ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
పెళ్ళయైన
ఫ్రెష్ పెళ్లయైన దంపతులు
kasal
ang bagong kasal na mag-asawa
గమనార్హం
గమనార్హంగా ఉన్న జాకెట్
kapansin-pansin
ang kapansin-pansing chaleko
ధనలోభి
ధనలోభి మనిషి
matakaw
isang lalaking matakaw