Phrasebook

en Double connectors   »   th สันธานซ้อนสันธาน

98 [ninety-eight]

Double connectors

Double connectors

98 [เก้าสิบแปด]

gâo-sìp-bhæ̀t

สันธานซ้อนสันธาน

[sǎn-tan-sáwn-sǎn-tan]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
The journey was beautiful, but too tiring. ก-ร-----างส--กก็จร-ง --่เ-น-่อยเ--นไป การเด-นทางสน-กก-จร-ง แต-เหน--อยเก-นไป ก-ร-ด-น-า-ส-ุ-ก-จ-ิ- แ-่-ห-ื-อ-เ-ิ-ไ- ------------------------------------- การเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป 0
gan-d--̶--t-n--sa---o-o--gâw--a--r-n--d-æ̀--è--y-ger̶n---ai gan-der-n-tang-sa--no-ok-ga-w-ja--ring-dhæ--ne-uay-ger-n-bhai g-n-d-r-n-t-n---a---o-o---a-w-j-̀-r-n---h-̀-n-̀-a---e-̶---h-i ------------------------------------------------------------- gan-der̶n-tang-sà-nóok-gâw-jà-ring-dhæ̀-nèuay-ger̶n-bhai
The train was on time, but too full. รถไ----ร-เ------ริง--ต่ค--น--เ----ป รถไฟมาตรงเวลาก-จร-ง แต-คนแน-นเก-นไป ร-ไ-ม-ต-ง-ว-า-็-ร-ง แ-่-น-น-น-ก-น-ป ----------------------------------- รถไฟมาตรงเวลาก็จริง แต่คนแน่นเกินไป 0
r-́--fa--ma---r--g--ay----g--w---̀-r----d-æ̀k-n-́-n-̂--ger-n-bhai ro-t-fai-ma-t-rong-way-la-ga-w-ja--ring-dhæ-k-na--næ-n-ger-n-bhai r-́---a---a-t-r-n---a---a-g-̂---a---i-g-d-æ-k-n-́-n-̂---e-̶---h-i ----------------------------------------------------------------- rót-fai-mât-rong-way-la-gâw-jà-ring-dhæ̀k-ná-næ̂n-ger̶n-bhai
The hotel was comfortable, but too expensive. โร------ู-สบา-ก----ง--ต่แ-------ป โรงแรมอย--สบายก-จร-ง แต-แพงเก-นไป โ-ง-ร-อ-ู-ส-า-ก-จ-ิ- แ-่-พ-เ-ิ-ไ- --------------------------------- โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป 0
r-n---æ---̀-yo-ot--a--ga-w-j----in--d------ng-ge-̶n----i rong-ræm-a--yo-ot-bai-ga-w-ja--ring-dhæ--pæng-ger-n-bhai r-n---æ---̀-y-̂-t-b-i-g-̂---a---i-g-d-æ---æ-g-g-r-n-b-a- -------------------------------------------------------- rong-ræm-à-yôot-bai-gâw-jà-ring-dhæ̀-pæng-ger̶n-bhai
He’ll take either the bus or the train. เข---่ง-ถ-ม-์หร--ไม--------ถ-ฟ เขาน--งรถเมล-หร-อไม-ก-น--งรถไฟ เ-า-ั-ง-ถ-ม-์-ร-อ-ม-ก-น-่-ร-ไ- ------------------------------ เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ 0
kǎo-n-̂n--rót-may---̌u-mâ---â---a--g-r-́t-fai ka-o-na-ng-ro-t-may-re-u-ma-i-ga-w-na-ng-ro-t-fai k-̌---a-n---o-t-m-y-r-̌---a-i-g-̂---a-n---o-t-f-i ------------------------------------------------- kǎo-nâng-rót-may-rěu-mâi-gâw-nâng-rót-fai
He’ll come either this evening or tomorrow morning. เ---าวั--ี้-------ร---ม-ก-พ-ุ-----แต่เ--า เขามาว-นน--ตอนค--หร-อไม-ก-พร--งน--แต-เช-า เ-า-า-ั-น-้-อ-ค-ำ-ร-อ-ม-ก-พ-ุ-ง-ี-แ-่-ช-า ----------------------------------------- เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า 0
k-̌o--------ne-e--hawn-k-̂--re-u-m--i-g-̂---ro-ong-n--e------c--́o ka-o-ma-wan-ne-e-dhawn-ka-m-re-u-ma-i-ga-w-pro-ong-ne-e-dhæ--cha-o k-̌---a-w-n-n-́---h-w---a-m-r-̌---a-i-g-̂---r-̂-n---e-e-d-æ---h-́- ------------------------------------------------------------------ kǎo-ma-wan-née-dhawn-kâm-rěu-mâi-gâw-prôong-née-dhæ̀-cháo
He’s going to stay either with us or in the hotel. เ---ั--ย-่-ับ-------ไม---พ-กที--รง-รม เขาพ-กอย--ก-บเราหร-อไม-ก-พ-กท--โรงแรม เ-า-ั-อ-ู-ก-บ-ร-ห-ื-ไ-่-็-ั-ท-่-ร-แ-ม ------------------------------------- เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม 0
kǎ----́--à----o-gàp--ao--ěu------g------́---ê----n--r-m ka-o-pa-k-a--yo-o-ga-p-rao-re-u-ma-i-ga-w-pa-k-te-e-rong-ræm k-̌---a-k-a---o-o-g-̀---a---e-u-m-̂---a-w-p-́---e-e-r-n---æ- ------------------------------------------------------------ kǎo-pák-à-yôo-gàp-rao-rěu-mâi-gâw-pák-têe-rong-ræm
She speaks Spanish as well as English. เธ-พู--ั้-ภาษา-เปน แ-ะภ-ษาอั-กฤษ เธอพ-ดท--งภาษาสเปน และภาษาอ-งกฤษ เ-อ-ู-ท-้-ภ-ษ-ส-ป- แ-ะ-า-า-ั-ก-ษ -------------------------------- เธอพูดทั้งภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ 0
tu-̶---̂ot----ng-pa-------h----lǽ--a--a----g-g--̀t tur--po-ot-ta-ng-pa-sa-t-bhayn-læ--pa-sa--ang-gri-t t-r---o-o---a-n---a-s-̀---h-y---æ---a-s-̌-a-g-g-i-t --------------------------------------------------- tur̶-pôot-táng-pa-sàt-bhayn-lǽ-pa-sǎ-ang-grìt
She has lived in Madrid as well as in London. เธ-เ-ย-ย-่ทั-งในแม--ิ- -ล---ล-นด-น เธอเคยอย--ท--งในแมดร-ด และในลอนดอน เ-อ-ค-อ-ู-ท-้-ใ-แ-ด-ิ- แ-ะ-น-อ-ด-น ---------------------------------- เธอเคยอยู่ทั้งในแมดริด และในลอนดอน 0
tu-̶-ká-------ôo-tá---na---æ̂t---́---ǽ--ai-l-wn-dawn tur--ka--yur--yo-o-ta-ng-nai-mæ-t-ri-t-læ--nai-lawn-dawn t-r---a---u-̶-y-̂---a-n---a---æ-t-r-́---æ---a---a-n-d-w- -------------------------------------------------------- tur̶-ká-yur̶-yôo-táng-nai-mæ̂t-rít-lǽ-nai-lawn-dawn
She knows Spain as well as England. เ-------กท--ง------สเปน-แ-ะ-ร-เทศอังก-ษ เธอร--จ-กท--งประเทศสเปน และประเทศอ-งกฤษ เ-อ-ู-จ-ก-ั-ง-ร-เ-ศ-เ-น แ-ะ-ร-เ-ศ-ั-ก-ษ --------------------------------------- เธอรู้จักทั้งประเทศสเปน และประเทศอังกฤษ 0
tu-̶-ro-o-jà--t-́-g--h----t-́-s------h-yn-læ--b-r-̀---̂-t--ng--ri-t tur--ro-o-ja-k-ta-ng-bhra--ta--sa-yt-bhayn-læ--bhra--ta-yt-ang-gri-t t-r---o-o-j-̀---a-n---h-a---a---a-y---h-y---æ---h-a---a-y---n---r-̀- -------------------------------------------------------------------- tur̶-róo-jàk-táng-bhrà-tá-sâyt-bhayn-lǽ-bhrà-tâyt-ang-grìt
He is not only stupid, but also lazy. เ-าไม่ไ-้-ง-เท---ั-----่-ัง--้เก--จอ-กด้-ย เขาไม-ได-โง-เท-าน--น แต-ย-งข--เก-ยจอ-กด-วย เ-า-ม-ไ-้-ง-เ-่-น-้- แ-่-ั-ข-้-ก-ย-อ-ก-้-ย ------------------------------------------ เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย 0
ka-----̂--dâi-ng----ta---na-n---æ---------̂e--i--t--̀e--dûay ka-o-ma-i-da-i-ngo-h-ta-o-na-n-dhæ--yang-ke-e-gi-at-e-ek-du-ay k-̌---a-i-d-̂---g-̂---a-o-n-́---h-̀-y-n---e-e-g-̀-t-e-e---u-a- -------------------------------------------------------------- kǎo-mâi-dâi-ngôh-tâo-nán-dhæ̀-yang-kêe-gìat-èek-dûay
She is not only pretty, but also intelligent. เ--ไม--ด้--ยเ--ยง-ย่----ี-- -ต่-ังฉล---ี-ด้-ย เธอไม-ได-สวยเพ-ยงอย-างเด-ยว แต-ย-งฉลาดอ-กด-วย เ-อ-ม-ไ-้-ว-เ-ี-ง-ย-า-เ-ี-ว แ-่-ั-ฉ-า-อ-ก-้-ย --------------------------------------------- เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย 0
t-r--m-̂i-d-̂---ǔ----ia-g-----â---d-e--d--̀-ya---ch---la----̀----u--y tur--ma-i-da-i-su-ay-piang-a--ya-ng-deeo-dhæ--yang-cha--la-t-e-ek-du-ay t-r---a-i-d-̂---u-a---i-n---̀-y-̂-g-d-e---h-̀-y-n---h-̀-l-̂---̀-k-d-̂-y ----------------------------------------------------------------------- tur̶-mâi-dâi-sǔay-piang-à-yâng-deeo-dhæ̀-yang-chà-lât-èek-dûay
She speaks not only German, but also French. เธอ-ม-ได----แค่ภ-ษา-----ันเท่------แ---ังพูด-าษ---ั่งเ-สอ--ด้-ย เธอไม-ได-พ-ดแค-ภาษาเยอรม-นเท-าน--น แต-ย-งพ-ดภาษาฝร--งเศสอ-กด-วย เ-อ-ม-ไ-้-ู-แ-่-า-า-ย-ร-ั-เ-่-น-้- แ-่-ั-พ-ด-า-า-ร-่-เ-ส-ี-ด-ว- --------------------------------------------------------------- เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย 0
t-----â--d----p---t--æ̂-pa-sǎ---r̶n-m-----̂o--a---d--̀-y-ng-p-̂----a-s-̌-fà-r-̂-g-s--------k--û-y tur--ma-i-da-i-po-ot-kæ--pa-sa--yur-n-man-ta-o-na-n-dhæ--yang-po-ot-pa-sa--fa--ra-ng-sa-yt-e-ek-du-ay t-r---a-i-d-̂---o-o---æ---a-s-̌-y-r-n-m-n-t-̂---a-n-d-æ---a-g-p-̂-t-p---a---a---a-n---a-y---̀-k-d-̂-y ----------------------------------------------------------------------------------------------------- tur̶-mâi-dâi-pôot-kæ̂-pa-sǎ-yur̶n-man-tâo-nán-dhæ̀-yang-pôot-pa-sǎ-fà-râng-sàyt-èek-dûay
I can neither play the piano nor the guitar. ผม - ดิฉั--เ--นไม่ไ-้ทั้ง-ปี-โน-และ-----์ ผม / ด-ฉ-น เล-นไม-ได-ท--งเป-ยโน และก-ตาร- ผ- / ด-ฉ-น เ-่-ไ-่-ด-ท-้-เ-ี-โ- แ-ะ-ี-า-์ ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน เล่นไม่ได้ทั้งเปียโน และกีตาร์ 0
pǒm-di---h--n-le------i---̂--tán--bhi--n---lǽ--e--dha po-m-di--cha-n-le-n-ma-i-da-i-ta-ng-bhia-noh-læ--gee-dha p-̌---i---h-̌---e-n-m-̂---a-i-t-́-g-b-i---o---æ---e---h- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-lên-mâi-dâi-táng-bhia-noh-lǽ-gee-dha
I can neither waltz nor do the samba. ผม --ดิฉ-- ---นไม-----ั---อลซ---ล-แซมบ-า ผม / ด-ฉ-น เต-นไม-ได-ท--งวอลซ- และแซมบ-า ผ- / ด-ฉ-น เ-้-ไ-่-ด-ท-้-ว-ล-์ แ-ะ-ซ-บ-า ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน เต้นไม่ได้ทั้งวอลซ์ และแซมบ้า 0
po-m---̀-c-a----------âi-da---t---g----n-l---sæ--bâ po-m-di--cha-n-dhe-n-ma-i-da-i-ta-ng-wawn-læ--sæm-ba- p-̌---i---h-̌---h-̂---a-i-d-̂---a-n---a-n-l-́-s-m-b-̂ ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhên-mâi-dâi-táng-wawn-lǽ-sæm-bâ
I like neither opera nor ballet. ผ----ดิฉ-น--ม่ช-บ-ั้ง-อเ-ร่า-แ--บ-ล---ย์ ผม / ด-ฉ-น ไม-ชอบท--งโอเปร-า และบ-ลเล-ย- ผ- / ด-ฉ-น ไ-่-อ-ท-้-โ-เ-ร-า แ-ะ-ั-เ-่-์ ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ไม่ชอบทั้งโอเปร่า และบัลเล่ย์ 0
p--------c---n-m-----h-̂w--táng-oh-b-r-̀o-----b-n-lê po-m-di--cha-n-ma-i-cha-wp-ta-ng-oh-bhra-o-læ--ban-le- p-̌---i---h-̌---a-i-c-a-w---a-n---h-b-r-̀---æ---a---e- ------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-táng-oh-bhrào-lǽ-ban-lê
The faster you work, the earlier you will be finished. ย--ง คุ- ทำงาน--็วเท-าไหร่ -็จ--ิ-----็-เ--ว-ึ้น-ท----้น ย--ง ค-ณ ท-งานเร-วเท-าไหร- ก-จะย--งเสร-จเร-วข--นเท-าน--น ย-่- ค-ณ ท-ง-น-ร-ว-ท-า-ห-่ ก-จ-ย-่-เ-ร-จ-ร-ว-ึ-น-ท-า-ั-น -------------------------------------------------------- ยิ่ง คุณ ทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น 0
yî-g-k--n-----ng---r-̲y------o--a-i-ga---j------ng--a--re---ra---o---̂----â--nán yi-ng-koon-tam-ngan-ra-y-o-ta-o-ra-i-ga-w-ja--yi-ng-sa--re-t-ra-y-o-ke-un-ta-o-na-n y-̂-g-k-o---a---g-n-r-̲-̲---a-o-r-̀---a-w-j-̀-y-̂-g-s-̀-r-̀---a-y-o-k-̂-n-t-̂---a-n ----------------------------------------------------------------------------------- yîng-koon-tam-ngan-ra̲y̲o-tâo-rài-gâw-jà-yîng-sà-rèt-ra̲y̲o-kêun-tâo-nán
The earlier you come, the earlier you can go. ย-----ุ--ม-เ--วเท่--ห-่ -ุณ -็จ----ด-เ-็- เ--านั-น ย--ง ค-ณ มาเร-วเท-าไหร- ค-ณ ก-จะไปได-เร-ว เท-าน--น ย-่- ค-ณ ม-เ-็-เ-่-ไ-ร- ค-ณ ก-จ-ไ-ไ-้-ร-ว เ-่-น-้- -------------------------------------------------- ยิ่ง คุณ มาเร็วเท่าไหร่ คุณ ก็จะไปได้เร็ว เท่านั้น 0
y-̂-g---o-------̲y̲o-t-̂--ra-----on------jà------d--------̲o---̂o-nán yi-ng-koon-ma-ra-y-o-ta-o-ra-i-koon-ga-w-ja--bhai-da-i-ra-y-o-ta-o-na-n y-̂-g-k-o---a-r-̲-̲---a-o-r-̀---o-n-g-̂---a---h-i-d-̂---a-y-o-t-̂---a-n ----------------------------------------------------------------------- yîng-koon-ma-ra̲y̲o-tâo-rài-koon-gâw-jà-bhai-dâi-ra̲y̲o-tâo-nán
The older one gets, the more complacent one gets. ค-----ิ-----เ-่าไ--่----ิ-งเก-ย-คร--นข--น-ท---ั้น คนเราย--งแก-เท-าไหร- ก-ย--งเก-ยจคร-านข--นเท-าน--น ค-เ-า-ิ-ง-ก-เ-่-ไ-ร- ก-ย-่-เ-ี-จ-ร-า-ข-้-เ-่-น-้- ------------------------------------------------- คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจคร้านขึ้นเท่านั้น 0
kon-r-----̂-g-gæ--tâ---a-----̂w-yîn--gìat--ra-----̂-n--âo--án kon-rao-yi-ng-gæ--ta-o-ra-i-ga-w-yi-ng-gi-at-kra-n-ke-un-ta-o-na-n k-n-r-o-y-̂-g-g-̀-t-̂---a-i-g-̂---i-n---i-a---r-́---e-u---a-o-n-́- ------------------------------------------------------------------ kon-rao-yîng-gæ̀-tâo-rài-gâw-yîng-gìat-krán-kêun-tâo-nán

Learning languages with the Internet

More and more people are learning foreign languages. And more and more people are using the Internet to do so! Online learning is different from the classic language course. And it has many advantages! Users decide for themselves, when they want to learn. They can also choose what they want to learn. And they determine how much they want to learn per day. With online learning, the users are supposed to learn intuitively. That means, they should learn the new language naturally. Just like they learned languages as children or on vacation. As such, the users learn using simulated situations. They experience different things in different places. They must become active themselves in the process. With some programs you need headphones and a microphone. With these you can talk with native speakers. It is also possible to have one's pronunciation analyzed. This way you can continue to improve. You can chat with other users in communities. The Internet also offers the possibility of learning on the go. You can take the language with you everywhere with digital technology. Online courses aren't more inferior than conventional courses. When the programs are well done, they can be very efficient. But it is important that the online course isn't too flashy. Too many animations can distract from the learning material. The brain has to process every single stimulus. As a result, the memory can become overwhelmed quickly. Therefore, it is sometimes better to learn quietly with a book. Those who mix new methods with old will surely make good progress…