Phrasebook

en asking for something   »   ta கேட்டுக்கொள்வது

74 [seventy-four]

asking for something

asking for something

74 [எழுபத்து நான்கு]

74 [Eḻupattu nāṉku]

கேட்டுக்கொள்வது

[kēṭṭukkoḷvatu]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
Can you cut my hair? ந--்--்-என---------யை-வ---டுவீ-்-ள-? ந-ங-கள- என- தல-ம-ட-ய- வ-ட-ட-வ-ர-கள-? ந-ங-க-் எ-் த-ை-ு-ி-ை வ-ட-ட-வ-ர-க-ா- ------------------------------------ நீங்கள் என் தலைமுடியை வெட்டுவீர்களா? 0
nī--aḷ e---al-----i--i--eṭ-u----aḷā? nīṅkaḷ eṉ talaimuṭiyai veṭṭuvīrkaḷā? n-ṅ-a- e- t-l-i-u-i-a- v-ṭ-u-ī-k-ḷ-? ------------------------------------ nīṅkaḷ eṉ talaimuṭiyai veṭṭuvīrkaḷā?
Not too short, please. தய-ு---ய்---ம-க--ம் --ட--ையாக ----து வ--ாத--்--். தயவ- ச-ய-த- ம-கவ-ம- க-ட-ட-ய-க ச-ய-த- வ-ட-த-ர-கள-. த-வ- ச-ய-த- ம-க-ு-் க-ட-ட-ய-க ச-ய-த- வ-ட-த-ர-க-்- ------------------------------------------------- தயவு செய்து மிகவும் குட்டையாக செய்து விடாதீர்கள். 0
T-ya----ey-u----a-u- -u---iyāk- --y-----ṭ-t-rk--. Tayavu ceytu mikavum kuṭṭaiyāka ceytu viṭātīrkaḷ. T-y-v- c-y-u m-k-v-m k-ṭ-a-y-k- c-y-u v-ṭ-t-r-a-. ------------------------------------------------- Tayavu ceytu mikavum kuṭṭaiyāka ceytu viṭātīrkaḷ.
A bit shorter, please. த-வு -ெ-்த- ---னும--சிற--ு ---்டை-------்த--வி---்-ள-. தயவ- ச-ய-த- இன-ன-ம- ச-ற-த- க-ட-ட-ய-க ச-ய-த- வ-ட-ங-கள-. த-வ- ச-ய-த- இ-்-ு-் ச-ற-த- க-ட-ட-ய-க ச-ய-த- வ-ட-ங-க-்- ------------------------------------------------------ தயவு செய்து இன்னும் சிறிது குட்டையாக செய்து விடுங்கள். 0
T--avu-c--t--i-ṉ-m ciṟi-u -----iy-----e-t--v-ṭ-ṅ-a-. Tayavu ceytu iṉṉum ciṟitu kuṭṭaiyāka ceytu viṭuṅkaḷ. T-y-v- c-y-u i-ṉ-m c-ṟ-t- k-ṭ-a-y-k- c-y-u v-ṭ-ṅ-a-. ---------------------------------------------------- Tayavu ceytu iṉṉum ciṟitu kuṭṭaiyāka ceytu viṭuṅkaḷ.
Can you develop the pictures? உங்---க்க- ப--ைப்ப-ங---்-உரு-ாக-க-்-த-ர---மா? உங-கள-க-க- ப-க-ப-படங-கள- உர-வ-க-கத- த-ர-ய-ம-? உ-்-ள-க-க- ப-க-ப-ப-ங-க-் உ-ு-ா-்-த- த-ர-ய-ம-? --------------------------------------------- உங்களுக்கு புகைப்படங்கள் உருவாக்கத் தெரியுமா? 0
Uṅk-ḷukk- --k--pp-ṭ---aḷ --uvāk-at--e-iy-mā? Uṅkaḷukku pukaippaṭaṅkaḷ uruvākkat teriyumā? U-k-ḷ-k-u p-k-i-p-ṭ-ṅ-a- u-u-ā-k-t t-r-y-m-? -------------------------------------------- Uṅkaḷukku pukaippaṭaṅkaḷ uruvākkat teriyumā?
The pictures are on the CD. ப--ைப----்க---ஸிடி-ி-- இரு-்--ன-ற-. ப-க-ப-படங-கள- ஸ-ட-ய-ல- இர-க-க-ன-றன. ப-க-ப-ப-ங-க-் ஸ-ட-ய-ல- இ-ு-்-ி-்-ன- ----------------------------------- புகைப்படங்கள் ஸிடியில் இருக்கின்றன. 0
P-kaip-a--ṅk-- si-iyil--ruk-iṉ---a. Pukaippaṭaṅkaḷ siṭiyil irukkiṉṟaṉa. P-k-i-p-ṭ-ṅ-a- s-ṭ-y-l i-u-k-ṉ-a-a- ----------------------------------- Pukaippaṭaṅkaḷ siṭiyil irukkiṉṟaṉa.
The pictures are in the camera. ப-கை--படங்----க-ம----ல- இ-ுக்-ின---. ப-க-ப-படங-கள- க-மர-வ-ல- இர-க-க-ன-றன. ப-க-ப-ப-ங-க-் க-ம-ா-ி-் இ-ு-்-ி-்-ன- ------------------------------------ புகைப்படங்கள் காமராவில் இருக்கின்றன. 0
P-k-ippa---k-ḷ-kām-rā-i- i-----ṉ---a. Pukaippaṭaṅkaḷ kāmarāvil irukkiṉṟaṉa. P-k-i-p-ṭ-ṅ-a- k-m-r-v-l i-u-k-ṉ-a-a- ------------------------------------- Pukaippaṭaṅkaḷ kāmarāvil irukkiṉṟaṉa.
Can you fix the clock? உ-்-ளால- --ிகா----ைச--ச-ி--ெய-ய-இய----? உங-கள-ல- கட-க-ரத-த-ச- சர- ச-ய-ய இயல-ம-? உ-்-ள-ல- க-ி-ா-த-த-ச- ச-ி ச-ய-ய இ-ல-ம-? --------------------------------------- உங்களால் கடிகாரத்தைச் சரி செய்ய இயலுமா? 0
Uṅk--ā- k--ikār--tai--ca-i-c------yal--ā? Uṅkaḷāl kaṭikārattaic cari ceyya iyalumā? U-k-ḷ-l k-ṭ-k-r-t-a-c c-r- c-y-a i-a-u-ā- ----------------------------------------- Uṅkaḷāl kaṭikārattaic cari ceyya iyalumā?
The glass is broken. க-்-ாடி உடைந்த-----க-றத-. கண-ண-ட- உட-ந-த-ர-க-க-றத-. க-்-ா-ி உ-ை-்-ி-ு-்-ி-த-. ------------------------- கண்ணாடி உடைந்திருக்கிறது. 0
K----ṭi --ai-t--u-ki-atu. Kaṇṇāṭi uṭaintirukkiṟatu. K-ṇ-ā-i u-a-n-i-u-k-ṟ-t-. ------------------------- Kaṇṇāṭi uṭaintirukkiṟatu.
The battery is dead / empty. பேட்-ர- ---ியாக ----து. ப-ட-டர- க-ல-ய-க உள-ளத-. ப-ட-ட-ி க-ல-ய-க உ-்-த-. ----------------------- பேட்டரி காலியாக உள்ளது. 0
P-ṭṭar- ---iyāka-uḷḷ-t-. Pēṭṭari kāliyāka uḷḷatu. P-ṭ-a-i k-l-y-k- u-ḷ-t-. ------------------------ Pēṭṭari kāliyāka uḷḷatu.
Can you iron the shirt? உ-்-ளால----- ---்---டையை--ஸ---ரி ---்---யல-மா? உங-கள-ல- என- ம-ல-சட-ட-ய- இஸ-த-ர- ச-ய-ய இயல-ம-? உ-்-ள-ல- எ-் ம-ல-ச-்-ை-ை இ-்-ி-ி ச-ய-ய இ-ல-ம-? ---------------------------------------------- உங்களால் என் மேல்சட்டையை இஸ்திரி செய்ய இயலுமா? 0
Uṅkaḷ-l e--mē--aṭṭ--yai-i----i -eyy--i-a-u-ā? Uṅkaḷāl eṉ mēlcaṭṭaiyai istiri ceyya iyalumā? U-k-ḷ-l e- m-l-a-ṭ-i-a- i-t-r- c-y-a i-a-u-ā- --------------------------------------------- Uṅkaḷāl eṉ mēlcaṭṭaiyai istiri ceyya iyalumā?
Can you clean the pants / trousers? உ--க-ால்--ா--ச-்ட-ய--சுத்--- ச-ய-ய இயலுமா? உங-கள-ல- க-ல-சட-ட-ய- ச-த-தம- ச-ய-ய இயல-ம-? உ-்-ள-ல- க-ல-ச-்-ை-ை ச-த-த-் ச-ய-ய இ-ல-ம-? ------------------------------------------ உங்களால் கால்சட்டையை சுத்தம் செய்ய இயலுமா? 0
U-ka-ā--k-l-a-ṭa-ya---utt---ceyya-i---umā? Uṅkaḷāl kālcaṭṭaiyai cuttam ceyya iyalumā? U-k-ḷ-l k-l-a-ṭ-i-a- c-t-a- c-y-a i-a-u-ā- ------------------------------------------ Uṅkaḷāl kālcaṭṭaiyai cuttam ceyya iyalumā?
Can you fix the shoes? உங---ால- கா-----ை சரி--ெய-ய-இயலுமா? உங-கள-ல- க-லண-கள- சர- ச-ய-ய இயல-ம-? உ-்-ள-ல- க-ல-ி-ள- ச-ி ச-ய-ய இ-ல-ம-? ----------------------------------- உங்களால் காலணிகளை சரி செய்ய இயலுமா? 0
Uṅka-āl--āl-ṇ-ka-a--c--- --yya --al-m-? Uṅkaḷāl kālaṇikaḷai cari ceyya iyalumā? U-k-ḷ-l k-l-ṇ-k-ḷ-i c-r- c-y-a i-a-u-ā- --------------------------------------- Uṅkaḷāl kālaṇikaḷai cari ceyya iyalumā?
Do you have a light? உ--கள--ம் எ-----்--வ----- -தும- இ----க----? உங-கள-டம- எர-ய-ட-ட-வதற-க- ஏத-ம- இர-க-க-றத-? உ-்-ள-ட-் எ-ி-ூ-்-ு-த-்-ு ஏ-ு-் இ-ு-்-ி-த-? ------------------------------------------- உங்களிடம் எரியூட்டுவதற்கு ஏதும் இருக்கிறதா? 0
U-k----am --iyūṭ-uv-t-ṟ-u-ētu-------i-at-? Uṅkaḷiṭam eriyūṭṭuvataṟku ētum irukkiṟatā? U-k-ḷ-ṭ-m e-i-ū-ṭ-v-t-ṟ-u ē-u- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------------------ Uṅkaḷiṭam eriyūṭṭuvataṟku ētum irukkiṟatā?
Do you have a match or a lighter? உ--க-ிடம- வ-்திப-பெ-்டி-இ-ு-்க--தா -ல்-து-லை--ட-்--ரு-்க-றத-? உங-கள-டம- வத-த-ப-ப-ட-ட- இர-க-க-றத- அல-லத- ல-ட-டர- இர-க-க-றத-? உ-்-ள-ட-் வ-்-ி-்-ெ-்-ி இ-ு-்-ி-த- அ-்-த- ல-ட-ட-் இ-ு-்-ி-த-? ------------------------------------------------------------- உங்களிடம் வத்திப்பெட்டி இருக்கிறதா அல்லது லைட்டர் இருக்கிறதா? 0
U--aḷ---- v-ttipp-ṭ----ru-ki--tā-a-l------iṭ----i-ukk-ṟat-? Uṅkaḷiṭam vattippeṭṭi irukkiṟatā allatu laiṭṭar irukkiṟatā? U-k-ḷ-ṭ-m v-t-i-p-ṭ-i i-u-k-ṟ-t- a-l-t- l-i-ṭ-r i-u-k-ṟ-t-? ----------------------------------------------------------- Uṅkaḷiṭam vattippeṭṭi irukkiṟatā allatu laiṭṭar irukkiṟatā?
Do you have an ashtray? உ--கள-ட-் ச-ம்ப-்--ி-்-----ர--்--ற--? உங-கள-டம- ச-ம-பல- க-ண-ணம- இர-க-க-றத-? உ-்-ள-ட-் ச-ம-ப-் க-ண-ண-் இ-ு-்-ி-த-? ------------------------------------- உங்களிடம் சாம்பல் கிண்ணம் இருக்கிறதா? 0
Uṅka--ṭ-- cāmp---kiṇṇ-m ir--ki---ā? Uṅkaḷiṭam cāmpal kiṇṇam irukkiṟatā? U-k-ḷ-ṭ-m c-m-a- k-ṇ-a- i-u-k-ṟ-t-? ----------------------------------- Uṅkaḷiṭam cāmpal kiṇṇam irukkiṟatā?
Do you smoke cigars? ந-ங-கள- ---ுட்டு பி--ப-பீர்--ா? ந-ங-கள- ச-ர-ட-ட- ப-ட-ப-ப-ர-கள-? ந-ங-க-் ச-ர-ட-ட- ப-ட-ப-ப-ர-க-ா- ------------------------------- நீங்கள் சுருட்டு பிடிப்பீர்களா? 0
Nīṅk-- cu-uṭṭ--piṭ-ppī-k---? Nīṅkaḷ curuṭṭu piṭippīrkaḷā? N-ṅ-a- c-r-ṭ-u p-ṭ-p-ī-k-ḷ-? ---------------------------- Nīṅkaḷ curuṭṭu piṭippīrkaḷā?
Do you smoke cigarettes? ந-ங்க-் ----ெ-்-பி--ப---ர்கள-? ந-ங-கள- ச-கர-ட- ப-ட-ப-ப-ர-கள-? ந-ங-க-் ச-க-ெ-் ப-ட-ப-ப-ர-க-ா- ------------------------------ நீங்கள் சிகரெட் பிடிப்பீர்களா? 0
N-ṅk---cikare- -iṭ-pp-r-a-ā? Nīṅkaḷ cikareṭ piṭippīrkaḷā? N-ṅ-a- c-k-r-ṭ p-ṭ-p-ī-k-ḷ-? ---------------------------- Nīṅkaḷ cikareṭ piṭippīrkaḷā?
Do you smoke a pipe? நீ-்க---குழ-ய் பி-ி---ீ-்க--? ந-ங-கள- க-ழ-ய- ப-ட-ப-ப-ர-கள-? ந-ங-க-் க-ழ-ய- ப-ட-ப-ப-ர-க-ா- ----------------------------- நீங்கள் குழாய் பிடிப்பீர்களா? 0
N-ṅka- -uḻāy --ṭ-ppī--a--? Nīṅkaḷ kuḻāy piṭippīrkaḷā? N-ṅ-a- k-ḻ-y p-ṭ-p-ī-k-ḷ-? -------------------------- Nīṅkaḷ kuḻāy piṭippīrkaḷā?

Learning and reading

Learning and reading belong together. Of course, this is especially true when learning foreign languages. He who wants to learn a new language well must read many texts. When reading literature in a foreign language, we process entire sentences. Our brain learns vocabulary and grammar in context. This helps it to save the new content easily. Our memory has a harder time remembering individual words. By reading, we learn which meaning words can have. As a result, we develop a sense for the new language. Naturally, the foreign-language literature must not be too difficult. Modern short stories or crime novels are often entertaining. Daily newspapers have the advantage that they are always current. Children's books or comics are also suitable for learning. The pictures facilitate the understanding of the new language. Regardless of which literature you select – it should be entertaining! That means, a lot should happen in the story so that the language is varied. If you don't find anything, special textbooks can also be used. There are many books with simple texts for beginners. It's important to always use a dictionary when reading. Whenever you don't understand a word, you should look it up. Our brain is activated by reading and learns new things quickly. For all words that one does not understand, one compiles a file. This way those words can be reviewed often. It also helps to highlight unfamiliar words in the text. Then, you'll recognize them right away the next time. You will progress much quicker if you read a foreign language daily. For our brain learns quickly to imitate the new language. It can happen that you even think in the foreign language eventually…