Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
πληκτρολογώ
Πληκτρολογεί τους αριθμούς σε έναν υπολογιστή.
shkruaj
Ai shkruan numrat në një llogaritëse.
βροντάω
Ακούς να βροντάει;
bërtas
A e dëgjon se po bërtet?
οργανώνω
Μπορεί να οργανώσει καλά.
organizoj
Ajo mund të organizojë mirë.