Phrasebook

tl Numbers   »   ko 숫자

7 [pito]

Numbers

Numbers

7 [일곱]

7 [ilgob]

숫자

[susja]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Koreano Maglaro higit pa
Magbibilang ako: 저는--요: 저는 세요: 저- 세-: ------ 저는 세요: 0
jeo---- --y-: jeoneun seyo: j-o-e-n s-y-: ------------- jeoneun seyo:
isa, dalawa, tatlo 하-- 둘- 셋 하나, 둘, 셋 하-, 둘- 셋 -------- 하나, 둘, 셋 0
h--a,----, ses hana, dul, ses h-n-, d-l- s-s -------------- hana, dul, ses
Magbibilang ako hanggang tatlo. 저는 셋까- --. 저는 셋까지 세요. 저- 셋-지 세-. ---------- 저는 셋까지 세요. 0
je---u----skkaji -e-o. jeoneun seskkaji seyo. j-o-e-n s-s-k-j- s-y-. ---------------------- jeoneun seskkaji seyo.
Patuloy akong magbibilang: 저-----요. 저는 더 세요. 저- 더 세-. -------- 저는 더 세요. 0
j--n-u- d---s--o. jeoneun deo seyo. j-o-e-n d-o s-y-. ----------------- jeoneun deo seyo.
apat, lima, anim, 넷- -섯- -섯, 넷, 다섯, 여섯, 넷- 다-, 여-, ---------- 넷, 다섯, 여섯, 0
n-s,-das-o-- ye-s--s, nes, daseos, yeoseos, n-s- d-s-o-, y-o-e-s- --------------------- nes, daseos, yeoseos,
pito, walo, siyam 일곱--여----홉 일곱, 여덟, 아홉 일-, 여-, 아- ---------- 일곱, 여덟, 아홉 0
il-o-, -eo---l---a-ob ilgob, yeodeolb, ahob i-g-b- y-o-e-l-, a-o- --------------------- ilgob, yeodeolb, ahob
Magbibilang ako. 저- 세-. 저는 세요. 저- 세-. ------ 저는 세요. 0
j-on--------. jeoneun seyo. j-o-e-n s-y-. ------------- jeoneun seyo.
Magbibilang ka. 당-- 세요. 당신은 세요. 당-은 세-. ------- 당신은 세요. 0
d--gs-n-e-n-----. dangsin-eun seyo. d-n-s-n-e-n s-y-. ----------------- dangsin-eun seyo.
Magbibilang siya. 그는--요. 그는 세요. 그- 세-. ------ 그는 세요. 0
g--n-u- s-yo. geuneun seyo. g-u-e-n s-y-. ------------- geuneun seyo.
Isa. Ang una. 하나- -번째. 하나. 첫번째. 하-. 첫-째- -------- 하나. 첫번째. 0
ha-a--c-eo--e--jjae. hana. cheosbeonjjae. h-n-. c-e-s-e-n-j-e- -------------------- hana. cheosbeonjjae.
Dalawa. Ang pangalawa. 둘- 두번-. 둘. 두번째. 둘- 두-째- ------- 둘. 두번째. 0
dul. du-e--jjae. dul. dubeonjjae. d-l- d-b-o-j-a-. ---------------- dul. dubeonjjae.
Tatlo. Ang pangatlo. 셋.-세번째. 셋. 세번째. 셋- 세-째- ------- 셋. 세번째. 0
s--- sebe----ae. ses. sebeonjjae. s-s- s-b-o-j-a-. ---------------- ses. sebeonjjae.
Apat. Ang pang-apat. 넷-----. 넷. 네번째. 넷- 네-째- ------- 넷. 네번째. 0
n-s---e--onj-ae. nes. nebeonjjae. n-s- n-b-o-j-a-. ---------------- nes. nebeonjjae.
Lima. Ang panglima. 다섯---섯-째. 다섯. 다섯번째. 다-. 다-번-. --------- 다섯. 다섯번째. 0
da--o-- d-se-sbeonjja-. daseos. daseosbeonjjae. d-s-o-. d-s-o-b-o-j-a-. ----------------------- daseos. daseosbeonjjae.
Anim. Ang pang-anim. 여섯------. 여섯. 여섯번째. 여-. 여-번-. --------- 여섯. 여섯번째. 0
yeo--os.-----e--beo--ja-. yeoseos. yeoseosbeonjjae. y-o-e-s- y-o-e-s-e-n-j-e- ------------------------- yeoseos. yeoseosbeonjjae.
Pito. Ang pangpito 일---곱--. 일곱.일곱번째. 일-.-곱-째- -------- 일곱.일곱번째. 0
i-go--ilgo-b------e. ilgob.ilgobbeonjjae. i-g-b-i-g-b-e-n-j-e- -------------------- ilgob.ilgobbeonjjae.
Walo. Ang pangwalo. 여덟----째. 여덟.여덟번째. 여-.-덟-째- -------- 여덟.여덟번째. 0
yeod----.ye-d--lb--eo-jjae. yeodeolb.yeodeolb-beonjjae. y-o-e-l-.-e-d-o-b-b-o-j-a-. --------------------------- yeodeolb.yeodeolb-beonjjae.
Siyam. Ang pangsiyam. 아----번째. 아홉.아홉번째. 아-.-홉-째- -------- 아홉.아홉번째. 0
ah-b-------onjj-e. ahob.ahobbeonjjae. a-o-.-h-b-e-n-j-e- ------------------ ahob.ahobbeonjjae.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -