Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ίδιο
Αυτοί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, αλλά εξίσου αισιόδοξοι!
selfde
Hierdie mense is verskillend, maar ewe optimisties!
ικανός
Δεν είναι ικανός να δουλέψει.
in staat
Hy is nie in staat om te werk nie.
όλη μέρα
Η μητέρα πρέπει να δουλεύει όλη μέρα.
die hele dag
Die ma moet die hele dag werk.