ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
దాహమైన
దాహమైన పిల్లి
i etur
maceja e etur
వినరాని
వినరాని పురుషుడు
i shurdhër
një burrë i shurdhër
ధారాళమైన
ధారాళమైన ఇల్లు
i shtrenjtë
vila e shtrenjtë