Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
γνωρίζω
Τα παιδιά είναι πολύ περίεργα και ήδη γνωρίζουν πολλά.
connaître
Les enfants sont très curieux et savent déjà beaucoup.
αναχωρώ
Το τρένο αναχωρεί.
partir
Le train part.
μέμφομαι
Συχνά πρέπει να μεμφθώ τον γιο μου.
réprimander
Je dois souvent réprimander mon fils.