Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
απ‘ όλους
Αγαπά τον φίλο μου απ‘ όλους.
af alle
Hun elsker min ven af alle mennesker.
πολύ
Έπρεπε να περιμένω πολύ στο αναμονής.
længe
Jeg måtte vente længe i venteværelset.
προς τα πάνω
Πηγαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω.
op ad bakke
Det går stejlt op ad bakke.