Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
περιλαμβάνω
Πρέπει να περιλαμβάνεις τα κύρια σημεία από αυτό το κείμενο.
samanfatte
Du må samanfatte hovudpunkta frå denne teksten.
στρίβω
Μπορείς να στρίψεις αριστερά.
svinge
Du kan svinge til venstre.
εξαγοράζω
Οι εγκληματίες εξαγοράζουν τα χρήματα.
kvitvaske
Kriminelle kvitvaskar pengane.