Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
λαμβάνω
Μπορείτε να λάβετε το αρχείο δωρεάν.
downloaden
Je kunt het bestand gratis downloaden.
στηρίζομαι
Μπορείς να στηριχτείς στις παλιές γνώσεις με τα βιβλία.
terugvallen
Je kunt met boeken terugvallen op oude kennis.
αποφεύγω
Τα μικρά παιδιά πρέπει να αποφεύγουν τον χώρο κατασκευής.
wegblijven
Kleine kinderen moeten weg blijven van de bouwplaats.