Phrasebook

en City tour   »   mr शहरातील फेरफटका

42 [forty-two]

City tour

City tour

४२ [बेचाळीस]

42 [Bēcāḷīsa]

शहरातील फेरफटका

[śaharātīla phēraphaṭakā]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
Is the market open on Sundays? रव--ारी -ाज-र --ल---सतो--ा? रव-व-र- ब-ज-र च-ल- असत- क-? र-ि-ा-ी ब-ज-र च-ल- अ-त- क-? --------------------------- रविवारी बाजार चालू असतो का? 0
r---vā-ī --j--- cā-- asa-ō-k-? ravivārī bājāra cālū asatō kā? r-v-v-r- b-j-r- c-l- a-a-ō k-? ------------------------------ ravivārī bājāra cālū asatō kā?
Is the fair open on Mondays? सो-व-री-ज-्र------ -सते---? स-मव-र- जत-र- च-ल- असत- क-? स-म-ा-ी ज-्-ा च-ल- अ-त- क-? --------------------------- सोमवारी जत्रा चालू असते का? 0
Sō-a--r- j---ā cā-- asat- --? Sōmavārī jatrā cālū asatē kā? S-m-v-r- j-t-ā c-l- a-a-ē k-? ----------------------------- Sōmavārī jatrā cālū asatē kā?
Is the exhibition open on Tuesdays? म-ग-व-री प्रद-्-न च--ू अ-ते-क-? म-गळव-र- प-रदर-शन च-ल- असत- क-? म-ग-व-र- प-र-र-श- च-ल- अ-त- क-? ------------------------------- मंगळवारी प्रदर्शन चालू असते का? 0
Maṅ------r- -ra-a----a -ā-ū a-------? Maṅgaḷavārī pradarśana cālū asatē kā? M-ṅ-a-a-ā-ī p-a-a-ś-n- c-l- a-a-ē k-? ------------------------------------- Maṅgaḷavārī pradarśana cālū asatē kā?
Is the zoo open on Wednesdays? बुधव----प-राण----्र---- उ-------े -ा? ब-धव-र- प-र-ण-स-ग-रह-लय उघड- असत- क-? ब-ध-ा-ी प-र-ण-स-ग-र-ा-य उ-ड- अ-त- क-? ------------------------------------- बुधवारी प्राणीसंग्रहालय उघडे असते का? 0
B-d--vārī p--ṇīs---ra-ā-ay---g-aḍ- -s--- --? Budhavārī prāṇīsaṅgrahālaya ughaḍē asatē kā? B-d-a-ā-ī p-ā-ī-a-g-a-ā-a-a u-h-ḍ- a-a-ē k-? -------------------------------------------- Budhavārī prāṇīsaṅgrahālaya ughaḍē asatē kā?
Is the museum open on Thursdays? व----स----हा-य -----ार- उ-डे अ-ते-क-? वस-त-स-ग-रह-लय ग-र-व-र- उघड- असत- क-? व-्-ु-ं-्-ह-ल- ग-र-व-र- उ-ड- अ-त- क-? ------------------------------------- वस्तुसंग्रहालय गुरुवारी उघडे असते का? 0
V-s---aṅ-r--------guru---ī -g--ḍ- -s-tē-kā? Vastusaṅgrahālaya guruvārī ughaḍē asatē kā? V-s-u-a-g-a-ā-a-a g-r-v-r- u-h-ḍ- a-a-ē k-? ------------------------------------------- Vastusaṅgrahālaya guruvārī ughaḍē asatē kā?
Is the gallery open on Fridays? च----दा-न---क---ा---------सत- --? च-त-रद-लन श-क-रव-र- उघड- असत- क-? च-त-र-ा-न श-क-र-ा-ी उ-ड- अ-त- क-? --------------------------------- चित्रदालन शुक्रवारी उघडे असते का? 0
Citr-dā---a śu-r---r--ugha-ē-----ē-k-? Citradālana śukravārī ughaḍē asatē kā? C-t-a-ā-a-a ś-k-a-ā-ī u-h-ḍ- a-a-ē k-? -------------------------------------- Citradālana śukravārī ughaḍē asatē kā?
Can one take photographs? इथ--छ--ाचि--रे-घे--य-च- -रव-न-- -हे-क-? इथ- छ-य-च-त-र- घ-ण-य-च- परव-नग- आह- क-? इ-े छ-य-च-त-र- घ-ण-य-च- प-व-न-ी आ-े क-? --------------------------------------- इथे छायाचित्रे घेण्याची परवानगी आहे का? 0
I--- -h-yāc--r- --ēṇ--cī-----v-n-g--ā----ā? Ithē chāyācitrē ghēṇyācī paravānagī āhē kā? I-h- c-ā-ā-i-r- g-ē-y-c- p-r-v-n-g- ā-ē k-? ------------------------------------------- Ithē chāyācitrē ghēṇyācī paravānagī āhē kā?
Does one have to pay an entrance fee? प-र----श--्क ----- ला--ो --? प-रव-श श-ल-क भर-व- ल-गत- क-? प-र-े- श-ल-क भ-ा-ा ल-ग-ो क-? ---------------------------- प्रवेश शुल्क भरावा लागतो का? 0
Pr-v------lka bha--v- lā-a-ō-k-? Pravēśa śulka bharāvā lāgatō kā? P-a-ē-a ś-l-a b-a-ā-ā l-g-t- k-? -------------------------------- Pravēśa śulka bharāvā lāgatō kā?
How much is the entrance fee? प्-व-- -ु-्- कित- आह-? प-रव-श श-ल-क क-त- आह-? प-र-े- श-ल-क क-त- आ-े- ---------------------- प्रवेश शुल्क किती आहे? 0
Pravēś- -ul----i-- āhē? Pravēśa śulka kitī āhē? P-a-ē-a ś-l-a k-t- ā-ē- ----------------------- Pravēśa śulka kitī āhē?
Is there a discount for groups? सम-ह--साठ----ट आहे का? सम-ह--स-ठ- स-ट आह- क-? स-ु-ा-स-ठ- स-ट आ-े क-? ---------------------- समुहांसाठी सूट आहे का? 0
Sa--hā--āṭh- --ṭa--hē kā? Samuhānsāṭhī sūṭa āhē kā? S-m-h-n-ā-h- s-ṭ- ā-ē k-? ------------------------- Samuhānsāṭhī sūṭa āhē kā?
Is there a discount for children? मु-ां--ठी---ट--हे--ा? म-ल--स-ठ- स-ट आह- क-? म-ल-ं-ा-ी स-ट आ-े क-? --------------------- मुलांसाठी सूट आहे का? 0
M-lāns--h- s--- -hē --? Mulānsāṭhī sūṭa āhē kā? M-l-n-ā-h- s-ṭ- ā-ē k-? ----------------------- Mulānsāṭhī sūṭa āhē kā?
Is there a discount for students? विद-या----य------ सूट आहे---? व-द-य-र-थ-य--स-ठ- स-ट आह- क-? व-द-य-र-थ-य-ं-ा-ी स-ट आ-े क-? ----------------------------- विद्यार्थ्यांसाठी सूट आहे का? 0
V-dy-r--y-nsā-h- s-ṭ- --ē -ā? Vidyārthyānsāṭhī sūṭa āhē kā? V-d-ā-t-y-n-ā-h- s-ṭ- ā-ē k-? ----------------------------- Vidyārthyānsāṭhī sūṭa āhē kā?
What building is that? ती--म--त----त--आ-े? त- इम-रत क-णत- आह-? त- इ-ा-त क-ण-ी आ-े- ------------------- ती इमारत कोणती आहे? 0
T- -m--a-a--ō-at- āh-? Tī imārata kōṇatī āhē? T- i-ā-a-a k-ṇ-t- ā-ē- ---------------------- Tī imārata kōṇatī āhē?
How old is the building? ह--इम-र- -ि-ी -ुनी -ह-? ह- इम-रत क-त- ज-न- आह-? ह- इ-ा-त क-त- ज-न- आ-े- ----------------------- ही इमारत किती जुनी आहे? 0
H--i--rata k-tī j--- -h-? Hī imārata kitī junī āhē? H- i-ā-a-a k-t- j-n- ā-ē- ------------------------- Hī imārata kitī junī āhē?
Who built the building? ही इमारत---------धल-? ह- इम-रत क-ण- ब--धल-? ह- इ-ा-त क-ण- ब-ं-ल-? --------------------- ही इमारत कोणी बांधली? 0
Hī -----ta------b-n-h-lī? Hī imārata kōṇī bāndhalī? H- i-ā-a-a k-ṇ- b-n-h-l-? ------------------------- Hī imārata kōṇī bāndhalī?
I’m interested in architecture. मल---ास-त-कलेत--ुची---े. मल- व-स-त-कल-त र-च- आह-. म-ा व-स-त-क-े- र-च- आ-े- ------------------------ मला वास्तुकलेत रुची आहे. 0
Malā-v-st-k----- ru----hē. Malā vāstukalēta rucī āhē. M-l- v-s-u-a-ē-a r-c- ā-ē- -------------------------- Malā vāstukalēta rucī āhē.
I’m interested in art. म--------र-ची----. मल- कल-त र-च- आह-. म-ा क-े- र-च- आ-े- ------------------ मला कलेत रुची आहे. 0
M-lā ---ē-- r-cī -h-. Malā kalēta rucī āhē. M-l- k-l-t- r-c- ā-ē- --------------------- Malā kalēta rucī āhē.
I’m interested in paintings. म-ा -ित्रक--- र-ची-आह-. मल- च-त-रकल-त र-च- आह-. म-ा च-त-र-ल-त र-च- आ-े- ----------------------- मला चित्रकलेत रुची आहे. 0
M-lā c-t-a-alēt--r-c- āhē. Malā citrakalēta rucī āhē. M-l- c-t-a-a-ē-a r-c- ā-ē- -------------------------- Malā citrakalēta rucī āhē.

Fast languages, slow languages

There are over 6,000 languages worldwide. But all have the same function. They help us exchange information. This happens in various ways in every language. Because every language behaves according to its own rules. The speed with which a language is spoken also differs. Linguists have proven this in various studies. To this end, short texts were translated into several languages. These texts were then read aloud by native speakers. The result was clear. Japanese and Spanish are the fastest languages. In these languages, almost 8 syllables per second are spoken. The Chinese speak considerably slower. They speak only 5 syllables per second. The speed is dependent on the complexity of the syllables. If the syllables are complex, speaking takes longer. German contains 3 sounds per syllable, for example. Therefore it is spoken relatively slowly. Speaking quickly does not mean, however, that there is a lot to communicate. Quite the opposite! Only a little information is contained in syllables that are quickly spoken. Although the Japanese speak quickly, they convey little content. On the other hand, the ‘slow’ Chinese say a great deal with a few words. English syllables also contain a lot of information. Interesting is: The evaluated languages are almost equally efficient! That means, he who speaks slower says more. And he who speaks faster needs more words. In the end, all reach their goal at about the same time.
Did you know?
Slovenian is counted among the South Slavic languages. It is the native language of about 2 million people. These people live in Slovenia, Croatia, Serbia, Austria, Italy and Hungary. Slovenian is similar in many ways to Czech and Slovakian. Many influences from Serbo-Croatian can also be seen. Although Slovenia is a small country, many different dialects exist there. This is due to the fact that the language region looks back at a chequered history. This manifests itself in the vocabulary too, as it contains many foreign language terms. Slovenian is written with Latin letters. The grammar distinguishes six cases and three genders. There are two official phonologies in the pronunciation. One of them differentiates precisely between high and low sounds. Another peculiarity of the language is its archaic structure. Slovenians have always been very open with respect to other languages. So they are even happier when someone is interested in their language!