷ- m-n-c-y- h-g-t-ī-a- ----------------------------------- Bēsige rajegaḷa mun̄ceye hōguttīya?
Yes, before the summer holidays begin. ಹೌದ-- ಬ----- -ಜೆ-ಪ್---ಂಭ ----ು--್-ೆ -ು-ಚೆ--ೋ-ು--ತ-ನ-. ಹ-ದ-, ಬ-ಸ-ಗ- ರಜ- ಪ-ರ-ರ-ಭ ಅಗ-ವ-ದಕ-ಕ- ಮ--ಚ- ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ಹ-ದ-, ಬ-ಸ-ಗ- ರ-ೆ ಪ-ರ-ರ-ಭ ಅ-ು-ು-ಕ-ಕ- ಮ-ಂ-ೆ ಹ-ಗ-ತ-ತ-ನ-. ----------------------------------------------------- ಹೌದು, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. 0
H-u-----ē-ig- ---- -r--ambh---gu--d-----mu--c--hōg-t-ēn-. Haudu, bēsige raje prārambha aguvudakke mun-ce hōguttēne. H-u-u- b-s-g- r-j- p-ā-a-b-a a-u-u-a-k- m-n-c- h-g-t-ē-e- --------------------------------------------------------- Haudu, bēsige raje prārambha aguvudakke mun̄ce hōguttēne.
Repair the roof before the winter begins. ಚ--ಗ-ಲ-ಪ-ರಾ--ಭ ---ವು----ೆ ---ಚ- -ಾ--ಿಯ-್-- ದ-ರಸ್ತಿ-ಮಾ-ು. ಚಳ-ಗ-ಲ ಪ-ರ-ರ-ಭ ಅಗ-ವ-ದಕ-ಕ- ಮ--ಚ- ಛ-ವಣ-ಯನ-ನ- ದ-ರಸ-ತ- ಮ-ಡ-. ಚ-ಿ-ಾ- ಪ-ರ-ರ-ಭ ಅ-ು-ು-ಕ-ಕ- ಮ-ಂ-ೆ ಛ-ವ-ಿ-ನ-ನ- ದ-ರ-್-ಿ ಮ-ಡ-. -------------------------------------------------------- ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಛಾವಣಿಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡು. 0
Caḷi--l--p----mb-- a-u-ud-kk---un-c--c----ṇ-yann----ra-t--m---. Caḷigāla prārambha aguvudakke mun-ce chāvaṇiyannu durasti māḍu. C-ḷ-g-l- p-ā-a-b-a a-u-u-a-k- m-n-c- c-ā-a-i-a-n- d-r-s-i m-ḍ-. --------------------------------------------------------------- Caḷigāla prārambha aguvudakke mun̄ce chāvaṇiyannu durasti māḍu.
Wash your hands before you sit at the table. ಊಟಕ್-ೆ-----ತು-ೊ-್--ವ---ಂಚ- ಕ-----ನ---ೊ-ೆದು--. ಊಟಕ-ಕ- ಕ-ಳ-ತ-ಕ-ಳ-ಳ-ವ ಮ--ಚ- ಕ-ಗಳನ-ನ- ತ-ಳ-ದ-ಕ-. ಊ-ಕ-ಕ- ಕ-ಳ-ತ-ಕ-ಳ-ಳ-ವ ಮ-ಂ-ೆ ಕ-ಗ-ನ-ನ- ತ-ಳ-ದ-ಕ-. --------------------------------------------- ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊ. 0
Ūṭ-k---k--it-koḷḷ--------c-----gaḷan------e-u-o. Ūṭakke kuḷitukoḷḷuva mun-ce kaigaḷannu toḷeduko. Ū-a-k- k-ḷ-t-k-ḷ-u-a m-n-c- k-i-a-a-n- t-ḷ-d-k-. ------------------------------------------------ Ūṭakke kuḷitukoḷḷuva mun̄ce kaigaḷannu toḷeduko.
Close the window before you go out. ಹ--ಗ- ಹ-ಗ-ವ -ುಂಚ- ಕ-ಟ-ಿ-ಳನ-ನ----ಚ್ಚು. ಹ-ರಗ- ಹ-ಗ-ವ ಮ--ಚ- ಕ-ಟಕ-ಗಳನ-ನ- ಮ-ಚ-ಚ-. ಹ-ರ-ೆ ಹ-ಗ-ವ ಮ-ಂ-ೆ ಕ-ಟ-ಿ-ಳ-್-ು ಮ-ಚ-ಚ-. ------------------------------------- ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚು. 0
H--age h--u-a----̄ce ---a-i--ḷ---- m----. Horage hōguva mun-ce kiṭakigaḷannu muccu. H-r-g- h-g-v- m-n-c- k-ṭ-k-g-ḷ-n-u m-c-u- ----------------------------------------- Horage hōguva mun̄ce kiṭakigaḷannu muccu.
When will you come home? ಮ-ೆ-ೆ --ವಾ-------ರ-ಗ-ತ್-ೀಯ? ಮನ-ಗ- ಯ-ವ-ಗ ಹ--ದ-ರ-ಗ-ತ-ತ-ಯ? ಮ-ೆ-ೆ ಯ-ವ-ಗ ಹ-ಂ-ಿ-ು-ು-್-ೀ-? --------------------------- ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತೀಯ? 0
M--eg- y-v--a--i-di-ugu-tī-a? Manege yāvāga hindiruguttīya? M-n-g- y-v-g- h-n-i-u-u-t-y-? ----------------------------- Manege yāvāga hindiruguttīya?
After class? ಪಾ-ಗಳ ನಂತ---? ಪ-ಠಗಳ ನ-ತರವ-? ಪ-ಠ-ಳ ನ-ತ-ವ-? ------------- ಪಾಠಗಳ ನಂತರವೇ? 0
P-ṭh---ḷ--na-----v-? Pāṭhagaḷa nantaravē? P-ṭ-a-a-a n-n-a-a-ē- -------------------- Pāṭhagaḷa nantaravē?
Yes, after the class is over. ಹ-ದು--ಪ-ಠ--ು-ಮು--- ನಂ--. ಹ-ದ-, ಪ-ಠಗಳ- ಮ-ಗ-ದ ನ-ತರ. ಹ-ದ-, ಪ-ಠ-ಳ- ಮ-ಗ-ದ ನ-ತ-. ------------------------ ಹೌದು, ಪಾಠಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ. 0
H----, -āṭhag--u mu-----n--t-ra. Haudu, pāṭhagaḷu mugida nantara. H-u-u- p-ṭ-a-a-u m-g-d- n-n-a-a- -------------------------------- Haudu, pāṭhagaḷu mugida nantara.
After he had an accident, he could not work anymore. ಅ----ೆ-ಅ---ತ -ದ ನಂ-ರ -ವನಿ-ೆ-ಕೆಲ- -ಾಡಲು-ಆ-ಲ-ಲ-ಲ. ಅವನ-ಗ- ಅಪಘ-ತ ಆದ ನ-ತರ ಅವನ-ಗ- ಕ-ಲಸ ಮ-ಡಲ- ಆಗಲ-ಲ-ಲ. ಅ-ನ-ಗ- ಅ-ಘ-ತ ಆ- ನ-ತ- ಅ-ನ-ಗ- ಕ-ಲ- ಮ-ಡ-ು ಆ-ಲ-ಲ-ಲ- ----------------------------------------------- ಅವನಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಆದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 0
A-an--e--pag-āta -d- nan--r---v--i---k--asa--āḍ-l- ----i---. Avanige apaghāta āda nantara avanige kelasa māḍalu āgalilla. A-a-i-e a-a-h-t- ā-a n-n-a-a a-a-i-e k-l-s- m-ḍ-l- ā-a-i-l-. ------------------------------------------------------------ Avanige apaghāta āda nantara avanige kelasa māḍalu āgalilla.
After he had lost his job, he went to America. ಅ---ಕೆ----ೋ- ಮ--ೆ-ಅವ---ಅಮ----ಾ----ೋ-. ಅವನ ಕ-ಲಸ ಹ-ದ ಮ-ಲ- ಅವನ- ಅಮ-ರ-ಕ-ಗ- ಹ-ದ. ಅ-ನ ಕ-ಲ- ಹ-ದ ಮ-ಲ- ಅ-ನ- ಅ-ೇ-ಿ-ಾ-ೆ ಹ-ದ- ------------------------------------- ಅವನ ಕೆಲಸ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದ. 0
Av-n----las- hōd-----e---a-u-am--ik-ge ---a. Avana kelasa hōda mēle avanu amērikāge hōda. A-a-a k-l-s- h-d- m-l- a-a-u a-ē-i-ā-e h-d-. -------------------------------------------- Avana kelasa hōda mēle avanu amērikāge hōda.
After he went to America, he became rich. ಅ--ರ---ಗೆ-ಹ----ಂತ--ಅವ-ು --ವ---ಾದ. ಅಮ-ರ-ಕ-ಗ- ಹ-ದ ನ-ತರ ಅವನ- ಹಣವ-ತನ-ದ. ಅ-ೇ-ಿ-ಾ-ೆ ಹ-ದ ನ-ತ- ಅ-ನ- ಹ-ವ-ತ-ಾ-. --------------------------------- ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವನು ಹಣವಂತನಾದ. 0
Am--ik--e-h-da-na---r- a-a-u-h---v-ntanā--. Amērikāge hōda nantara avanu haṇavantanāda. A-ē-i-ā-e h-d- n-n-a-a a-a-u h-ṇ-v-n-a-ā-a- ------------------------------------------- Amērikāge hōda nantara avanu haṇavantanāda.

How to learn two languages at once

Foreign languages are becoming increasingly important today. Many people are learning a foreign language. There are, however, many interesting languages in the world. Therefore, many people learn multiple languages at the same time. It's typically not a problem if children grow up bilingual. Their brain learns both languages automatically. When they are older they know what belongs to which language. Bilingual individuals know the typical features of both languages. It's different with adults. They cannot learn two languages simultaneously as easily. Those who learn two languages at once should follow some rules. First, it's important to compare both languages to each other. Languages that belong to the same language family are often very similar. That can lead to mixing them up. Therefore, it makes sense to closely analyze both languages. For example, you can make a list. There you can record the similarities and differences. This way the brain is forced to work with both languages intensively. It can better remember what the particularities of the two languages are. One should also choose separate colors and folders for each language. That helps clearly separate the languages from each other. If a person is learning dissimilar languages, it's different. There is no danger of mixing up two very different languages. In this case, there is danger in comparing the languages with one another! It would be better to compare the languages with one's native language. When the brain recognizes the contrast, it will learn more effectively. It is also important that both languages are learned with equal intensity. However, theoretically it doesn't matter to the brain how many languages it learns…