Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
incidentalment
No pot treballar incidentalment.
incidentally
She cannot work on the side.
el més aviat possible
Els nens haurien d‘aprendre un instrument musical el més aviat possible.
as much as possible
Children should learn a musical instrument as early as possible.
temporalment
Els treballadors viuen en contenidors temporalment.
temporarily
The workers live temporarily in containers.