Phrasebook

tl Days of the week   »   ko 요일

9 [siyam]

Days of the week

Days of the week

9 [아홉]

9 [ahob]

요일

[yoil]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Koreano Maglaro higit pa
Lunes 월-일 월요일 월-일 --- 월요일 0
wol-y--l wol-yoil w-l-y-i- -------- wol-yoil
Martes 화-일 화요일 화-일 --- 화요일 0
h-ayoil hwayoil h-a-o-l ------- hwayoil
Miyerkules 수-일 수요일 수-일 --- 수요일 0
su--il suyoil s-y-i- ------ suyoil
Huwebes 목요일 목요일 목-일 --- 목요일 0
mo-----l mog-yoil m-g-y-i- -------- mog-yoil
Biyernes 금-일 금요일 금-일 --- 금요일 0
ge---yoil geum-yoil g-u---o-l --------- geum-yoil
Sabado 토요일 토요일 토-일 --- 토요일 0
toyo-l toyoil t-y-i- ------ toyoil
Linggo 일-일 일요일 일-일 --- 일요일 0
il----l il-yoil i---o-l ------- il-yoil
ang linggo 일주일 일주일 일-일 --- 일주일 0
il---il ilju-il i-j---l ------- ilju-il
mula Lunes hanggang Linggo 월요-부터 일요일까지 월요일부터 일요일까지 월-일-터 일-일-지 ----------- 월요일부터 일요일까지 0
wo--y--l---e---l-y---kkaji wol-yoilbuteo il-yoilkkaji w-l-y-i-b-t-o i---o-l-k-j- -------------------------- wol-yoilbuteo il-yoilkkaji
Ang unang araw ay Lunes. 첫째 날---요--에-. 첫째 날은 월요일이에요. 첫- 날- 월-일-에-. ------------- 첫째 날은 월요일이에요. 0
ch-osj-ae nal---- w---y-i---e-o. cheosjjae nal-eun wol-yoil-ieyo. c-e-s-j-e n-l-e-n w-l-y-i---e-o- -------------------------------- cheosjjae nal-eun wol-yoil-ieyo.
Ang pangalawang araw ay Martes. 둘째 -은-화요일-에-. 둘째 날은 화요일이에요. 둘- 날- 화-일-에-. ------------- 둘째 날은 화요일이에요. 0
dul-jae-n-l---n --a--il--ey-. duljjae nal-eun hwayoil-ieyo. d-l-j-e n-l-e-n h-a-o-l-i-y-. ----------------------------- duljjae nal-eun hwayoil-ieyo.
Ang pangatlong araw ay Miyerkules. 셋째 날은 -요--에요. 셋째 날은 수요일이에요. 셋- 날- 수-일-에-. ------------- 셋째 날은 수요일이에요. 0
se---a---a--eu- s----l-iey-. sesjjae nal-eun suyoil-ieyo. s-s-j-e n-l-e-n s-y-i---e-o- ---------------------------- sesjjae nal-eun suyoil-ieyo.
Ang pang-apat na araw ay Huwebes. 넷째 -은 -요-이-요. 넷째 날은 목요일이에요. 넷- 날- 목-일-에-. ------------- 넷째 날은 목요일이에요. 0
n-s--ae n-l--u- -o---oi--i-yo. nesjjae nal-eun mog-yoil-ieyo. n-s-j-e n-l-e-n m-g-y-i---e-o- ------------------------------ nesjjae nal-eun mog-yoil-ieyo.
Ang panglimang araw ay Biyernes. 다-째-날은-금-일--요. 다섯째 날은 금요일이에요. 다-째 날- 금-일-에-. -------------- 다섯째 날은 금요일이에요. 0
daseo--j-e---l---n g-um-yo------o. daseosjjae nal-eun geum-yoil-ieyo. d-s-o-j-a- n-l-e-n g-u---o-l-i-y-. ---------------------------------- daseosjjae nal-eun geum-yoil-ieyo.
Ang pang-anim na araw ay Sabado. 여-째--은-토요-이-요. 여섯째 날은 토요일이에요. 여-째 날- 토-일-에-. -------------- 여섯째 날은 토요일이에요. 0
ye-se--jja----l-e-n t----l---yo. yeoseosjjae nal-eun toyoil-ieyo. y-o-e-s-j-e n-l-e-n t-y-i---e-o- -------------------------------- yeoseosjjae nal-eun toyoil-ieyo.
Ang pangpitong araw ay Linggo. 일-- -은--요----. 일곱째 날은 일요일이에요. 일-째 날- 일-일-에-. -------------- 일곱째 날은 일요일이에요. 0
i-gobj-a- na--e-n i--y----i--o. ilgobjjae nal-eun il-yoil-ieyo. i-g-b-j-e n-l-e-n i---o-l-i-y-. ------------------------------- ilgobjjae nal-eun il-yoil-ieyo.
Ang linggo ay may pitong araw. 일-일-는 -----있-요. 일주일에는 칠 일이 있어요. 일-일-는 칠 일- 있-요- --------------- 일주일에는 칠 일이 있어요. 0
il-u------e-n -hil--l-i is---o-o. ilju-il-eneun chil il-i iss-eoyo. i-j---l-e-e-n c-i- i--- i-s-e-y-. --------------------------------- ilju-il-eneun chil il-i iss-eoyo.
Limang araw lang kaming nagtatrabaho. 우리- -------요. 우리는 오 일만 일해요. 우-는 오 일- 일-요- ------------- 우리는 오 일만 일해요. 0
u-i---- o-i-m-n---haeyo. ulineun o ilman ilhaeyo. u-i-e-n o i-m-n i-h-e-o- ------------------------ ulineun o ilman ilhaeyo.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -