ਪ੍ਹੈਰਾ ਕਿਤਾਬ

pa ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 1   »   be Прыметнікі 1

78 [ਅਠੱਤਰ]

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 1

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 1

78 [семдзесят восем]

78 [semdzesyat vosem]

Прыметнікі 1

[Prymetnіkі 1]

ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:   
ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਖੇਡੋ ਹੋਰ
ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ст--а---анч-на старая жанчына с-а-а- ж-н-ы-а -------------- старая жанчына 0
s--ra-- ---n--y-a staraya zhanchyna s-a-a-a z-a-c-y-a ----------------- staraya zhanchyna
ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਔਰਤ тоўс--я-жан--на тоўстая жанчына т-ў-т-я ж-н-ы-а --------------- тоўстая жанчына 0
tou-tay--z-an-hy-a toustaya zhanchyna t-u-t-y- z-a-c-y-a ------------------ toustaya zhanchyna
ਇਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਔਰਤ ц-к-ў--- жан--на цікаўная жанчына ц-к-ў-а- ж-н-ы-а ---------------- цікаўная жанчына 0
t--kauna-a-z--nc-yna tsіkaunaya zhanchyna t-і-a-n-y- z-a-c-y-a -------------------- tsіkaunaya zhanchyna
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ н-вы -ўт-мабіль новы аўтамабіль н-в- а-т-м-б-л- --------------- новы аўтамабіль 0
n-v- --t--abіl’ novy autamabіl’ n-v- a-t-m-b-l- --------------- novy autamabіl’
ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ху-кі-аўт-маб--ь хуткі аўтамабіль х-т-і а-т-м-б-л- ---------------- хуткі аўтамабіль 0
kh-t-і -ut---b--’ khutkі autamabіl’ k-u-k- a-t-m-b-l- ----------------- khutkі autamabіl’
ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਗੱਡੀ утул-----ўт-ма-іль утульны аўтамабіль у-у-ь-ы а-т-м-б-л- ------------------ утульны аўтамабіль 0
ut-l’-y -u--ma-і-’ utul’ny autamabіl’ u-u-’-y a-t-m-b-l- ------------------ utul’ny autamabіl’
ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ сіня---у----а сіняя сукенка с-н-я с-к-н-а ------------- сіняя сукенка 0
sіnya-- ---e--a sіnyaya sukenka s-n-a-a s-k-n-a --------------- sіnyaya sukenka
ਇੱਕ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ч-рв-----с--енка чырвоная сукенка ч-р-о-а- с-к-н-а ---------------- чырвоная сукенка 0
ch-rv-n-ya-s-k--ka chyrvonaya sukenka c-y-v-n-y- s-k-n-a ------------------ chyrvonaya sukenka
ਇੱਕ ਹਰਾ ਕੱਪੜਾ з------ с---нка зялёная сукенка з-л-н-я с-к-н-а --------------- зялёная сукенка 0
zy-l--aya------ka zyalenaya sukenka z-a-e-a-a s-k-n-a ----------------- zyalenaya sukenka
ਕਾਲਾ ਬੈਗ чор-ая-сумка чорная сумка ч-р-а- с-м-а ------------ чорная сумка 0
c-o-nay------a chornaya sumka c-o-n-y- s-m-a -------------- chornaya sumka
ਭੂਰਾ ਬੈਗ к-р--н-в-я ----а карычневая сумка к-р-ч-е-а- с-м-а ---------------- карычневая сумка 0
k-ryc-ne--ya--um-a karychnevaya sumka k-r-c-n-v-y- s-m-a ------------------ karychnevaya sumka
ਸਫੈਦ ਬੈਗ б--а- с-мка белая сумка б-л-я с-м-а ----------- белая сумка 0
be-a-a su--a belaya sumka b-l-y- s-m-a ------------ belaya sumka
ਚੰਗੇ ਲੋਕ п-ы-м--я л-дзі прыемныя людзі п-ы-м-ы- л-д-і -------------- прыемныя людзі 0
pr-----y--l-u--і pryemnyya lyudzі p-y-m-y-a l-u-z- ---------------- pryemnyya lyudzі
ਨਿਮਰ ਲੋਕ в-т-івы--л-д-і ветлівыя людзі в-т-і-ы- л-д-і -------------- ветлівыя людзі 0
ve-lі-y-a -y--zі vetlіvyya lyudzі v-t-і-y-a l-u-z- ---------------- vetlіvyya lyudzі
ਦਿਲਚਸਪ ਲੋਕ ц-----я-л--зі цікавыя людзі ц-к-в-я л-д-і ------------- цікавыя людзі 0
t--k---ya -y--zі tsіkavyya lyudzі t-і-a-y-a l-u-z- ---------------- tsіkavyya lyudzі
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ м-л-------і мілыя дзеці м-л-я д-е-і ----------- мілыя дзеці 0
m---y----etsі mіlyya dzetsі m-l-y- d-e-s- ------------- mіlyya dzetsі
ਢੀਠ ਬੱਚੇ н--а-н-я -зеці нахабныя дзеці н-х-б-ы- д-е-і -------------- нахабныя дзеці 0
nak-a-n--a --et-і nakhabnyya dzetsі n-k-a-n-y- d-e-s- ----------------- nakhabnyya dzetsі
ਬਹਾਦੁਰ ਬੱਚੇ до-----дз-ці добрыя дзеці д-б-ы- д-е-і ------------ добрыя дзеці 0
d-------dzet-і dobryya dzetsі d-b-y-a d-e-s- -------------- dobryya dzetsі

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਰਹੱਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ! ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਜਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ-ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੁਨੀ-ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕੇਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ‘ਸਿਰਫ਼’ ਇੱਕ ਧੁਨੀ-ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੁਨੀ-ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੋਗੇ। ਜਾਂਚ-ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਇਸਲਈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਾਨਿਟਰ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ-ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਇਸਲਈ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ...