Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
χαμογελώ
Οι παππούδες χαμογελούν στο εγγόνι τους.
sorrir de forma sarcástica
Os avós sorriem de forma sarcástica para seu neto.
συγκρίνω
Συγκρίνουν τα στοιχεία τους.
comparar
Eles comparam suas figuras.
αποτυγχάνω
Απέτυχε στην εξέταση.
falhar
Ele falhou no exame.