ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಬಣ್ಣಗಳು   »   ti ሕብርታት

೧೪ [ಹದಿನಾಲ್ಕು]

ಬಣ್ಣಗಳು

ಬಣ್ಣಗಳು

14 [ዓሰርተኣርባዕተ]

14 [‘aserite’ariba‘ite]

ሕብርታት

[ḥibiritati]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಟಿಗ್ರಿನ್ಯಾ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಮಂಜು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ው---በረ-)-ዕ--እ-። ውርጪ(በረድ)ጻዕዳ እዩ። ው-ጪ-በ-ድ-ጻ-ዳ እ-። --------------- ውርጪ(በረድ)ጻዕዳ እዩ። 0
wir-ch---b-red----’--ida-i--። wirich’ī(beredi)ts’a‘ida iyu። w-r-c-’-(-e-e-i-t-’-‘-d- i-u- ----------------------------- wirich’ī(beredi)ts’a‘ida iyu።
ಸೂರ್ಯ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ. ጸሓይ -----። ጸሓይ ብጫ እያ። ጸ-ይ ብ- እ-። ---------- ጸሓይ ብጫ እያ። 0
ts--h-ay- --c--a i-a። ts’eh-ayi bich’a iya። t-’-h-a-i b-c-’- i-a- --------------------- ts’eḥayi bich’a iya።
ಕಿತ್ತಳೆ, ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ. ኣራንጂ -ርቱኳና- -ዩ። ኣራንጂ ብርቱኳናዊ እዩ። ኣ-ን- ብ-ቱ-ና- እ-። --------------- ኣራንጂ ብርቱኳናዊ እዩ። 0
a--n-j- bi-i----an-w- iyu። aranijī biritukwanawī iyu። a-a-i-ī b-r-t-k-a-a-ī i-u- -------------------------- aranijī biritukwanawī iyu።
ಚೆರಿ ಹಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. እ- ሓ-ግ-ቀ-ሕ---። እታ ሓረግ ቀይሕ እያ። እ- ሓ-ግ ቀ-ሕ እ-። -------------- እታ ሓረግ ቀይሕ እያ። 0
it- ----e---k’-------iy-። ita h-aregi k’eyih-i iya። i-a h-a-e-i k-e-i-̣- i-a- ------------------------- ita ḥaregi k’eyiḥi iya።
ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ. እቲ ሰማይ ---ዊ---። እቲ ሰማይ ሰማያዊ እዩ። እ- ሰ-ይ ሰ-ያ- እ-። --------------- እቲ ሰማይ ሰማያዊ እዩ። 0
i-- s---yi --m-y-wī iyu። itī semayi semayawī iyu። i-ī s-m-y- s-m-y-w- i-u- ------------------------ itī semayi semayawī iyu።
ಹುಲ್ಲು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ. እ- ሰ-- ---ያ-እዩ። እቲ ሰዓሪ ቀጠልያ እዩ። እ- ሰ-ሪ ቀ-ል- እ-። --------------- እቲ ሰዓሪ ቀጠልያ እዩ። 0
itī se-ar- k-et--l--a iy-። itī se‘arī k’et’eliya iyu። i-ī s-‘-r- k-e-’-l-y- i-u- -------------------------- itī se‘arī k’et’eliya iyu።
ಭೂಮಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ. እ------ቡ-ዊ -ዩ። እቲ መሬት ቡናዊ እዩ። እ- መ-ት ቡ-ዊ እ-። -------------- እቲ መሬት ቡናዊ እዩ። 0
itī-m-r-t- -un-w- --u። itī merēti bunawī iyu። i-ī m-r-t- b-n-w- i-u- ---------------------- itī merēti bunawī iyu።
ಮೋಡ ಬೂದು ಬಣ್ಣ. ደበና ሓሙኽ-ታ- -ዩ። ደበና ሓሙኽሽታይ እዩ። ደ-ና ሓ-ኽ-ታ- እ-። -------------- ደበና ሓሙኽሽታይ እዩ። 0
d--e-a ḥ-m---ishi--y- i--። debena h-amuh-ishitayi iyu። d-b-n- h-a-u-̱-s-i-a-i i-u- --------------------------- debena ḥamuẖishitayi iyu።
ಟೈರ್ ಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ. መን---ራ- ጸ-ምቲ--ዮ-። መንኮርኮራት ጸለምቲ እዮም። መ-ኮ-ኮ-ት ጸ-ም- እ-ም- ----------------- መንኮርኮራት ጸለምቲ እዮም። 0
men-k-r-kor-ti -s’-le--tī -yo-i። menikorikorati ts’elemitī iyomi። m-n-k-r-k-r-t- t-’-l-m-t- i-o-i- -------------------------------- menikorikorati ts’elemitī iyomi።
ಮಂಜು ಯಾವ ಬಣ್ಣ? ಬಿಳಿ. ው-----ናይ -ብ--ዘለዎ- -ዕ-። ውርጪ ኣየናይ ሕብሪ ዘለዎ? ጻዕዳ። ው-ጪ ኣ-ና- ሕ-ሪ ዘ-ዎ- ጻ-ዳ- ---------------------- ውርጪ ኣየናይ ሕብሪ ዘለዎ? ጻዕዳ። 0
w-----’- ------i-h--bi-ī-zel---? t---‘-d-። wirich’ī ayenayi h-ibirī zelewo? ts’a‘ida። w-r-c-’- a-e-a-i h-i-i-ī z-l-w-? t-’-‘-d-። ------------------------------------------ wirich’ī ayenayi ḥibirī zelewo? ts’a‘ida።
ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ಬಣ್ಣ? ಹಳದಿ. ጸ-- --ና--ሕ-ሪ ዘ-ዋ?--ጫ። ጸሓይ ኣየናይ ሕብሪ ዘለዋ? ብጫ። ጸ-ይ ኣ-ና- ሕ-ሪ ዘ-ዋ- ብ-። --------------------- ጸሓይ ኣየናይ ሕብሪ ዘለዋ? ብጫ። 0
ts’-h--yi aye--y- h--b-r- ze-e-a?-bic---። ts’eh-ayi ayenayi h-ibirī zelewa? bich’a። t-’-h-a-i a-e-a-i h-i-i-ī z-l-w-? b-c-’-። ----------------------------------------- ts’eḥayi ayenayi ḥibirī zelewa? bich’a።
ಕಿತ್ತಳೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ?ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ. ኣ-ን--ኣየናይ ሕ-ሪ--ለዎ?--ርቱ-ና-። ኣራንጂ ኣየናይ ሕብሪ ዘለዎ? ብርቱኳናዊ። ኣ-ን- ኣ-ና- ሕ-ሪ ዘ-ዎ- ብ-ቱ-ና-። -------------------------- ኣራንጂ ኣየናይ ሕብሪ ዘለዎ? ብርቱኳናዊ። 0
a-a-i-- a-en-y--h---i-- z-l-wo?-bi-it-k--n-wī። aranijī ayenayi h-ibirī zelewo? biritukwanawī። a-a-i-ī a-e-a-i h-i-i-ī z-l-w-? b-r-t-k-a-a-ī- ---------------------------------------------- aranijī ayenayi ḥibirī zelewo? biritukwanawī።
ಚೆರಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ? ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ. ሓ-ግ ---ይ ሕ-ሪ ዘ--- -ይ-። ሓረግ ኣየናይ ሕብሪ ዘለዋ? ቀይሕ። ሓ-ግ ኣ-ና- ሕ-ሪ ዘ-ዋ- ቀ-ሕ- ---------------------- ሓረግ ኣየናይ ሕብሪ ዘለዋ? ቀይሕ። 0
h----g- -yen--- -̣--ir- ze-ewa?---e--h-i። h-aregi ayenayi h-ibirī zelewa? k’eyih-i። h-a-e-i a-e-a-i h-i-i-ī z-l-w-? k-e-i-̣-። ----------------------------------------- ḥaregi ayenayi ḥibirī zelewa? k’eyiḥi።
ಆಕಾಶ ಯಾವ ಬಣ್ಣ? ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ. ሰ-- ኣ-ና----ሪ --ዎ? --ያ-። ሰማይ ኣየናይ ሕብሪ ዘለዎ? ሰማያዊ። ሰ-ይ ኣ-ና- ሕ-ሪ ዘ-ዎ- ሰ-ያ-። ----------------------- ሰማይ ኣየናይ ሕብሪ ዘለዎ? ሰማያዊ። 0
sema-i--y--a-- -̣-b-rī -el-wo--s-m--a-ī። semayi ayenayi h-ibirī zelewo? semayawī። s-m-y- a-e-a-i h-i-i-ī z-l-w-? s-m-y-w-። ---------------------------------------- semayi ayenayi ḥibirī zelewo? semayawī።
ಹುಲ್ಲು ಯಾವ ಬಣ್ಣ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ. ሰዓሪ----- ሕ-ሪ ዘ-ዎ---ጠ--። ሰዓሪ ኣየናይ ሕብሪ ዘለዎ? ቀጠልያ። ሰ-ሪ ኣ-ና- ሕ-ሪ ዘ-ዎ- ቀ-ል-። ----------------------- ሰዓሪ ኣየናይ ሕብሪ ዘለዎ? ቀጠልያ። 0
se‘-r- a----yi-h-i-ir- zel-w-- ---t’--i-a። se‘arī ayenayi h-ibirī zelewo? k’et’eliya። s-‘-r- a-e-a-i h-i-i-ī z-l-w-? k-e-’-l-y-። ------------------------------------------ se‘arī ayenayi ḥibirī zelewo? k’et’eliya።
ಭೂಮಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ?ಕಂದು ಬಣ್ಣ. መሬት ኣየ-------ዘ----ቡ-ዊ። መሬት ኣየናይ ሕብሪ ዘለዎ? ቡናዊ። መ-ት ኣ-ና- ሕ-ሪ ዘ-ዎ- ቡ-ዊ- ---------------------- መሬት ኣየናይ ሕብሪ ዘለዎ? ቡናዊ። 0
m-rē-i -ye-a-i h-i-i-ī ------- b-n-wī። merēti ayenayi h-ibirī zelewo? bunawī። m-r-t- a-e-a-i h-i-i-ī z-l-w-? b-n-w-። -------------------------------------- merēti ayenayi ḥibirī zelewo? bunawī።
ಮೋಡ ಯಾವ ಬಣ್ಣ?ಬೂದು ಬಣ್ಣ. ደበ- --ናይ-ሕ-----ዎ? ሓ-ኽሽ-ይ ደበና ኣየናይ ሕብሪ ዘለዎ? ሓሙኽሽታይ ደ-ና ኣ-ና- ሕ-ሪ ዘ-ዎ- ሓ-ኽ-ታ- ------------------------ ደበና ኣየናይ ሕብሪ ዘለዎ? ሓሙኽሽታይ 0
deb-na-ay-n--i---i---ī-zel---?-----------it--i debena ayenayi h-ibirī zelewo? h-amuh-ishitayi d-b-n- a-e-a-i h-i-i-ī z-l-w-? h-a-u-̱-s-i-a-i ---------------------------------------------- debena ayenayi ḥibirī zelewo? ḥamuẖishitayi
ಟೈರ್ ಗಳು ಯಾವ ಬಣ್ಣ? ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ. መን-ር-መኪና ኣ-ና----ሪ ኣ-ዎም? መንኮር መኪና ኣየናይ ሕብሪ ኣለዎም? መ-ኮ- መ-ና ኣ-ና- ሕ-ሪ ኣ-ዎ-? ----------------------- መንኮር መኪና ኣየናይ ሕብሪ ኣለዎም? 0
m-n-kor- m--ī-- -y-n--- h-i-i---a--w--i? menikori mekīna ayenayi h-ibirī alewomi? m-n-k-r- m-k-n- a-e-a-i h-i-i-ī a-e-o-i- ---------------------------------------- menikori mekīna ayenayi ḥibirī alewomi?

ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತೆ? ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ವ್ಯಾಸಂಗಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ಭಾಷಾ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಗಂಡಸರು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೊಡಕಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗಂಡಸರು ಮಾಹಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಸರು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡಸರು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇಷ್ಟ. ಹೆಂಗಸರು ಒಂದು "ದುರ್ಬಲ”ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೂಂದಾಣಿಕಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಅವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅವರ ಭಾಷೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಿದುಳಿನ ರಚನೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಂಗಸರು ಮತ್ತು ಗಂಡಸರ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೇರೆ ತರಹ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯು ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪಾರ್ಥಗಳಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರೊನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಸಬಹುದು. ಬಹು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ: ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳುವುದು.