ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
గులాబీ
గులాబీ గది సజ్జా
розовый
розовая мебель
తినుము
తినుముగా ఉన్న మిరపకాయలు
съедобный
съедобные перцы
అపాయంతో
అపాయంతో ఉండే చేతి
несчастный
несчастливая рука