Phrasebook

en City tour   »   ta நகர சுற்றுலா

42 [forty-two]

City tour

City tour

42 [நாற்பத்தி இரண்டு]

42 [Nāṟpatti iraṇṭu]

நகர சுற்றுலா

[nakara cuṟṟulā]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
Is the market open on Sundays? ம-ர-க--ெட்-ஞாய-ற--ு-்க-ழ-ை த--ந்து --ு--கு--? ம-ர-க-க-ட- ஞ-ய-ற-ற-க-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? ம-ர-க-க-ட- ஞ-ய-ற-ற-க-க-ழ-ை த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- --------------------------------------------- மார்க்கெட் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
mā-kke- ----ṟṟukki--m-i-t--an-- -----um-? mārkkeṭ ñāyiṟṟukkiḻamai tiṟantu irukkumā? m-r-k-ṭ ñ-y-ṟ-u-k-ḻ-m-i t-ṟ-n-u i-u-k-m-? ----------------------------------------- mārkkeṭ ñāyiṟṟukkiḻamai tiṟantu irukkumā?
Is the fair open on Mondays? ப-ருட்-ாட்சி--ிங-கட்----ை---ற--த--இர--்-ுமா? ப-ர-ட-க-ட-ச- த-ங-கட-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? ப-ர-ட-க-ட-ச- த-ங-க-்-ி-ம- த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- -------------------------------------------- பொருட்காட்சி திங்கட்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
Poruṭ---ci--i--aṭk--am-- t-ṟ-nt- i--k-umā? Poruṭkāṭci tiṅkaṭkiḻamai tiṟantu irukkumā? P-r-ṭ-ā-c- t-ṅ-a-k-ḻ-m-i t-ṟ-n-u i-u-k-m-? ------------------------------------------ Poruṭkāṭci tiṅkaṭkiḻamai tiṟantu irukkumā?
Is the exhibition open on Tuesdays? க--க--்ச- -க்ஸி--ஷன---ெ-்வ---க்கிழ----ிற-்த- -ர---க---? கண-க-ட-ச- எக-ஸ-ப-ஷன- ச-வ-வ-ய-க-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? க-்-ா-்-ி எ-்-ி-ி-ன- ச-வ-வ-ய-க-க-ழ-ை த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- ------------------------------------------------------- கண்காட்சி எக்ஸிபிஷன் செவ்வாய்க்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
Ka-kāṭ---eks---ṣaṉ---v--ykki-a-ai ti--n-- i-uk--mā? Kaṇkāṭci eksipiṣaṉ cevvāykkiḻamai tiṟantu irukkumā? K-ṇ-ā-c- e-s-p-ṣ-ṉ c-v-ā-k-i-a-a- t-ṟ-n-u i-u-k-m-? --------------------------------------------------- Kaṇkāṭci eksipiṣaṉ cevvāykkiḻamai tiṟantu irukkumā?
Is the zoo open on Wednesdays? ஃ-ூ-மிர--க்க-ட்ச--ச-----ுத-்--ழ-------்த- இர-க்-ு--? ஃஜ- ம-ர-கக-க-ட-ச- ச-ல- ப-தன-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? ஃ-ூ ம-ர-க-்-ா-்-ி ச-ல- ப-த-்-ி-ம- த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- ---------------------------------------------------- ஃஜூ மிருகக்காட்சி சாலை புதன்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
Ḥjū mi--k-kkāṭ-- cāla--p--aṉ----mai -i---tu------u--? Ḥjū mirukakkāṭci cālai putaṉkiḻamai tiṟantu irukkumā? Ḥ-ū m-r-k-k-ā-c- c-l-i p-t-ṉ-i-a-a- t-ṟ-n-u i-u-k-m-? ----------------------------------------------------- Ḥjū mirukakkāṭci cālai putaṉkiḻamai tiṟantu irukkumā?
Is the museum open on Thursdays? ம்ய-ஸியம- --ு-்---்ச--கம் -ிய---்க-க-ழ-ை திறந-த- இர--்கும-? ம-ய-ஸ-யம- அர-ங-க-ட-ச-யகம- வ-ய-ழக-க-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? ம-ய-ஸ-ய-் அ-ு-்-ா-்-ி-க-் வ-ய-ழ-்-்-ி-ம- த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- ----------------------------------------------------------- ம்யூஸியம் அருங்காட்சியகம் வியாழக்க்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
Myū-i-am ---ṅ-āṭciy-k-m viy---k-------i -iṟ-nt- --ukk-m-? Myūsiyam aruṅkāṭciyakam viyāḻakkkiḻamai tiṟantu irukkumā? M-ū-i-a- a-u-k-ṭ-i-a-a- v-y-ḻ-k-k-ḻ-m-i t-ṟ-n-u i-u-k-m-? --------------------------------------------------------- Myūsiyam aruṅkāṭciyakam viyāḻakkkiḻamai tiṟantu irukkumā?
Is the gallery open on Fridays? க-ைக---------ள-ள-க்க--ம--தி--்-- இரு--கும-? கல-க-க-டம- வ-ள-ள-க-க-ழம- த-றந-த- இர-க-க-ம-? க-ை-்-ூ-ம- வ-ள-ள-க-க-ழ-ை த-ற-்-ு இ-ு-்-ு-ா- ------------------------------------------- கலைக்கூடம் வெள்ளிக்கிழமை திறந்து இருக்குமா? 0
K-l---kū-----eḷḷ-k---a--i-t-ṟa-t- ir--k---? Kalaikkūṭam veḷḷikkiḻamai tiṟantu irukkumā? K-l-i-k-ṭ-m v-ḷ-i-k-ḻ-m-i t-ṟ-n-u i-u-k-m-? ------------------------------------------- Kalaikkūṭam veḷḷikkiḻamai tiṟantu irukkumā?
Can one take photographs? புக-ப-ப--்----க்--ா-ா? ப-க-ப-படம- எட-க-கல-ம-? ப-க-ப-ப-ம- எ-ு-்-ல-ம-? ---------------------- புகைப்படம் எடுக்கலாமா? 0
P-kai--a--m e-ukk--ām-? Pukaippaṭam eṭukkalāmā? P-k-i-p-ṭ-m e-u-k-l-m-? ----------------------- Pukaippaṭam eṭukkalāmā?
Does one have to pay an entrance fee? அனும-ி-்--்-ண-்-கட---வேண--ுமா? அன-மத-க-கட-டணம- கட-ட வ-ண-ட-ம-? அ-ு-த-க-க-்-ண-் க-்- வ-ண-ட-ம-? ------------------------------ அனுமதிக்கட்டணம் கட்ட வேண்டுமா? 0
Aṉ-m--ikk-ṭ-aṇ-m-ka-ṭ----ṇṭu--? Aṉumatikkaṭṭaṇam kaṭṭa vēṇṭumā? A-u-a-i-k-ṭ-a-a- k-ṭ-a v-ṇ-u-ā- ------------------------------- Aṉumatikkaṭṭaṇam kaṭṭa vēṇṭumā?
How much is the entrance fee? அன-மதிக-கட-டண-் எ-்---ு? அன-மத-க-கட-டணம- எவ-வளவ-? அ-ு-த-க-க-்-ண-் எ-்-ள-ு- ------------------------ அனுமதிக்கட்டணம் எவ்வளவு? 0
A-uma----a--aṇa- evvaḷa--? Aṉumatikkaṭṭaṇam evvaḷavu? A-u-a-i-k-ṭ-a-a- e-v-ḷ-v-? -------------------------- Aṉumatikkaṭṭaṇam evvaḷavu?
Is there a discount for groups? க-ழு-ாக-இ-ு--த--- -ள--ு--ி உ--டா? க-ழ-வ-க இர-ந-த-ல- தள-ள-பட- உண-ட-? க-ழ-வ-க இ-ு-்-ா-் த-்-ு-ட- உ-்-ா- --------------------------------- குழுவாக இருந்தால் தள்ளுபடி உண்டா? 0
K--u---- -ru-t-- -a---paṭ- -ṇṭā? Kuḻuvāka iruntāl taḷḷupaṭi uṇṭā? K-ḻ-v-k- i-u-t-l t-ḷ-u-a-i u-ṭ-? -------------------------------- Kuḻuvāka iruntāl taḷḷupaṭi uṇṭā?
Is there a discount for children? க------களுக-க----்--பட- --்-ா? க-ழந-த-கள-க-க- தள-ள-பட- உண-ட-? க-ழ-்-ை-ள-க-க- த-்-ு-ட- உ-்-ா- ------------------------------ குழந்தைகளுக்கு தள்ளுபடி உண்டா? 0
Kuḻan--ikaḷu--u t-ḷḷu--ṭi-u--ā? Kuḻantaikaḷukku taḷḷupaṭi uṇṭā? K-ḻ-n-a-k-ḷ-k-u t-ḷ-u-a-i u-ṭ-? ------------------------------- Kuḻantaikaḷukku taḷḷupaṭi uṇṭā?
Is there a discount for students? ம-ணவ-ம--வ---ுக்க--த-்ள-படி--ண்டா? ம-ணவ ம-ணவ-கள-க-க- தள-ள-பட- உண-ட-? ம-ண- ம-ண-ி-ள-க-க- த-்-ு-ட- உ-்-ா- --------------------------------- மாணவ மாணவிகளுக்கு தள்ளுபடி உண்டா? 0
M--a---m-ṇav-kaḷu-ku--a-ḷ-p-ṭ- u--ā? Māṇava māṇavikaḷukku taḷḷupaṭi uṇṭā? M-ṇ-v- m-ṇ-v-k-ḷ-k-u t-ḷ-u-a-i u-ṭ-? ------------------------------------ Māṇava māṇavikaḷukku taḷḷupaṭi uṇṭā?
What building is that? அ-ு -ன----ட்---ம-? அத- என-ன கட-ட-டம-? அ-ு எ-்- க-்-ி-ம-? ------------------ அது என்ன கட்டிடம்? 0
A-u -ṉṉa -a---ṭ-m? Atu eṉṉa kaṭṭiṭam? A-u e-ṉ- k-ṭ-i-a-? ------------------ Atu eṉṉa kaṭṭiṭam?
How old is the building? அந்த--ட்--டம--எத--ன- --ையது? அந-த கட-ட-டம- எத-தன- பழ-யத-? அ-்- க-்-ி-ம- எ-்-ன- ப-ை-த-? ---------------------------- அந்த கட்டிடம் எத்தனை பழையது? 0
A-t- -aṭ-iṭ-m--t------paḻ-i--t-? Anta kaṭṭiṭam ettaṉai paḻaiyatu? A-t- k-ṭ-i-a- e-t-ṉ-i p-ḻ-i-a-u- -------------------------------- Anta kaṭṭiṭam ettaṉai paḻaiyatu?
Who built the building? அ-்த கட-ட----த--் கட்ட--வ-- ---்? அந-த கட-ட-டத-த-க- கட-ட-யவர- ய-ர-? அ-்- க-்-ி-த-த-க- க-்-ி-வ-் ய-ர-? --------------------------------- அந்த கட்டிடத்தைக் கட்டியவர் யார்? 0
A--a--a-ṭ--a-t-ik-kaṭ-iyava- --r? Anta kaṭṭiṭattaik kaṭṭiyavar yār? A-t- k-ṭ-i-a-t-i- k-ṭ-i-a-a- y-r- --------------------------------- Anta kaṭṭiṭattaik kaṭṭiyavar yār?
I’m interested in architecture. எ---கு கட்ட-டக்--ல-ய-ன--ம-ல்----வம- உ-்---. எனக-க- கட-ட-டக- கல-ய-ன- ம-ல- ஆர-வம- உள-ளத-. எ-க-க- க-்-ி-க- க-ை-ி-் ம-ல- ஆ-்-ம- உ-்-த-. ------------------------------------------- எனக்கு கட்டிடக் கலையின் மேல் ஆர்வம் உள்ளது. 0
Eṉa-ku k-ṭ-iṭak k--a---ṉ -ē--ārva- uḷḷa-u. Eṉakku kaṭṭiṭak kalaiyiṉ mēl ārvam uḷḷatu. E-a-k- k-ṭ-i-a- k-l-i-i- m-l ā-v-m u-ḷ-t-. ------------------------------------------ Eṉakku kaṭṭiṭak kalaiyiṉ mēl ārvam uḷḷatu.
I’m interested in art. என---- வ----ையி---------ர-வ-்-உள்-த-. எனக-க- வர-கல-ய-ன- ம-ல- ஆர-வம- உள-ளத-. எ-க-க- வ-ை-ல-ய-ன- ம-ல- ஆ-்-ம- உ-்-த-. ------------------------------------- எனக்கு வரைகலையின் மேல் ஆர்வம் உள்ளது. 0
Eṉa-k--va--ik------- m-- --vam uḷ-atu. Eṉakku varaikalaiyiṉ mēl ārvam uḷḷatu. E-a-k- v-r-i-a-a-y-ṉ m-l ā-v-m u-ḷ-t-. -------------------------------------- Eṉakku varaikalaiyiṉ mēl ārvam uḷḷatu.
I’m interested in paintings. என---- ஓவ--க------ன---ல--ஆர-வம---ள்ளது. எனக-க- ஓவ-யக-கல-ய-ன-ம-ல- ஆர-வம- உள-ளத-. எ-க-க- ஓ-ி-க-க-ை-ி-்-ே-் ஆ-்-ம- உ-்-த-. --------------------------------------- எனக்கு ஓவியக்கலையின்மேல் ஆர்வம் உள்ளது. 0
Eṉ---- --iyakka---yiṉm-l-ārv----ḷ----. Eṉakku ōviyakkalaiyiṉmēl ārvam uḷḷatu. E-a-k- ō-i-a-k-l-i-i-m-l ā-v-m u-ḷ-t-. -------------------------------------- Eṉakku ōviyakkalaiyiṉmēl ārvam uḷḷatu.

Fast languages, slow languages

There are over 6,000 languages worldwide. But all have the same function. They help us exchange information. This happens in various ways in every language. Because every language behaves according to its own rules. The speed with which a language is spoken also differs. Linguists have proven this in various studies. To this end, short texts were translated into several languages. These texts were then read aloud by native speakers. The result was clear. Japanese and Spanish are the fastest languages. In these languages, almost 8 syllables per second are spoken. The Chinese speak considerably slower. They speak only 5 syllables per second. The speed is dependent on the complexity of the syllables. If the syllables are complex, speaking takes longer. German contains 3 sounds per syllable, for example. Therefore it is spoken relatively slowly. Speaking quickly does not mean, however, that there is a lot to communicate. Quite the opposite! Only a little information is contained in syllables that are quickly spoken. Although the Japanese speak quickly, they convey little content. On the other hand, the ‘slow’ Chinese say a great deal with a few words. English syllables also contain a lot of information. Interesting is: The evaluated languages are almost equally efficient! That means, he who speaks slower says more. And he who speaks faster needs more words. In the end, all reach their goal at about the same time.
Did you know?
Slovenian is counted among the South Slavic languages. It is the native language of about 2 million people. These people live in Slovenia, Croatia, Serbia, Austria, Italy and Hungary. Slovenian is similar in many ways to Czech and Slovakian. Many influences from Serbo-Croatian can also be seen. Although Slovenia is a small country, many different dialects exist there. This is due to the fact that the language region looks back at a chequered history. This manifests itself in the vocabulary too, as it contains many foreign language terms. Slovenian is written with Latin letters. The grammar distinguishes six cases and three genders. There are two official phonologies in the pronunciation. One of them differentiates precisely between high and low sounds. Another peculiarity of the language is its archaic structure. Slovenians have always been very open with respect to other languages. So they are even happier when someone is interested in their language!