Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ενημερώνομαι
Ενημερώνεται μόνο από τα κοινωνικά μέσα.
informisati se
Informiše se samo na društvenim mrežama.
λογοκρίνω
Ο τύπος λογοκρίνεται σε αυτή τη χώρα.
cenzurisati
Štampa je cenzurisana u ovoj zemlji.
χρωστώ
Σου χρωστώ χρήματα, αλλά δεν έχω.
dugovati
Dugujem ti novac, ali ga nemam.