Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
μεταναστεύω
Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να μεταναστεύσουν στην ΕΕ.
immigrate
Many people try to immigrate to the EU.
αντέχω
Δεν μπορώ να αντέξω αυτή τη μουσική!
can’t stand
I can’t stand this music!
αποκλίνω
Το βροχόνερο αποκλίνεται στο σύστημα αποχέτευσης.
divert
The rainwater is diverted into the sewer system.