Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αποφεύγω
Οι άνθρωποι που εργάζονται μαύρα αποφεύγουν τους φόρους.
izbjeći
Ljudi koji rade na crno izbjegavaju poreze.
τηλεφωνώ
Ο αγόρι τηλεφωνεί όσο πιο δυνατά μπορεί.
zvati
Dječak zove koliko god može glasno.
περιποιούμαι
Θέλω να περιποιηθώ πραγματικά στις διακοπές.
maziti
Želim se stvarno maziti na odmoru.