Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
δίπλα
Δίπλα ζει ένας συμπαθητικός άντρας.
accanto
Accanto vive un uomo gentile.
πιθανώς
Όλοι οι άνθρωποι πιθανώς προέρχονται από την Αφρική.
possibilmente
Tutti gli esseri umani possibilmente provengono dall‘Africa.
σχεδόν
Σχεδόν το χτύπησα!
quasi
Ho quasi colpito!