Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
abans
Ella era més grassa abans que ara.
अगोदर
तिने अगोदर आत्तापेक्षा जास्त वजन केलेला होता.
d‘alguna manera
D‘alguna manera, fa sortir alguna cosa del barret.
कशीतरी
कशीतरी, तो टोपीमधून काहीतरी काढतो.
excepcionalment
Dormen excepcionalment a casa dels avis.
असामान्यपणे
ते आजी-आजोबांकडे असामान्यपणे झोपतात.