Phrasebook

tl Adjectives 1   »   ko 형용사 1

78 [pitumpu’t walo]

Adjectives 1

Adjectives 1

78 [일흔여덟]

78 [ilheun-yeodeolb]

형용사 1

[hyeong-yongsa 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Koreano Maglaro higit pa
ang matandang babae 나--든-여인 나이 든 여인 나- 든 여- ------- 나이 든 여인 0
n-- -eun--e-in nai deun yeoin n-i d-u- y-o-n -------------- nai deun yeoin
ang matabang babae 뚱---여인 뚱뚱한 여인 뚱-한 여- ------ 뚱뚱한 여인 0
t----t--ng-an --oin ttungttunghan yeoin t-u-g-t-n-h-n y-o-n ------------------- ttungttunghan yeoin
ang mausisang babae 호기심-많은--인 호기심 많은 여인 호-심 많- 여- --------- 호기심 많은 여인 0
h----im ma-h-----y---n hogisim manh-eun yeoin h-g-s-m m-n---u- y-o-n ---------------------- hogisim manh-eun yeoin
ang bagong kotse 새-차 새 차 새 차 --- 새 차 0
sa- -ha sae cha s-e c-a ------- sae cha
ang mabilis na kotse 빠른-차 빠른 차 빠- 차 ---- 빠른 차 0
ppaleu- -ha ppaleun cha p-a-e-n c-a ----------- ppaleun cha
ang komportableng kotse 편한 차 편한 차 편- 차 ---- 편한 차 0
p--o--an--ha pyeonhan cha p-e-n-a- c-a ------------ pyeonhan cha
ang asul na damit 파란색 원피스 파란색 원피스 파-색 원-스 ------- 파란색 원피스 0
pala--aeg ---pi--u palansaeg wonpiseu p-l-n-a-g w-n-i-e- ------------------ palansaeg wonpiseu
ang pulang damit 빨-- 원피스 빨간색 원피스 빨-색 원-스 ------- 빨간색 원피스 0
p--lg------ w-n--seu ppalgansaeg wonpiseu p-a-g-n-a-g w-n-i-e- -------------------- ppalgansaeg wonpiseu
ang berdeng damit 녹색---스 녹색 원피스 녹- 원-스 ------ 녹색 원피스 0
nogsae--wo-----u nogsaeg wonpiseu n-g-a-g w-n-i-e- ---------------- nogsaeg wonpiseu
ang itim na bag 검-- 가방 검은색 가방 검-색 가- ------ 검은색 가방 0
g-------s-eg --b-ng geom-eunsaeg gabang g-o---u-s-e- g-b-n- ------------------- geom-eunsaeg gabang
ang brown na bag 갈- -방 갈색 가방 갈- 가- ----- 갈색 가방 0
g-ls-e- ga-ang galsaeg gabang g-l-a-g g-b-n- -------------- galsaeg gabang
ang puting bag 하얀색 가방 하얀색 가방 하-색 가- ------ 하얀색 가방 0
ha--ns-e--gabang hayansaeg gabang h-y-n-a-g g-b-n- ---------------- hayansaeg gabang
mabuting mga tao 좋은--람들 좋은 사람들 좋- 사-들 ------ 좋은 사람들 0
jo--e-n---lamd-ul joh-eun salamdeul j-h-e-n s-l-m-e-l ----------------- joh-eun salamdeul
magalang na mga tao 친-한 사-들 친절한 사람들 친-한 사-들 ------- 친절한 사람들 0
ch---eolh-n ------eul chinjeolhan salamdeul c-i-j-o-h-n s-l-m-e-l --------------------- chinjeolhan salamdeul
nakakatuwang mga tao 흥--운 -람들 흥미로운 사람들 흥-로- 사-들 -------- 흥미로운 사람들 0
heu--mi--un--alamd--l heungmiloun salamdeul h-u-g-i-o-n s-l-m-e-l --------------------- heungmiloun salamdeul
mapagmahal na mga bata 사-스-운 아-들 사랑스러운 아이들 사-스-운 아-들 --------- 사랑스러운 아이들 0
s-l--g----e-u- ---e-l salangseuleoun aideul s-l-n-s-u-e-u- a-d-u- --------------------- salangseuleoun aideul
bastos na mga bata 건-진-아이들 건방진 아이들 건-진 아-들 ------- 건방진 아이들 0
ge-n--ng-in -----l geonbangjin aideul g-o-b-n-j-n a-d-u- ------------------ geonbangjin aideul
mabuting mga bata 얌전한 아-들 얌전한 아이들 얌-한 아-들 ------- 얌전한 아이들 0
ya--eon--- -id--l yamjeonhan aideul y-m-e-n-a- a-d-u- ----------------- yamjeonhan aideul

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -