Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αμέσως
Ο ληστής τραπεζών συνελήφθη αμέσως.
imediatamente
O ladrão de banco foi preso imediatamente.
ούτως ειπείν
Έχει πολλά όνειρα, ούτως ειπείν.
por assim dizer
Ele tem muitos sonhos, por assim dizer.
έξω
Το σπίτι ανακαινίζεται από το έξω.
fora
A casa está sendo reformada por fora.