Phrasebook

Double connectors   »  
สันธานซ้อนสันธาน

98 [ninety-eight]

Double connectors

Double connectors

98 [เก้าสิบแปด]

gâo-sìp-bhæ̀t

+

สันธานซ้อนสันธาน

[sǎn-tan-sáwn-sǎn-tan]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Thai Play More
The journey was beautiful, but too tiring. กา------------------ แ--------------ป การเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป 0
ga----------------------------------------------------------i gan-der̶n-tang-sà-nóok-gâw-jà-ring-dhæ̀-nèuay-ger̶n-bhai
+
The train was on time, but too full. รถ----------------- แ-------------ป รถไฟมาตรงเวลาก็จริง แต่คนแน่นเกินไป 0
ro--------------------------------------------------------------i rót-fai-mât-rong-way-la-gâw-jà-ring-dhæ̀k-ná-næ̂n-ger̶n-bhai
+
The hotel was comfortable, but too expensive. โร------------------ แ----------ป โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป 0
ro-----------------------------------------------------i rong-ræm-à-yôot-bai-gâw-jà-ring-dhæ̀-pæng-ger̶n-bhai
+
     
He’ll take either the bus or the train. เข---------------------------ฟ เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ 0
ka----------------------------------------------i kǎo-nâng-rót-may-rěu-mâi-gâw-nâng-rót-fai
+
He’ll come either this evening or tomorrow morning. เข--------------------------------------า เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า 0
ka---------------------------------------------------------------o kǎo-ma-wan-née-dhawn-kâm-rěu-mâi-gâw-prôong-née-dhæ̀-cháo
+
He’s going to stay either with us or in the hotel. เข----------------------------------ม เขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม 0
ka---------------------------------------------------------m kǎo-pák-à-yôo-gàp-rao-rěu-mâi-gâw-pák-têe-rong-ræm
+
     
She speaks Spanish as well as English. เธ---------------- แ-----------ษ เธอพูดทั้งภาษาสเปน และภาษาอังกฤษ 0
tu------------------------------------------------t tur̶-pôot-táng-pa-sàt-bhayn-lǽ-pa-sǎ-ang-grìt
+
She has lived in Madrid as well as in London. เธ-------------------- แ---------น เธอเคยอยู่ทั้งในแมดริด และในลอนดอน 0
tu-----------------------------------------------------n tur̶-ká-yur̶-yôo-táng-nai-mæ̂t-rít-lǽ-nai-lawn-dawn
+
She knows Spain as well as England. เธ--------------------- แ-------------ษ เธอรู้จักทั้งประเทศสเปน และประเทศอังกฤษ 0
tu-----------------------------------------------------------------t tur̶-róo-jàk-táng-bhrà-tá-sâyt-bhayn-lǽ-bhrà-tâyt-ang-grìt
+
     
He is not only stupid, but also lazy. เข------------------ แ-------------------ย เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย 0
ka-----------------------------------------------------------y kǎo-mâi-dâi-ngôh-tâo-nán-dhæ̀-yang-kêe-gìat-èek-dûay
+
She is not only pretty, but also intelligent. เธ------------------------- แ---------------ย เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย 0
tu--------------------------------------------------------------------y tur̶-mâi-dâi-sǔay-piang-à-yâng-deeo-dhæ̀-yang-chà-lât-èek-dûay
+
She speaks not only German, but also French. เธ-------------------------------- แ--------------------------ย เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย 0
tu--------------------------------------------------------------------------------------------------y tur̶-mâi-dâi-pôot-kæ̂-pa-sǎ-yur̶n-man-tâo-nán-dhæ̀-yang-pôot-pa-sǎ-fà-râng-sàyt-èek-dûay
+
     
I can neither play the piano nor the guitar. ผม / ด---- เ------------------- แ-------์ ผม / ดิฉัน เล่นไม่ได้ทั้งเปียโน และกีตาร์ 0
po-----------------------------------------------------a pǒm-dì-chǎn-lên-mâi-dâi-táng-bhia-noh-lǽ-gee-dha
+
I can neither waltz nor do the samba. ผม / ด---- เ------------------ แ-------า ผม / ดิฉัน เต้นไม่ได้ทั้งวอลซ์ และแซมบ้า 0
po--------------------------------------------------̂ pǒm-dì-chǎn-dhên-mâi-dâi-táng-wawn-lǽ-sæm-bâ
+
I like neither opera nor ballet. ผม / ด---- ไ---------------- แ---------์ ผม / ดิฉัน ไม่ชอบทั้งโอเปร่า และบัลเล่ย์ 0
po---------------------------------------------------̂ pǒm-dì-chǎn-mâi-châwp-táng-oh-bhrào-lǽ-ban-lê
+
     
The faster you work, the earlier you will be finished. ยิ-- ค-- ท---------------- ก---------------------------น ยิ่ง คุณ ทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น 0
yi--------------------------------------------------------------------------------n yîng-koon-tam-ngan-ra̲y̲o-tâo-rài-gâw-jà-yîng-sà-rèt-ra̲y̲o-kêun-tâo-nán
+
The earlier you come, the earlier you can go. ยิ-- ค-- ม------------- ค-- ก------------ เ------น ยิ่ง คุณ มาเร็วเท่าไหร่ คุณ ก็จะไปได้เร็ว เท่านั้น 0
yi--------------------------------------------------------------------n yîng-koon-ma-ra̲y̲o-tâo-rài-koon-gâw-jà-bhai-dâi-ra̲y̲o-tâo-nán
+
The older one gets, the more complacent one gets. คน------------------ ก--------------------------น คนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจคร้านขึ้นเท่านั้น 0
ko---------------------------------------------------------------n kon-rao-yîng-gæ̀-tâo-rài-gâw-yîng-gìat-krán-kêun-tâo-nán
+
     

Learning languages with the Internet

More and more people are learning foreign languages. And more and more people are using the Internet to do so! Online learning is different from the classic language course. And it has many advantages! Users decide for themselves, when they want to learn. They can also choose what they want to learn. And they determine how much they want to learn per day. With online learning, the users are supposed to learn intuitively. That means, they should learn the new language naturally. Just like they learned languages as children or on vacation. As such, the users learn using simulated situations. They experience different things in different places. They must become active themselves in the process. With some programs you need headphones and a microphone. With these you can talk with native speakers. It is also possible to have one's pronunciation analyzed. This way you can continue to improve. You can chat with other users in communities. The Internet also offers the possibility of learning on the go. You can take the language with you everywhere with digital technology. Online courses aren't more inferior than conventional courses. When the programs are well done, they can be very efficient. But it is important that the online course isn't too flashy. Too many animations can distract from the learning material. The brain has to process every single stimulus. As a result, the memory can become overwhelmed quickly. Therefore, it is sometimes better to learn quietly with a book. Those who mix new methods with old will surely make good progress…