Phrasebook

tl Colors   »   ko 색깔

14 [labing-apat]

Colors

Colors

14 [열넷]

14 [yeolnes]

색깔

[saegkkal]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Koreano Maglaro higit pa
Ang Niyebe ay puti. 눈-------요. 눈은 하얀색이에요. 눈- 하-색-에-. ---------- 눈은 하얀색이에요. 0
n---e-----yan--eg-i-y-. nun-eun hayansaeg-ieyo. n-n-e-n h-y-n-a-g-i-y-. ----------------------- nun-eun hayansaeg-ieyo.
Ang araw ay dilaw. 태양은--란-이-요. 태양은 노란색이에요. 태-은 노-색-에-. ----------- 태양은 노란색이에요. 0
t--y------- -ol---a-g-iey-. taeyang-eun nolansaeg-ieyo. t-e-a-g-e-n n-l-n-a-g-i-y-. --------------------------- taeyang-eun nolansaeg-ieyo.
Ang kahel ay kahel. 오렌지--주-색---. 오렌지는 주황색이에요. 오-지- 주-색-에-. ------------ 오렌지는 주황색이에요. 0
o-enj-n-u---u---ngsaeg----o. olenjineun juhwangsaeg-ieyo. o-e-j-n-u- j-h-a-g-a-g-i-y-. ---------------------------- olenjineun juhwangsaeg-ieyo.
Ang seresa ay pula. 앵두는 빨-색이에요. 앵두는 빨간색이에요. 앵-는 빨-색-에-. ----------- 앵두는 빨간색이에요. 0
ae---uneu--pp-lg-ns-----eyo. aengduneun ppalgansaeg-ieyo. a-n-d-n-u- p-a-g-n-a-g-i-y-. ---------------------------- aengduneun ppalgansaeg-ieyo.
Ang langit ay asul. 하늘---란색이--. 하늘은 파란색이에요. 하-은 파-색-에-. ----------- 하늘은 파란색이에요. 0
han-ul--u- pal---aeg-----. haneul-eun palansaeg-ieyo. h-n-u---u- p-l-n-a-g-i-y-. -------------------------- haneul-eun palansaeg-ieyo.
Ang damo ay berde. 풀은 초록색이에요. 풀은 초록색이에요. 풀- 초-색-에-. ---------- 풀은 초록색이에요. 0
p-----n c-------e--ie--. pul-eun chologsaeg-ieyo. p-l-e-n c-o-o-s-e---e-o- ------------------------ pul-eun chologsaeg-ieyo.
Ang lupa ay kayumanggi. 흙- 갈---요. 흙은 갈색이에요. 흙- 갈-이-요- --------- 흙은 갈색이에요. 0
he-l----n g-l--e--ieyo. heulg-eun galsaeg-ieyo. h-u-g-e-n g-l-a-g-i-y-. ----------------------- heulg-eun galsaeg-ieyo.
Ang ulap ay kulay-abo. 구-은-회색이에요. 구름은 회색이에요. 구-은 회-이-요- ---------- 구름은 회색이에요. 0
gu-e-m--u--ho-s-e--i-yo. guleum-eun hoesaeg-ieyo. g-l-u---u- h-e-a-g-i-y-. ------------------------ guleum-eun hoesaeg-ieyo.
Ang mga gulong ay itim. 타-어는-검은-이에-. 타이어는 검은색이에요. 타-어- 검-색-에-. ------------ 타이어는 검은색이에요. 0
t-ieo--u----o--eu-s------y-. taieoneun geom-eunsaeg-ieyo. t-i-o-e-n g-o---u-s-e---e-o- ---------------------------- taieoneun geom-eunsaeg-ieyo.
Ano ang kulay ang niyebe? Puti. 눈--무---이-요- 흰-색. 눈은 무슨 색이에요? 흰 색. 눈- 무- 색-에-? 흰 색- ---------------- 눈은 무슨 색이에요? 흰 색. 0
nun-e---mu-e-- sae---e-o- --in-s---. nun-eun museun saeg-ieyo? huin saeg. n-n-e-n m-s-u- s-e---e-o- h-i- s-e-. ------------------------------------ nun-eun museun saeg-ieyo? huin saeg.
Ano ang kulay ng araw? Dilaw. 태-은-무슨 색--요? 노란색. 태양은 무슨 색이에요? 노란색. 태-은 무- 색-에-? 노-색- ----------------- 태양은 무슨 색이에요? 노란색. 0
tae-a---eu----seun---eg-ie-o- -o-an--e-. taeyang-eun museun saeg-ieyo? nolansaeg. t-e-a-g-e-n m-s-u- s-e---e-o- n-l-n-a-g- ---------------------------------------- taeyang-eun museun saeg-ieyo? nolansaeg.
Ano ang kulay ng kahel? Kahel. 오렌-- 무슨-색이에요- 주황-. 오렌지는 무슨 색이에요? 주황색. 오-지- 무- 색-에-? 주-색- ------------------ 오렌지는 무슨 색이에요? 주황색. 0
o--n-in----muse-n sae------?---hw---sa--. olenjineun museun saeg-ieyo? juhwangsaeg. o-e-j-n-u- m-s-u- s-e---e-o- j-h-a-g-a-g- ----------------------------------------- olenjineun museun saeg-ieyo? juhwangsaeg.
Ano ang kulay ng seresa? Pula. 앵------색-에요?-빨간-. 앵두는 무슨 색이에요? 빨간색. 앵-는 무- 색-에-? 빨-색- ----------------- 앵두는 무슨 색이에요? 빨간색. 0
a-ngduneun m--eu----eg---yo---p-lgans-eg. aengduneun museun saeg-ieyo? ppalgansaeg. a-n-d-n-u- m-s-u- s-e---e-o- p-a-g-n-a-g- ----------------------------------------- aengduneun museun saeg-ieyo? ppalgansaeg.
Ano ang kulay ng langit? Asul. 하늘은 무슨 ----- -란색. 하늘은 무슨 색이에요? 파란색. 하-은 무- 색-에-? 파-색- ----------------- 하늘은 무슨 색이에요? 파란색. 0
h-n-ul-e------eun s-------o?---l-n-a-g. haneul-eun museun saeg-ieyo? palansaeg. h-n-u---u- m-s-u- s-e---e-o- p-l-n-a-g- --------------------------------------- haneul-eun museun saeg-ieyo? palansaeg.
Ano ang kulay ng damo? Berde. 풀은 무--색이--? 초--. 풀은 무슨 색이에요? 초록색. 풀- 무- 색-에-? 초-색- ---------------- 풀은 무슨 색이에요? 초록색. 0
pul-eu- --se-n -ae--iey---c---------. pul-eun museun saeg-ieyo? chologsaeg. p-l-e-n m-s-u- s-e---e-o- c-o-o-s-e-. ------------------------------------- pul-eun museun saeg-ieyo? chologsaeg.
Ano ang kulay ng lupa? Kayumanggi 흙--무슨 -이-요?---. 흙은 무슨 색이에요? 갈색. 흙- 무- 색-에-? 갈-. --------------- 흙은 무슨 색이에요? 갈색. 0
h-ul---u-------n--a-g--e-o?---l-ae-. heulg-eun museun saeg-ieyo? galsaeg. h-u-g-e-n m-s-u- s-e---e-o- g-l-a-g- ------------------------------------ heulg-eun museun saeg-ieyo? galsaeg.
Ano ang kulay ng ulap? Kulay-abo. 구름- -슨 ----- 회-. 구름은 무슨 색이에요? 회색. 구-은 무- 색-에-? 회-. ---------------- 구름은 무슨 색이에요? 회색. 0
guleum--un m--eun-s----i------oe---g. guleum-eun museun saeg-ieyo? hoesaeg. g-l-u---u- m-s-u- s-e---e-o- h-e-a-g- ------------------------------------- guleum-eun museun saeg-ieyo? hoesaeg.
Ano ang kulay ng mga gulong? Itim. 타이어는 ----이에요?-검--. 타이어는 무슨 색이에요? 검은색. 타-어- 무- 색-에-? 검-색- ------------------ 타이어는 무슨 색이에요? 검은색. 0
t----ne-n-m-se-n-s-e------? -e-m--uns--g. taieoneun museun saeg-ieyo? geom-eunsaeg. t-i-o-e-n m-s-u- s-e---e-o- g-o---u-s-e-. ----------------------------------------- taieoneun museun saeg-ieyo? geom-eunsaeg.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -