Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
κλείνω
Κλείνει το φερμουάρ.
zumi
Li zumas la zonon.
στεγνώνω
Στεγνώνει τα πιάτα.
sekigi
Ŝi sekigas la telerojn.
ανοίγω
Το παιδί ανοίγει το δώρο του.
malfermi
La infano malfermas sian donacon.