Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
μόνο
Υπάρχει μόνο ένας άντρας καθισμένος στον πάγκο.
samo
Na klopi sedi samo en mož.
δίπλα
Ένας καλοσυμπεριφερόμενος σκύλος περπατάει πάντα δίπλα.
ob strani
Dobro vzgojen pes vedno hodi ob strani.
αλλού
Θέλουμε να ζήσουμε αλλού, όχι εδώ.
drugje
Želimo živeti drugje, ne tukaj.