Parlør

no Stille spørsmål 1   »   pa ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛਣਾ 1

62 [sekstito]

Stille spørsmål 1

Stille spørsmål 1

62 [ਬਾਹਠ]

62 [bāhaṭha]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛਣਾ 1

[praśana puchaṇā 1]

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk punjabi Spill Mer
lære ਸਿੱਖਣਾ ਸ--ਖਣ- ਸ-ੱ-ਣ- ------ ਸਿੱਖਣਾ 0
si--a-ā sikhaṇā s-k-a-ā ------- sikhaṇā
Lærer elevene mye? ਕੀ-ਵ-ਦਿ-ਰ-ੀ -ਹੁਤ --ੱਖ -ਹ--ਹਨ? ਕ- ਵ-ਦ-ਆਰਥ- ਬਹ-ਤ ਸ--ਖ ਰਹ- ਹਨ? ਕ- ਵ-ਦ-ਆ-ਥ- ਬ-ੁ- ਸ-ੱ- ਰ-ੇ ਹ-? ----------------------------- ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? 0
k----d--ā--thī ----t--si--- r--- h---? kī vidi'ārathī bahuta sikha rahē hana? k- v-d-'-r-t-ī b-h-t- s-k-a r-h- h-n-? -------------------------------------- kī vidi'ārathī bahuta sikha rahē hana?
Nei, de lærer lite. ਨਹੀ-,ਉਹ---- ---ਖ ਰ-----। ਨਹ--,ਉਹ ਘ-ਟ ਸ--ਖ ਰਹ- ਹਨ। ਨ-ੀ-,-ਹ ਘ-ਟ ਸ-ੱ- ਰ-ੇ ਹ-। ------------------------ ਨਹੀਂ,ਉਹ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 0
N---------ghaṭa --k-a rah---ana. Nahīṁ,uha ghaṭa sikha rahē hana. N-h-ṁ-u-a g-a-a s-k-a r-h- h-n-. -------------------------------- Nahīṁ,uha ghaṭa sikha rahē hana.
spørre ਪ---ਨ ਪ-ੱਛਣਾ ਪ-ਰਸ਼ਨ ਪ--ਛਣ- ਪ-ਰ-ਨ ਪ-ੱ-ਣ- ------------ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ 0
P-aśa-a --cha-ā Praśana puchaṇā P-a-a-a p-c-a-ā --------------- Praśana puchaṇā
Spør du ofte læreren? ਕ- ਤ--ੀਂ --ਰ – ਬ-ਰ-ਆ--ੇ -ਧ---- ਪਾਸੋਂ---ਰਸ਼ਨ ਪ----ੇ -ੋ? ਕ- ਤ-ਸ-- ਬ-ਰ – ਬ-ਰ ਆਪਣ- ਅਧ-ਆਪਕ ਪ-ਸ-- ਪ-ਰਸ਼ਨ ਪ--ਛਦ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ਰ – ਬ-ਰ ਆ-ਣ- ਅ-ਿ-ਪ- ਪ-ਸ-ਂ ਪ-ਰ-ਨ ਪ-ੱ-ਦ- ਹ-? ----------------------------------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ – ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? 0
kī---sī- b-ra-----r- ----ē ad---ā--k--------pr---n- pu-h-dē hō? kī tusīṁ bāra – bāra āpaṇē adhi'āpaka pāsōṁ praśana puchadē hō? k- t-s-ṁ b-r- – b-r- ā-a-ē a-h-'-p-k- p-s-ṁ p-a-a-a p-c-a-ē h-? --------------------------------------------------------------- kī tusīṁ bāra – bāra āpaṇē adhi'āpaka pāsōṁ praśana puchadē hō?
Nei, jeg spør ham ikke ofte. ਨਹ-ਂ,-ਮ-- ਉਹ--ਂ ਤੋ- ਬ-- --ਬ----ਹ---ਪੁ-ਛ-ਾ---ਪੁ----। ਨਹ--, ਮ-- ਉਹਨ-- ਤ-- ਬ-ਰ – ਬ-ਰ ਨਹ-- ਪ--ਛਦ- / ਪ--ਛਦ-। ਨ-ੀ-, ਮ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਤ-ਂ ਬ-ਰ – ਬ-ਰ ਨ-ੀ- ਪ-ੱ-ਦ- / ਪ-ੱ-ਦ-। --------------------------------------------------- ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ – ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ / ਪੁੱਛਦੀ। 0
Na-īṁ- --iṁ-uh---ṁ t-- -----–-b--- na-īṁ--u-had-- -u--ad-. Nahīṁ, maiṁ uhanāṁ tōṁ bāra – bāra nahīṁ puchadā/ puchadī. N-h-ṁ- m-i- u-a-ā- t-ṁ b-r- – b-r- n-h-ṁ p-c-a-ā- p-c-a-ī- ---------------------------------------------------------- Nahīṁ, maiṁ uhanāṁ tōṁ bāra – bāra nahīṁ puchadā/ puchadī.
svare ਉ-ਤਰ ---ਾ ਉ-ਤਰ ਦ-ਣ- ਉ-ਤ- ਦ-ਣ- --------- ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ 0
Ut--a ---ā Utara dēṇā U-a-a d-ṇ- ---------- Utara dēṇā
Vennligst svar. ਕ-ਰਪ--ਕ--ੇ ਉੱ-ਰ ਦਿ-। ਕ-ਰਪ- ਕਰਕ- ਉ-ਤਰ ਦ-ਓ। ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਉ-ਤ- ਦ-ਓ- -------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। 0
k----- -a-----utara---'-. kirapā karakē utara di'ō. k-r-p- k-r-k- u-a-a d-'-. ------------------------- kirapā karakē utara di'ō.
Jeg svarer. ਮੈਂ--ੱ------ਦਾ --ਦਿ-ਦੀ-ਹਾਂ। ਮ-- ਉ-ਤਰ ਦ--ਦ- / ਦ--ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਉ-ਤ- ਦ-ੰ-ਾ / ਦ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------- ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ / ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ ut--a-------d----hā-. Maiṁ utara didā/ didī hāṁ. M-i- u-a-a d-d-/ d-d- h-ṁ- -------------------------- Maiṁ utara didā/ didī hāṁ.
jobbe ਕ---ਕਰਨਾ ਕ-ਮ ਕਰਨ- ਕ-ਮ ਕ-ਨ- -------- ਕੰਮ ਕਰਨਾ 0
Kama k----ā Kama karanā K-m- k-r-n- ----------- Kama karanā
Holder han på å jobbe? ਕ--ਉ---- -ਮ-- ----ਕਰ----ਾ--ੈ? ਕ- ਉਹ ਇਸ ਸਮ-- ਕ-ਮ ਕਰ ਰ-ਹ- ਹ-? ਕ- ਉ- ਇ- ਸ-ੇ- ਕ-ਮ ਕ- ਰ-ਹ- ਹ-? ----------------------------- ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? 0
kī-u-a-i-a-----ṁ ka-a----a-r--ā---i? kī uha isa samēṁ kama kara rihā hai? k- u-a i-a s-m-ṁ k-m- k-r- r-h- h-i- ------------------------------------ kī uha isa samēṁ kama kara rihā hai?
Ja, han holder på å jobbe. ਜੀ ---,--ਸ -ਮੇ- ਉਹ ਕੰ--ਕ---ਿ----ੈ। ਜ- ਹ--, ਇਸ ਸਮ-- ਉਹ ਕ-ਮ ਕਰ ਰ-ਹ- ਹ-। ਜ- ਹ-ਂ- ਇ- ਸ-ੇ- ਉ- ਕ-ਮ ਕ- ਰ-ਹ- ਹ-। ---------------------------------- ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Jī h-ṁ, i-a--am-ṁ -ha -am---ara--i----a-. Jī hāṁ, isa samēṁ uha kama kara rihā hai. J- h-ṁ- i-a s-m-ṁ u-a k-m- k-r- r-h- h-i- ----------------------------------------- Jī hāṁ, isa samēṁ uha kama kara rihā hai.
komme ਆਉ-ਾ ਆਉਣ- ਆ-ਣ- ---- ਆਉਣਾ 0
Ā'--ā Ā'uṇā Ā-u-ā ----- Ā'uṇā
Kommer dere? ਕੀ ਤ---- - ਰ-ੇ---? ਕ- ਤ-ਸ-- ਆ ਰਹ- ਹ-? ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਆ ਰ-ੇ ਹ-? ------------------ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? 0
k--t---- --r-h---ō? kī tusīṁ ā rahē hō? k- t-s-ṁ ā r-h- h-? ------------------- kī tusīṁ ā rahē hō?
Ja, vi kommer snart. ਜੀ---ਂ, ਅ--ਂ ਜਲ-ੀ ----ੇ --ਂ। ਜ- ਹ--, ਅਸ-- ਜਲਦ- ਆ ਰਹ- ਹ--। ਜ- ਹ-ਂ- ਅ-ੀ- ਜ-ਦ- ਆ ਰ-ੇ ਹ-ਂ- ---------------------------- ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 0
Jī--ā-, a--- --l-------ahē--ā-. Jī hāṁ, asīṁ jaladī ā rahē hāṁ. J- h-ṁ- a-ī- j-l-d- ā r-h- h-ṁ- ------------------------------- Jī hāṁ, asīṁ jaladī ā rahē hāṁ.
bo ਰਹਿ-ਾ ਰਹ-ਣ- ਰ-ਿ-ਾ ----- ਰਹਿਣਾ 0
Ra-iṇā Rahiṇā R-h-ṇ- ------ Rahiṇā
Bor du i Berlin? ਕ- --ੰ ਬ-ਲ-- -ਿੱ- ਰਹ--ਦਾ-/--------ਹ-ਂ? ਕ- ਤ-- ਬਰਲ-ਨ ਵ--ਚ ਰਹ--ਦ- / ਰਹ--ਦ- ਹ--? ਕ- ਤ-ੰ ਬ-ਲ-ਨ ਵ-ੱ- ਰ-ਿ-ਦ- / ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-ਂ- -------------------------------------- ਕੀ ਤੂੰ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ / ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਂ? 0
kī t--ba-a------i-- ----dā/ -a-idī -a--? kī tū baralina vica rahidā/ rahidī haiṁ? k- t- b-r-l-n- v-c- r-h-d-/ r-h-d- h-i-? ---------------------------------------- kī tū baralina vica rahidā/ rahidī haiṁ?
Ja, jeg bor i Berlin. ਜ--ਹਾਂ,---ਂ ਬਰ----ਵ--- --ਿੰਦਾ / --ਿੰ-- -ਾਂ। ਜ- ਹ--, ਮ-- ਬਰਲ-ਨ ਵ--ਚ ਰਹ--ਦ- / ਰਹ--ਦ- ਹ--। ਜ- ਹ-ਂ- ਮ-ਂ ਬ-ਲ-ਨ ਵ-ੱ- ਰ-ਿ-ਦ- / ਰ-ਿ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ / ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। 0
J- hāṁ- -aiṁ-b-----n---i-a r-h-dā/ r--id-----. Jī hāṁ, maiṁ baralina vica rahidā/ rahidī hāṁ. J- h-ṁ- m-i- b-r-l-n- v-c- r-h-d-/ r-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------------- Jī hāṁ, maiṁ baralina vica rahidā/ rahidī hāṁ.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -