Phrasebook

en City tour   »   th การเที่ยวเมือง

42 [forty-two]

City tour

City tour

42 [สี่สิบสอง]

sèe-sìp-sǎwng

การเที่ยวเมือง

[gan-têeo-meuang]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Is the market open on Sundays? ต----ป-ด--กวั----ิ-----------ร-- /-คะ? ตลาดเป-ดท-กว-นอาท-ตย-ใช-ไหม คร-บ / คะ? ต-า-เ-ิ-ท-ก-ั-อ-ท-ต-์-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหม ครับ / คะ? 0
d--àt-bh-̀r---to----wa--a-ti-t----̂---------á---á dhla-t-bhe-r-t-to-ok-wan-a-ti-t-cha-i-ma-i-kra-p-ka- d-l-̀---h-̀-̶---o-o---a-----i-t-c-a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- dhlàt-bhèr̶t-tóok-wan-a-tít-châi-mǎi-kráp-ká
Is the fair open on Mondays? งา-แ----ิ-ค-า-ปิ-ท--ว-น---ทร---่ไหม -รั----คะ? งานแสดงส-นค-าเป-ดท-กว-นจ-นทร-ใช-ไหม คร-บ / คะ? ง-น-ส-ง-ิ-ค-า-ป-ด-ุ-ว-น-ั-ท-์-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------------------- งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหม ครับ / คะ? 0
n-a--s-̀--n-----i---ka--bhèr-t--óo---a---a---a----âi-m--i--r-́--k-́ ngan-sæ-t-nga--si-n-ka--bhe-r-t-to-ok-wan-jan-ta--cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-a---æ-t-n-a---i-n-k-́-b-e-r-t-t-́-k-w-n-j-n-t-́-c-a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------------- ngan-sæ̀t-ngá-sǐn-ká-bhèr̶t-tóok-wan-jan-tá-châi-mǎi-kráp-ká
Is the exhibition open on Tuesdays? น---รศก--เ-ิ-----ัน-ัง---ใ-่-หม --ั----คะ? น-ทรรศการเป-ดท-กว-นอ-งคารใช-ไหม คร-บ / คะ? น-ท-ร-ก-ร-ป-ด-ุ-ว-น-ั-ค-ร-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ นิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหม ครับ / คะ? 0
ni-----t------h------t-----w-------k-----a---m-̌--------k-́ ni--ta-t-gan-bhe-r-t-to-ok-wan-ang-kan-cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-́-t-́---a---h-̀-̶---o-o---a---n---a---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- ní-tát-gan-bhèr̶t-tóok-wan-ang-kan-châi-mǎi-kráp-ká
Is the zoo open on Wednesdays? สว-สัตว----ดทุ---นพุธ-ช-ไห---ร-บ ----? สวนส-ตว-เป-ดท-กว-นพ-ธใช-ไหม คร-บ / คะ? ส-น-ั-ว-เ-ิ-ท-ก-ั-พ-ธ-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------------- สวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหม ครับ / คะ? 0
s--an-sa---b-è----t-́o----n-po-ot----̂i---̌i-kráp-k-́ su-an-sa-t-bhe-r-t-to-ok-wan-po-ot-cha-i-ma-i-kra-p-ka- s-̌-n-s-̀---h-̀-̶---o-o---a---o-o---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- sǔan-sàt-bhèr̶t-tóok-wan-póot-châi-mǎi-kráp-ká
Is the museum open on Thursdays? พิ--ธภ-ณฑ์เปิ-ทุ---น--------ใช่ไห- -รั- /---? พ-พ-ธภ-ณฑ-เป-ดท-กว-นพฤห-สบด-ใช-ไหม คร-บ / คะ? พ-พ-ธ-ั-ฑ-เ-ิ-ท-ก-ั-พ-ห-ส-ด-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------------- พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหม ครับ / คะ? 0
p-́-pít-----b-èr̶--t--o-------ri--h--t--a------cha---mǎ---ra----á pi--pi-t-pan-bhe-r-t-to-ok-wan-pri--ha-t-ba--dee-cha-i-ma-i-kra-p-ka- p-́-p-́---a---h-̀-̶---o-o---a---r-́-h-̀---a---e---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------- pí-pít-pan-bhèr̶t-tóok-wan-prí-hàt-bà-dee-châi-mǎi-kráp-ká
Is the gallery open on Fridays? ห-ศิลป-เปิด-ุ--ันศ-ก--ใ---------- ----? หอศ-ลป-เป-ดท-กว-นศ-กร-ใช-ไหม คร-บ / คะ? ห-ศ-ล-์-ป-ด-ุ-ว-น-ุ-ร-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหม ครับ / คะ? 0
hǎw-sǐ----e--̶---óo---a----̀-----a----ǎ--------k-́ ha-w-si-n-bhe-r-t-to-ok-wan-so-ok-cha-i-ma-i-kra-p-ka- h-̌---i-n-b-e-r-t-t-́-k-w-n-s-̀-k-c-a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ hǎw-sǐn-bhèr̶t-tóok-wan-sòok-châi-mǎi-kráp-ká
Can one take photographs? ส--าร-ถ่า--ูป--้--ม--รั--/ ค-? สามารถถ-ายร-ปได-ไหม คร-บ / คะ? ส-ม-ร-ถ-า-ร-ป-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ สามารถถ่ายรูปได้ไหม ครับ / คะ? 0
s-̌-ma-ró-------r---p-d--i-m-̌--kr-́p--á sa--ma-ro-t-ta-i-ro-op-da-i-ma-i-kra-p-ka- s-̌-m---o-t-t-̀---o-o---a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ sǎ-ma-rót-tài-rôop-dâi-mǎi-kráp-ká
Does one have to pay an entrance fee? ต้อ-จ-าย--าผ--นป--ตู-----รั- /-คะ-? ต-องจ-ายค-าผ-านประต-ไหม คร-บ / คะ ? ต-อ-จ-า-ค-า-่-น-ร-ต-ไ-ม ค-ั- / ค- ? ----------------------------------- ต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหม ครับ / คะ ? 0
d-â--g---̀i--â-p-̀n-b------h-o---̌----á--ká dha-wng-ja-i-ka--pa-n-bhra--dhoo-ma-i-kra-p-ka- d-a-w-g-j-̀---a---a-n-b-r-̀-d-o---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- dhâwng-jài-kâ-pàn-bhrà-dhoo-mǎi-kráp-ká
How much is the entrance fee? ค่าผ่า-ประ--รา--เท-า----ร-บ / คะ-? ค-าผ-านประต-ราคาเท-าไร คร-บ / คะ ? ค-า-่-น-ร-ต-ร-ค-เ-่-ไ- ค-ั- / ค- ? ---------------------------------- ค่าผ่านประตูราคาเท่าไร ครับ / คะ ? 0
k-̂-p-------a----oo----k----̂o--ai-kr--p-k-́ ka--pa-n-bhra--dhoo-ra-ka-ta-o-rai-kra-p-ka- k-̂-p-̀---h-a---h-o-r---a-t-̂---a---r-́---a- -------------------------------------------- kâ-pàn-bhrà-dhoo-ra-ka-tâo-rai-kráp-ká
Is there a discount for groups? ม--่ว-ล-ส-หรับ-มู่-ณะไ-ม ครับ - คะ? ม-ส-วนลดส-หร-บหม--คณะไหม คร-บ / คะ? ม-ส-ว-ล-ส-ห-ั-ห-ู-ค-ะ-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- มีส่วนลดสำหรับหมู่คณะไหม ครับ / คะ? 0
m-e-s-̀---lo-----------p-m-----n-́--a-i--rá----́ mee-su-an-lo-t-sa-m-ra-p-mo-ok-na--ma-i-kra-p-ka- m-e-s-̀-n-l-́---a-m-r-̀---o-o---a---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- mee-sùan-lót-sǎm-ràp-mòok-ná-mǎi-kráp-ká
Is there a discount for children? มี--วนลดส---ั---็กไห- ---บ - -ะ? ม-ส-วนลดส-หร-บเด-กไหม คร-บ / คะ? ม-ส-ว-ล-ส-ห-ั-เ-็-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- มีส่วนลดสำหรับเด็กไหม ครับ / คะ? 0
mee-----n---́--sǎ----̀--d-̀---a-i-k---p-ká mee-su-an-lo-t-sa-m-ra-p-de-k-ma-i-kra-p-ka- m-e-s-̀-n-l-́---a-m-r-̀---e-k-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- mee-sùan-lót-sǎm-ràp-dèk-mǎi-kráp-ká
Is there a discount for students? ม--่--ลดสำห--------ึก-า--- ---บ ----? ม-ส-วนลดส-หร-บ น-กศ-กษาไหม คร-บ / คะ? ม-ส-ว-ล-ส-ห-ั- น-ก-ึ-ษ-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------- มีส่วนลดสำหรับ นักศึกษาไหม ครับ / คะ? 0
mee--ùan-lót-s-----à--ná--se--k-s-̌-mǎ--krá---á mee-su-an-lo-t-sa-m-ra-p-na-k-se-uk-sa--ma-i-kra-p-ka- m-e-s-̀-n-l-́---a-m-r-̀---a-k-s-̀-k-s-̌-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ mee-sùan-lót-sǎm-ràp-nák-sèuk-sǎ-mǎi-kráp-ká
What building is that? น--------ไ---ร-บ --คะ? น--นต-กอะไร คร-บ / คะ? น-่-ต-ก-ะ-ร ค-ั- / ค-? ---------------------- นั่นตึกอะไร ครับ / คะ? 0
n--n-dh-̀uk--̀--ai--r-́--k-́ na-n-dhe-uk-a--rai-kra-p-ka- n-̂---h-̀-k-a---a---r-́---a- ---------------------------- nân-dhèuk-à-rai-kráp-ká
How old is the building? ต-กนั-นสร้า----ี---แล-ว --ั--/ คะ? ต-กน--นสร-างมาก--ป-แล-ว คร-บ / คะ? ต-ก-ั-น-ร-า-ม-ก-่-ี-ล-ว ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้ว ครับ / คะ? 0
dh---k-n--n-sà-rá---ma-gè---h----æ---k--́--k-́ dhe-uk-na-n-sa--ra-ng-ma-ge-e-bhee-læ-o-kra-p-ka- d-e-u---a-n-s-̀-r-́-g-m---e-e-b-e---æ-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- dhèuk-nán-sà-ráng-ma-gèe-bhee-lǽo-kráp-ká
Who built the building? ใ-รเ----น---า-ตึกนี---ร---/-คะ ? ใครเป-นคนสร-างต-กน-- คร-บ / คะ ? ใ-ร-ป-น-น-ร-า-ต-ก-ี- ค-ั- / ค- ? -------------------------------- ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ ครับ / คะ ? 0
kr-i---en--o--s----a-n----e-u---e-e-----p---́ krai-bhen-kon-sa--ra-ng-dhe-uk-ne-e-kra-p-ka- k-a---h-n-k-n-s-̀-r-́-g-d-e-u---e-e-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- krai-bhen-kon-sà-ráng-dhèuk-née-kráp-ká
I’m interested in architecture. ผม - ดิฉั- ส-ใ-ใน--าปั---รรม ผม / ด-ฉ-น สนใจในสถาป-ตยกรรม ผ- / ด-ฉ-น ส-ใ-ใ-ส-า-ั-ย-ร-ม ---------------------------- ผม / ดิฉัน สนใจในสถาปัตยกรรม 0
p-̌m-dì-----n-sǒn-jai-n---s-------b-à----́k--á--om po-m-di--cha-n-so-n-jai-nai-sa--ta--bha-t-yo-k-ra--rom p-̌---i---h-̌---o-n-j-i-n-i-s-̀-t-̌-b-a-t-y-́---a---o- ------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-sǒn-jai-nai-sà-tǎ-bhàt-yók-rá-rom
I’m interested in art. ผ--/ ---ัน-สนใ--น-ิ--ก-รม ผม / ด-ฉ-น สนใจในศ-ลปกรรม ผ- / ด-ฉ-น ส-ใ-ใ-ศ-ล-ก-ร- ------------------------- ผม / ดิฉัน สนใจในศิลปกรรม 0
po-m-d-̀--ha-n---̌---a----i---̀-l-́----m po-m-di--cha-n-so-n-jai-nai-si--lo-p-gam p-̌---i---h-̌---o-n-j-i-n-i-s-̀-l-́---a- ---------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒn-jai-nai-sì-lóp-gam
I’m interested in paintings. ผ--- -ิ-ัน-ส--จ--จิ-ร--รม ผม / ด-ฉ-น สนใจในจ-ตรกรรม ผ- / ด-ฉ-น ส-ใ-ใ-จ-ต-ก-ร- ------------------------- ผม / ดิฉัน สนใจในจิตรกรรม 0
pǒ--di--ch-̌n-s-̌n-j----ai-----d-a-n--am po-m-di--cha-n-so-n-jai-nai-ji--dhawn-gam p-̌---i---h-̌---o-n-j-i-n-i-j-̀-d-a-n-g-m ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒn-jai-nai-jì-dhawn-gam

Fast languages, slow languages

There are over 6,000 languages worldwide. But all have the same function. They help us exchange information. This happens in various ways in every language. Because every language behaves according to its own rules. The speed with which a language is spoken also differs. Linguists have proven this in various studies. To this end, short texts were translated into several languages. These texts were then read aloud by native speakers. The result was clear. Japanese and Spanish are the fastest languages. In these languages, almost 8 syllables per second are spoken. The Chinese speak considerably slower. They speak only 5 syllables per second. The speed is dependent on the complexity of the syllables. If the syllables are complex, speaking takes longer. German contains 3 sounds per syllable, for example. Therefore it is spoken relatively slowly. Speaking quickly does not mean, however, that there is a lot to communicate. Quite the opposite! Only a little information is contained in syllables that are quickly spoken. Although the Japanese speak quickly, they convey little content. On the other hand, the ‘slow’ Chinese say a great deal with a few words. English syllables also contain a lot of information. Interesting is: The evaluated languages are almost equally efficient! That means, he who speaks slower says more. And he who speaks faster needs more words. In the end, all reach their goal at about the same time.
Did you know?
Slovenian is counted among the South Slavic languages. It is the native language of about 2 million people. These people live in Slovenia, Croatia, Serbia, Austria, Italy and Hungary. Slovenian is similar in many ways to Czech and Slovakian. Many influences from Serbo-Croatian can also be seen. Although Slovenia is a small country, many different dialects exist there. This is due to the fact that the language region looks back at a chequered history. This manifests itself in the vocabulary too, as it contains many foreign language terms. Slovenian is written with Latin letters. The grammar distinguishes six cases and three genders. There are two official phonologies in the pronunciation. One of them differentiates precisely between high and low sounds. Another peculiarity of the language is its archaic structure. Slovenians have always been very open with respect to other languages. So they are even happier when someone is interested in their language!