Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
διανέμω
Ο αφεντικός διανέμει τα καθήκοντα.
paskirstyti
Bosas paskirsto užduotis.
κλείνω
Κλείνει το ρεύμα.
išjungti
Ji išjungia elektros energiją.
αγαπώ
Αγαπά πραγματικά το άλογό της.
mylėti
Ji tikrai myli savo arklią.