Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
προσωρινά
Μπορούμε να κοιμηθούμε εδώ προσωρινά.
pour l‘instant
Nous pouvons dormir ici pour l‘instant.
σχεδόν τζάμπα
Αυτό το σπίτι μπορεί να αγοραστεί σχεδόν τζάμπα!
presque pour rien
On peut acheter cette maison presque pour rien!
περίεργα
Περίεργα, αυτός ο γάιδαρος μπορεί να γελάσει.
curieusement
Curieusement, cet âne peut rire.