Vestmik

et midagi põhjendama 3   »   pa ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 3

77 [seitsekümmend seitse]

midagi põhjendama 3

midagi põhjendama 3

77 [ਸਤੱਤਰ]

77 [Satatara]

ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ 3

[kisē gala dā taraka dēṇā 3]

Valige, kuidas soovite tõlget näha:   
eesti pandžaabi Mängi Rohkem
Miks te torti ei söö? ਤ--ੀ-----ਕੇ- ਕਿਉ- ਨ-ੀ- ਖ-ਂਦ-? ਤੁ_ ਇ_ ਕੇ_ ਕਿ_ ਨ_ ਖਾਂ__ ਤ-ਸ-ਂ ਇ- ਕ-ਕ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਖ-ਂ-ੇ- ----------------------------- ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? 0
t-----i---kē-- ---uṁ nahīṁ-kh--dē? t____ i__ k___ k____ n____ k______ t-s-ṁ i-a k-k- k-'-ṁ n-h-ṁ k-ā-d-? ---------------------------------- tusīṁ iha kēka ki'uṁ nahīṁ khāndē?
Ma pean alla võtma. ਮ-ਂ----ਾ ਭਾਰ -ਟਾ-ਣਾ---। ਮੈਂ ਆ__ ਭਾ_ ਘ___ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਆ-ਣ- ਭ-ਰ ਘ-ਾ-ਣ- ਹ-। ----------------------- ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 0
M--ṁ --aṇā----r--gha-ā-uṇā h-i. M___ ā____ b____ g________ h___ M-i- ā-a-ā b-ā-a g-a-ā-u-ā h-i- ------------------------------- Maiṁ āpaṇā bhāra ghaṭā'uṇā hai.
Ma ei söö seda, sest ma pean alla võtma. ਮੈ--ਇ-ਨੂ- ---ਂ-----ਿਹਾ----ਹ----ਉਂਕਿ--ੈਂ---ਣ---ਾਰ--ਟ--ਣਾ--ੈ। ਮੈਂ ਇ__ ਨ_ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਕਿ__ ਮੈਂ ਆ__ ਭਾ_ ਘ___ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਇ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਂ ਆ-ਣ- ਭ-ਰ ਘ-ਾ-ਣ- ਹ-। ----------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 0
M-iṁ---anū ---ī--kh- ri--- -a-ī-k--u-ki---i---p-ṇ- bhār- --a-ā-u-----i. M___ i____ n____ k__ r____ r___ k______ m___ ā____ b____ g________ h___ M-i- i-a-ū n-h-ṁ k-ā r-h-/ r-h- k-'-ṅ-i m-i- ā-a-ā b-ā-a g-a-ā-u-ā h-i- ----------------------------------------------------------------------- Maiṁ isanū nahīṁ khā rihā/ rahī ki'uṅki maiṁ āpaṇā bhāra ghaṭā'uṇā hai.
Miks te õlut ei joo? ਤ---- --ਅਰ---ਉਂ--ਹ-ਂ --ਂਦੇ? ਤੁ_ ਬੀ__ ਕਿ_ ਨ_ ਪੀਂ__ ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ਅ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਪ-ਂ-ੇ- --------------------------- ਤੁਸੀਂ ਬੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ? 0
Tu--ṁ-bī--ra --'-- na--- -īn--? T____ b_____ k____ n____ p_____ T-s-ṁ b-'-r- k-'-ṁ n-h-ṁ p-n-ē- ------------------------------- Tusīṁ bī'ara ki'uṁ nahīṁ pīndē?
Ma pean veel sõitma. ਮ-- --ੇ-ਗੱ-ੀ-ਚ--ਉ-- ਹੈ। ਮੈਂ ਅ_ ਗੱ_ ਚ___ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਅ-ੇ ਗ-ਡ- ਚ-ਾ-ਣ- ਹ-। ----------------------- ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। 0
Ma-- aj--ga---c-l---ṇī--a-. M___ a__ g___ c_______ h___ M-i- a-ē g-ḍ- c-l-'-ṇ- h-i- --------------------------- Maiṁ ajē gaḍī calā'uṇī hai.
Ma ei joo seda, sest pean veel sõitma. ਮੈ- ਇ---ਈ-ਨ-ੀ-----ਰਿਹ------ੀ ਕ-ਉਂਕਿ-ਮੈ--ਅ---ਗੱ---ਚਲਾ-ਣ- --। ਮੈਂ ਇ_ ਲ_ ਨ_ ਪੀ ਰਿ_ / ਰ_ ਕਿ__ ਮੈਂ ਅ_ ਗੱ_ ਚ___ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਇ- ਲ- ਨ-ੀ- ਪ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਂ ਅ-ੇ ਗ-ਡ- ਚ-ਾ-ਣ- ਹ-। ----------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। 0
M-iṁ -sa---'- --h-ṁ-p----hā- -ahī ki'u-ki----- ----ga-- -----------i. M___ i__ l___ n____ p_ r____ r___ k______ m___ a__ g___ c_______ h___ M-i- i-a l-'- n-h-ṁ p- r-h-/ r-h- k-'-ṅ-i m-i- a-ē g-ḍ- c-l-'-ṇ- h-i- --------------------------------------------------------------------- Maiṁ isa la'ī nahīṁ pī rihā/ rahī ki'uṅki maiṁ ajē gaḍī calā'uṇī hai.
Miks sa kohvi ei joo? ਤੂ- --ਫ- ---- ਨ-ੀ----ਂਦਾ-- -----? ਤੂੰ ਕਾ_ ਕਿ_ ਨ_ ਪੀਂ_ / ਪੀਂ__ ਤ-ੰ ਕ-ਫ- ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਪ-ਂ-ਾ / ਪ-ਂ-ੀ- --------------------------------- ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ / ਪੀਂਦੀ? 0
Tū -ā------'u- -a-ī--p-n--/-pī---? T_ k____ k____ n____ p_____ p_____ T- k-p-ī k-'-ṁ n-h-ṁ p-n-ā- p-n-ī- ---------------------------------- Tū kāphī ki'uṁ nahīṁ pīndā/ pīndī?
See on külm. ਠ-ਢੀ ਹ-। ਠੰ_ ਹੈ_ ਠ-ਢ- ਹ-। -------- ਠੰਢੀ ਹੈ। 0
Ṭ---h- ha-. Ṭ_____ h___ Ṭ-a-h- h-i- ----------- Ṭhaḍhī hai.
Ma ei joo seda, sest see on külm. ਮ-- ਇਸ-ੂੰ--ਹ-ਂ--ੀ--ਾ /--ੀਂ-- ਕਿਉਂ-------ੰਢ---ੈ। ਮੈਂ ਇ__ ਨ_ ਪੀਂ_ / ਪੀਂ_ ਕਿ__ ਇ_ ਠੰ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਇ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਪ-ਂ-ਾ / ਪ-ਂ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਇ- ਠ-ਢ- ਹ-। ----------------------------------------------- ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ / ਪੀਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੰਢੀ ਹੈ। 0
M--ṁ-is-nū-nah-ṁ p---ā- pīn-- --'uṅ-i ih- ṭ-aḍ-- --i. M___ i____ n____ p_____ p____ k______ i__ ṭ_____ h___ M-i- i-a-ū n-h-ṁ p-n-ā- p-n-ī k-'-ṅ-i i-a ṭ-a-h- h-i- ----------------------------------------------------- Maiṁ isanū nahīṁ pīndā/ pīndī ki'uṅki iha ṭhaḍhī hai.
Miks sa teed ei joo? ਤੂ--ਚ-ਹ -ਿਉਂ-ਨਹ-ਂ -ੀ----/ ਪੀਂਦ-? ਤੂੰ ਚਾ_ ਕਿ_ ਨ_ ਪੀਂ_ / ਪੀਂ__ ਤ-ੰ ਚ-ਹ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਪ-ਂ-ਾ / ਪ-ਂ-ੀ- -------------------------------- ਤੂੰ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ / ਪੀਂਦੀ? 0
T- cāha k--u---ah-- p-ndā/ -ī-d-? T_ c___ k____ n____ p_____ p_____ T- c-h- k-'-ṁ n-h-ṁ p-n-ā- p-n-ī- --------------------------------- Tū cāha ki'uṁ nahīṁ pīndā/ pīndī?
Mul ei ole suhkrut. ਮੇਰ--ਕ---ਖੰਡ ਨਹੀ--ਹੈ। ਮੇ_ ਕੋ_ ਖੰ_ ਨ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਖ-ਡ ਨ-ੀ- ਹ-। --------------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
Mēr---ō-a-k--ḍ- n--ī- -a-. M___ k___ k____ n____ h___ M-r- k-l- k-a-a n-h-ṁ h-i- -------------------------- Mērē kōla khaḍa nahīṁ hai.
Ma ei joo seda, sest mul ei ole suhkrut. ਮ-- -ਸ-ੂ- ਨ-ੀਂ ---ਦ- - ਪੀ-----ਿ-ਂਕਿ -ੇਰ- ਕ-ਲ-ਖੰ- --ੀ- -ੈ। ਮੈਂ ਇ__ ਨ_ ਪੀਂ_ / ਪੀਂ_ ਕਿ__ ਮੇ_ ਕੋ_ ਖੰ_ ਨ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਇ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਪ-ਂ-ਾ / ਪ-ਂ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਖ-ਡ ਨ-ੀ- ਹ-। --------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ / ਪੀਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
M-iṁ-i---ū---h----ī--ā/ p---ī-----ṅ-- mēr- ------h-ḍ--na-------. M___ i____ n____ p_____ p____ k______ m___ k___ k____ n____ h___ M-i- i-a-ū n-h-ṁ p-n-ā- p-n-ī k-'-ṅ-i m-r- k-l- k-a-a n-h-ṁ h-i- ---------------------------------------------------------------- Maiṁ isanū nahīṁ pīndā/ pīndī ki'uṅki mērē kōla khaḍa nahīṁ hai.
Miks te suppi ei söö? ਤੁਸ-- ----ਕ--ਂ-ਨਹ-- ------? ਤੁ_ ਸੂ_ ਕਿ_ ਨ_ ਪੀਂ_ ? ਤ-ਸ-ਂ ਸ-ਪ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਪ-ਂ-ੇ ? --------------------------- ਤੁਸੀਂ ਸੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ? 0
Tu-ī---ūp--k-'-ṁ-nahī- ---d-? T____ s___ k____ n____ p_____ T-s-ṁ s-p- k-'-ṁ n-h-ṁ p-n-ē- ----------------------------- Tusīṁ sūpa ki'uṁ nahīṁ pīndē?
Ma ei tellinud seda. ਮੈਂ -ਹ--ਹੀ- ਮੰ----ਆ। ਮੈਂ ਇ_ ਨ_ ਮੰ_____ ਮ-ਂ ਇ- ਨ-ੀ- ਮ-ਗ-ਾ-ਆ- -------------------- ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। 0
Maiṁ-i---na----m---vā-i'ā. M___ i__ n____ m__________ M-i- i-a n-h-ṁ m-g-v-'-'-. -------------------------- Maiṁ iha nahīṁ magavā'i'ā.
Ma ei söö seda, sest ma ei ole seda tellinud. ਮ--------ੀਂ-ਖਾਂ---- - -----ੀ ਕਿਉਂ-- --ਂ -ਹ -ਹ-ਂ -ੰ----ਆ। ਮੈਂ ਇ_ ਨ_ ਖਾਂ__ / ਖਾ__ ਕਿ__ ਮੈਂ ਇ_ ਨ_ ਮੰ_____ ਮ-ਂ ਇ- ਨ-ੀ- ਖ-ਂ-ਂ-ਾ / ਖ-ਊ-ਗ- ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਂ ਇ- ਨ-ੀ- ਮ-ਗ-ਾ-ਆ- -------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਊਂਗਾ / ਖਾਊਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਇਆ। 0
M--ṁ--ha -a-īṁ k--ṁūṅg-----ā--ṅgī ---uṅ-i---iṁ --a-n---ṁ -a-a-ā'--ā. M___ i__ n____ k________ k_______ k______ m___ i__ n____ m__________ M-i- i-a n-h-ṁ k-ā-ū-g-/ k-ā-ū-g- k-'-ṅ-i m-i- i-a n-h-ṁ m-g-v-'-'-. -------------------------------------------------------------------- Maiṁ iha nahīṁ khāṁūṅgā/ khā'ūṅgī ki'uṅki maiṁ iha nahīṁ magavā'i'ā.
Miks te liha ei söö? ਤੂ----ਟ-ਕ-ਉ---ਹ---ਖ--ਦ--/-ਖ-ਂਦੀ? ਤੂੰ ਮੀ_ ਕਿ_ ਨ_ ਖਾਂ_ / ਖਾਂ__ ਤ-ੰ ਮ-ਟ ਕ-ਉ- ਨ-ੀ- ਖ-ਂ-ਾ / ਖ-ਂ-ੀ- -------------------------------- ਤੂੰ ਮੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ / ਖਾਂਦੀ? 0
Tū ---a k-'u- n-h---k--n-ā/---ā-dī? T_ m___ k____ n____ k______ k______ T- m-ṭ- k-'-ṁ n-h-ṁ k-ā-d-/ k-ā-d-? ----------------------------------- Tū mīṭa ki'uṁ nahīṁ khāndā/ khāndī?
Ma olen taimetoitlane. ਮ-----ਕ---ਰੀ--ਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾ___ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਸ਼-ਕ-ਹ-ਰ- ਹ-ਂ- ----------------- ਮੈਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਾਂ। 0
M--- ś------ī hāṁ. M___ ś_______ h___ M-i- ś-k-h-r- h-ṁ- ------------------ Maiṁ śākāhārī hāṁ.
Ma ei söö seda, sest ma olen taimetoitlane. ਮੈ- -ਸਨ----ਹ-----ਂ-ਾ - -ਾ-ਦੀ --ਉਂਕ--ਮੈਂ--ਾਕਾਹ--ੀ ---। ਮੈਂ ਇ__ ਨ_ ਖਾਂ_ / ਖਾਂ_ ਕਿ__ ਮੈਂ ਸ਼ਾ___ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਨ-ੰ ਨ-ੀ- ਖ-ਂ-ਾ / ਖ-ਂ-ੀ ਕ-ਉ-ਕ- ਮ-ਂ ਸ਼-ਕ-ਹ-ਰ- ਹ-ਂ- ----------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ / ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਾਂ। 0
Mai- -san- n---- -hā---- khānd--ki--ṅ----ai--ś-kā-ā-ī --ṁ. M___ i____ n____ k______ k_____ k______ m___ ś_______ h___ M-i- i-a-ū n-h-ṁ k-ā-d-/ k-ā-d- k-'-ṅ-i m-i- ś-k-h-r- h-ṁ- ---------------------------------------------------------- Maiṁ isanū nahīṁ khāndā/ khāndī ki'uṅki maiṁ śākāhārī hāṁ.

Žestid aitavad meil õppida sõnavara

Sõnavara õppides on meie ajul palju tööd teha. Ta peab salvestama kõik uued sõnad. Aga oma aju on võimalik õppimisel ka abistada. Seda saab teha žestide abil. Viiped aitavad meie mälu. Mälu talletab sõnu paremini, kui ta töötleb samal ajal ka viipeid. Teadusuuring on seda tõestanud. Teadlased palusid katsealustel sõnavara õppida. Antud sõnu aga ei olnud tegelikult olemas. Need sõnad olid tehiskeelsed. Mõnes sõnad õpetati katsealustele koos žestidega. See tähendab, et katsealused mitte ainult ei kuulnud ja lugenud neid sõnu. Nad imiteerisid viibete abil ka sõnade tähendust. Õppimise ajal mõõdeti nende aju aktiivsust. Teadlased tegid katse käigus huvitava avastuse. Kui õpiti viibetega sõnu, olid aktiivsed rohkem aju piirkondi. Lisaks kõnekeskusele näitasid aktiivsust üles ka sensomotoorsed piirkonnad. Antud lisaaktiivsus mõjutab meie mälu. Viibetega õppimine loob keerulisi seoseid. Need seosed salvestavad sõnu aju mitmes piirkonnas. Sel moel töödeldakse sõnavara palju tõhusamalt. Kui soovime mingit sõna kasutada, leiab meie aju selle kiiremini üles. Need on ka salvestatud paremini. Siiski on oluline, et liigutus oleks sõnaga seotud. Meie aju tunneb ära, kui sõna ja žest ei ole omavahel seoses. See avastus võib viia uute õppimismeetoditeni. Inimesed, kes teavad keeltest vähe, õpivad sageli aeglaselt. Võib-olla oleks neile õppimine lihtsam, kui nad imiteeriks neid sõnu füüsiliselt...