Phrasebook

tl Colors   »   ka ფერები

14 [labing-apat]

Colors

Colors

14 [თოთხმეტი]

14 [totkhmet\'i]

ფერები

[perebi]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Georgia Maglaro higit pa
Ang Niyebe ay puti. თ--ლი თ-თ-ი-. თოვლი თეთრია. თ-ვ-ი თ-თ-ი-. ------------- თოვლი თეთრია. 0
tov-- t-tria. tovli tetria. t-v-i t-t-i-. ------------- tovli tetria.
Ang araw ay dilaw. მ-ე -ვ--ელი-. მზე ყვითელია. მ-ე ყ-ი-ე-ი-. ------------- მზე ყვითელია. 0
mz- q-it-lia. mze qvitelia. m-e q-i-e-i-. ------------- mze qvitelia.
Ang kahel ay kahel. ფო-თო--ლი ---ი-ჯი-ფ-რი-. ფორთოხალი ნარინჯისფერია. ფ-რ-ო-ა-ი ნ-რ-ნ-ი-ფ-რ-ა- ------------------------ ფორთოხალი ნარინჯისფერია. 0
p-r--khal- -a-inji---ria. portokhali narinjisperia. p-r-o-h-l- n-r-n-i-p-r-a- ------------------------- portokhali narinjisperia.
Ang seresa ay pula. ბ-ლი წითელი-. ბალი წითელია. ბ-ლ- წ-თ-ლ-ა- ------------- ბალი წითელია. 0
b--i--s---elia. bali ts'itelia. b-l- t-'-t-l-a- --------------- bali ts'itelia.
Ang langit ay asul. ცა -ი--ერ--. ცა ცისფერია. ც- ც-ს-ე-ი-. ------------ ცა ცისფერია. 0
ts- ---s--r--. tsa tsisperia. t-a t-i-p-r-a- -------------- tsa tsisperia.
Ang damo ay berde. ბა-ახი---ვა-ე-. ბალახი მწვანეა. ბ-ლ-ხ- მ-ვ-ნ-ა- --------------- ბალახი მწვანეა. 0
b----h- mt--vanea. balakhi mts'vanea. b-l-k-i m-s-v-n-a- ------------------ balakhi mts'vanea.
Ang lupa ay kayumanggi. მ----ყა--სფე--ა. მიწა ყავისფერია. მ-წ- ყ-ვ-ს-ე-ი-. ---------------- მიწა ყავისფერია. 0
mi--'a--avis--r--. mits'a qavisperia. m-t-'- q-v-s-e-i-. ------------------ mits'a qavisperia.
Ang ulap ay kulay-abo. ღ-უ--ლ- ნ--რი-ფ---ა. ღრუბელი ნაცრისფერია. ღ-უ-ე-ი ნ-ც-ი-ფ-რ-ა- -------------------- ღრუბელი ნაცრისფერია. 0
g-r--eli --t----peri-. ghrubeli natsrisperia. g-r-b-l- n-t-r-s-e-i-. ---------------------- ghrubeli natsrisperia.
Ang mga gulong ay itim. საბ---ვ-ბ--შა-ია. საბურავები შავია. ს-ბ-რ-ვ-ბ- შ-ვ-ა- ----------------- საბურავები შავია. 0
sabura-e----h-v--. saburavebi shavia. s-b-r-v-b- s-a-i-. ------------------ saburavebi shavia.
Ano ang kulay ang niyebe? Puti. რა----ია-თ--ლი- -ე-რი. რა ფერია თოვლი? თეთრი. რ- ფ-რ-ა თ-ვ-ი- თ-თ-ი- ---------------------- რა ფერია თოვლი? თეთრი. 0
r- --ria -ovli? te-ri. ra peria tovli? tetri. r- p-r-a t-v-i- t-t-i- ---------------------- ra peria tovli? tetri.
Ano ang kulay ng araw? Dilaw. რ--ფ-რ-- -ზ-?--ვი-ე-ი. რა ფერია მზე? ყვითელი. რ- ფ-რ-ა მ-ე- ყ-ი-ე-ი- ---------------------- რა ფერია მზე? ყვითელი. 0
r- p-r-a--ze?-q---e-i. ra peria mze? qviteli. r- p-r-a m-e- q-i-e-i- ---------------------- ra peria mze? qviteli.
Ano ang kulay ng kahel? Kahel. რა----ია -ო--ოხ---- -ა-ი----ფე--. რა ფერია ფორთოხალი? ნარინჯისფერი. რ- ფ-რ-ა ფ-რ-ო-ა-ი- ნ-რ-ნ-ი-ფ-რ-. --------------------------------- რა ფერია ფორთოხალი? ნარინჯისფერი. 0
r- -eria --rt--ha-i---a---j--peri. ra peria portokhali? narinjisperi. r- p-r-a p-r-o-h-l-? n-r-n-i-p-r-. ---------------------------------- ra peria portokhali? narinjisperi.
Ano ang kulay ng seresa? Pula. რა -ე-ია ----- -ით-ლ-. რა ფერია ბალი? წითელი. რ- ფ-რ-ა ბ-ლ-? წ-თ-ლ-. ---------------------- რა ფერია ბალი? წითელი. 0
ra--er-a--a-i?-t-'i-eli. ra peria bali? ts'iteli. r- p-r-a b-l-? t-'-t-l-. ------------------------ ra peria bali? ts'iteli.
Ano ang kulay ng langit? Asul. რა--ე-ი- -ა?-ც--ფე--. რა ფერია ცა? ცისფერი. რ- ფ-რ-ა ც-? ც-ს-ე-ი- --------------------- რა ფერია ცა? ცისფერი. 0
ra------ ts-? -s-s--r-. ra peria tsa? tsisperi. r- p-r-a t-a- t-i-p-r-. ----------------------- ra peria tsa? tsisperi.
Ano ang kulay ng damo? Berde. რა---რია ბ-ლ-ხი? ----ნ-. რა ფერია ბალახი? მწვანე. რ- ფ-რ-ა ბ-ლ-ხ-? მ-ვ-ნ-. ------------------------ რა ფერია ბალახი? მწვანე. 0
ra pe--- b---kh-----s-va--. ra peria balakhi? mts'vane. r- p-r-a b-l-k-i- m-s-v-n-. --------------------------- ra peria balakhi? mts'vane.
Ano ang kulay ng lupa? Kayumanggi რა----ი--მ--ა?-ყა-ისფერ-. რა ფერია მიწა? ყავისფერი. რ- ფ-რ-ა მ-წ-? ყ-ვ-ს-ე-ი- ------------------------- რა ფერია მიწა? ყავისფერი. 0
r--p-ria mit--a? -a-isp---. ra peria mits'a? qavisperi. r- p-r-a m-t-'-? q-v-s-e-i- --------------------------- ra peria mits'a? qavisperi.
Ano ang kulay ng ulap? Kulay-abo. რ- ფერია ღრ----ი? ნ-ც-ი----ი. რა ფერია ღრუბელი? ნაცრისფერი. რ- ფ-რ-ა ღ-უ-ე-ი- ნ-ც-ი-ფ-რ-. ----------------------------- რა ფერია ღრუბელი? ნაცრისფერი. 0
r- -eri--g--ub--i--n-ts--sp-r-. ra peria ghrubeli? natsrisperi. r- p-r-a g-r-b-l-? n-t-r-s-e-i- ------------------------------- ra peria ghrubeli? natsrisperi.
Ano ang kulay ng mga gulong? Itim. რა -ე-ია--აბ------ი? შ-ვ-. რა ფერია საბურავები? შავი. რ- ფ-რ-ა ს-ბ-რ-ვ-ბ-? შ-ვ-. -------------------------- რა ფერია საბურავები? შავი. 0
r- -e--a----u-av---?-----i. ra peria saburavebi? shavi. r- p-r-a s-b-r-v-b-? s-a-i- --------------------------- ra peria saburavebi? shavi.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -