Parlør

no Ordenstall   »   pa ਕ੍ਰਮਸੂਚਕ ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ

61 [sekstien]

Ordenstall

Ordenstall

61 [ਇਕਾਹਠ]

61 [Ikāhaṭha]

ਕ੍ਰਮਸੂਚਕ ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ

[kramasūcaka sakhi'ānvāṁ]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
Den første måneden er januar. ਪ--ਲ---ਹ-ਨਾ -ਨਵਰੀ--ੈ। ਪਹ-ਲ- ਮਹ-ਨ- ਜਨਵਰ- ਹ-। ਪ-ਿ-ਾ ਮ-ੀ-ਾ ਜ-ਵ-ੀ ਹ-। --------------------- ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਨਵਰੀ ਹੈ। 0
pa--lā -----ā-jan-varī -ai. pahilā mahīnā janavarī hai. p-h-l- m-h-n- j-n-v-r- h-i- --------------------------- pahilā mahīnā janavarī hai.
Den andre måneden er februar. ਦ--- ਮਹੀਨ- ਫਰਵ----ੈ। ਦ-ਜ- ਮਹ-ਨ- ਫਰਵਰ- ਹ-। ਦ-ਜ- ਮ-ੀ-ਾ ਫ-ਵ-ੀ ਹ-। -------------------- ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਫਰਵਰੀ ਹੈ। 0
Dū-- m----------a-ar- -a-. Dūjā mahīnā pharavarī hai. D-j- m-h-n- p-a-a-a-ī h-i- -------------------------- Dūjā mahīnā pharavarī hai.
Den tredje måneden er mars. ਤ--------ਾ -ਾ-ਚ-ਹ-। ਤ-ਜ- ਮਹ-ਨ- ਮ-ਰਚ ਹ-। ਤ-ਜ- ਮ-ੀ-ਾ ਮ-ਰ- ਹ-। ------------------- ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਹੈ। 0
Tī-- -a--nā mār--a hai. Tījā mahīnā māraca hai. T-j- m-h-n- m-r-c- h-i- ----------------------- Tījā mahīnā māraca hai.
Den fjerde måneden er april. ਚੌ-- ਮ-ੀਨ---ਪ੍ਰੈਲ-ਹੈ। ਚ-ਥ- ਮਹ-ਨ- ਅਪ-ਰ-ਲ ਹ-। ਚ-ਥ- ਮ-ੀ-ਾ ਅ-੍-ੈ- ਹ-। --------------------- ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। 0
Ca-t-- m-hī-ā ---ai-a-hai. Cauthā mahīnā apraila hai. C-u-h- m-h-n- a-r-i-a h-i- -------------------------- Cauthā mahīnā apraila hai.
Den femte måneden er mai. ਪੰ-ਵ-ਂ--ਹ--- ਮਈ---। ਪ-ਜਵ-- ਮਹ-ਨ- ਮਈ ਹ-। ਪ-ਜ-ਾ- ਮ-ੀ-ਾ ਮ- ਹ-। ------------------- ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਮਈ ਹੈ। 0
P-----ṁ -ahī-ā-m--ī -a-. Pajavāṁ mahīnā ma'ī hai. P-j-v-ṁ m-h-n- m-'- h-i- ------------------------ Pajavāṁ mahīnā ma'ī hai.
Den sjette måneden er juni. ਛੇਵਾ- ਮਹ-ਨਾ--ੂ- ਹੈ। ਛ-ਵ-- ਮਹ-ਨ- ਜ-ਨ ਹ-। ਛ-ਵ-ਂ ਮ-ੀ-ਾ ਜ-ਨ ਹ-। ------------------- ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਹੈ। 0
C----ṁ -a-ī-ā--ūna h-i. Chēvāṁ mahīnā jūna hai. C-ē-ā- m-h-n- j-n- h-i- ----------------------- Chēvāṁ mahīnā jūna hai.
Seks måneder er et halvt år. ਛ---ਹ--ਿ---ਦਾ-ਅੱਧ- -ਾਲ---ੰਦ- --। ਛ- ਮਹ-ਨ-ਆ- ਦ- ਅ-ਧ- ਸ-ਲ ਹ--ਦ- ਹ-। ਛ- ਮ-ੀ-ਿ-ਂ ਦ- ਅ-ਧ- ਸ-ਲ ਹ-ੰ-ਾ ਹ-। -------------------------------- ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0
Ch--mah--i'-ṁ-dā --h----l- h----h-i. Chē mahīni'āṁ dā adhā sāla hudā hai. C-ē m-h-n-'-ṁ d- a-h- s-l- h-d- h-i- ------------------------------------ Chē mahīni'āṁ dā adhā sāla hudā hai.
Januar, februar, mars, ਜਨ-ਰੀ---ਵ---ਮ-ਰ-, ਜਨਵਰ-,ਫਰਵਰ-,ਮ-ਰਚ, ਜ-ਵ-ੀ-ਫ-ਵ-ੀ-ਮ-ਰ-, ----------------- ਜਨਵਰੀ,ਫਰਵਰੀ,ਮਾਰਚ, 0
J---v--ī--ha-av-rī-mār--a, Janavarī,pharavarī,māraca, J-n-v-r-,-h-r-v-r-,-ā-a-a- -------------------------- Janavarī,pharavarī,māraca,
april, mai og juni. ਅ--ਰ--,ਮ------ਜੂਨ ਅਪ-ਰ-ਲ,ਮਈ ਅਤ- ਜ-ਨ ਅ-੍-ੈ-,-ਈ ਅ-ੇ ਜ-ਨ ----------------- ਅਪ੍ਰੈਲ,ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 0
a-r--la,ma'ī-atē---na apraila,ma'ī atē jūna a-r-i-a-m-'- a-ē j-n- --------------------- apraila,ma'ī atē jūna
Den syvende måneden er juli. ਸ-ਤ--ਂ-ਮਹ-ਨਾ--ੁਲਾ- ਹ-। ਸ-ਤਵ-- ਮਹ-ਨ- ਜ-ਲ-ਈ ਹ-। ਸ-ਤ-ਾ- ਮ-ੀ-ਾ ਜ-ਲ-ਈ ਹ-। ---------------------- ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜੁਲਾਈ ਹੈ। 0
s-t--āṁ--ah-nā ----'--hai. satavāṁ mahīnā julā'ī hai. s-t-v-ṁ m-h-n- j-l-'- h-i- -------------------------- satavāṁ mahīnā julā'ī hai.
Den åttende måneden er august. ਅ--ਵ-- --ੀ-ਾ----ਤ ਹੈ। ਅ-ਠਵ-- ਮਹ-ਨ- ਅਗਸਤ ਹ-। ਅ-ਠ-ਾ- ਮ-ੀ-ਾ ਅ-ਸ- ਹ-। --------------------- ਅੱਠਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ ਹੈ। 0
Aṭh-v-- ----nā -g--at--h-i. Aṭhavāṁ mahīnā agasata hai. A-h-v-ṁ m-h-n- a-a-a-a h-i- --------------------------- Aṭhavāṁ mahīnā agasata hai.
Den niende måneden er september. ਨ-ਵ-ਂ ---ਨ-----ਬ- ਹ-। ਨ-ਵ-- ਮਹ-ਨ- ਸਤ-ਬਰ ਹ-। ਨ-ਵ-ਂ ਮ-ੀ-ਾ ਸ-ੰ-ਰ ਹ-। --------------------- ਨੌਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸਤੰਬਰ ਹੈ। 0
N-u--ṁ---hīnā-s--aba-- hai. Nauvāṁ mahīnā satabara hai. N-u-ā- m-h-n- s-t-b-r- h-i- --------------------------- Nauvāṁ mahīnā satabara hai.
Den tiende måneden er oktober. ਦੱਸਵ-ਂ ਮ-ੀਨ- --ਤ--ਰ-ਹ-। ਦ-ਸਵ-- ਮਹ-ਨ- ਅਕਤ-ਬਰ ਹ-। ਦ-ਸ-ਾ- ਮ-ੀ-ਾ ਅ-ਤ-ਬ- ਹ-। ----------------------- ਦੱਸਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। 0
D-------m--ī----kat---ra ha-. Dasavāṁ mahīnā akatūbara hai. D-s-v-ṁ m-h-n- a-a-ū-a-a h-i- ----------------------------- Dasavāṁ mahīnā akatūbara hai.
Den ellevte måneden er november. ਗ--ਰ--ਂ--ਹ-ਨ----ੰ---ਹੈ। ਗ-ਆਰਵ-- ਮਹ-ਨ- ਨਵ-ਬਰ ਹ-। ਗ-ਆ-ਵ-ਂ ਮ-ੀ-ਾ ਨ-ੰ-ਰ ਹ-। ----------------------- ਗਿਆਰਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਹੈ। 0
G--ā-av----ah-n--na-a-a---hai. Gi'āravāṁ mahīnā navabara hai. G-'-r-v-ṁ m-h-n- n-v-b-r- h-i- ------------------------------ Gi'āravāṁ mahīnā navabara hai.
Den tolvte måneden er desember. ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਮ--ਨ--ਦ--ਬਰ -ੈ। ਬ-ਰ-ਹਵ-- ਮਹ-ਨ- ਦਸ-ਬਰ ਹ-। ਬ-ਰ-ਹ-ਾ- ਮ-ੀ-ਾ ਦ-ੰ-ਰ ਹ-। ------------------------ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਹੈ। 0
Bār-ha-āṁ ----n- -a-----a ---. Bār'havāṁ mahīnā dasabara hai. B-r-h-v-ṁ m-h-n- d-s-b-r- h-i- ------------------------------ Bār'havāṁ mahīnā dasabara hai.
Tolv måneder er ett år. ਬਾਰ੍--ਂ--ਹੀ-ਿ-ਂ--- -ੱਕ -ਾ- -ੁ--ਾ ਹ-। ਬ-ਰ-ਹ-- ਮਹ-ਨ-ਆ- ਦ- ਇ-ਕ ਸ-ਲ ਹ--ਦ- ਹ-। ਬ-ਰ-ਹ-ਂ ਮ-ੀ-ਿ-ਂ ਦ- ਇ-ਕ ਸ-ਲ ਹ-ੰ-ਾ ਹ-। ------------------------------------ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0
Bā-'h-ṁ -a--n---ṁ-d- ika-s--a -udā hai. Bār'hāṁ mahīni'āṁ dā ika sāla hudā hai. B-r-h-ṁ m-h-n-'-ṁ d- i-a s-l- h-d- h-i- --------------------------------------- Bār'hāṁ mahīni'āṁ dā ika sāla hudā hai.
Juli, august, september, ਜੁ--ਈ,ਅਗ--,ਸਤੰ--, ਜ-ਲ-ਈ,ਅਗਸਤ,ਸਤ-ਬਰ, ਜ-ਲ-ਈ-ਅ-ਸ-,-ਤ-ਬ-, ----------------- ਜੁਲਾਈ,ਅਗਸਤ,ਸਤੰਬਰ, 0
Ju--'-,a--s---,--ta-a--, Julā'ī,agasata,satabara, J-l-'-,-g-s-t-,-a-a-a-a- ------------------------ Julā'ī,agasata,satabara,
oktober, november og desember. ਅ---ਬਰ,ਨਵ--ਰ--ਸ--ਰ ਅਕਤ-ਬਰ,ਨਵ-ਬਰ,ਦਸ-ਬਰ ਅ-ਤ-ਬ-,-ਵ-ਬ-,-ਸ-ਬ- ------------------ ਅਕਤੂਬਰ,ਨਵੰਬਰ,ਦਸੰਬਰ 0
a-atūbara,-av-bar-----a---a akatūbara,navabara,dasabara a-a-ū-a-a-n-v-b-r-,-a-a-a-a --------------------------- akatūbara,navabara,dasabara

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -