ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
మత్తులున్న
మత్తులున్న పురుషుడు
besoffen
der besoffene Mann
పారదర్శకం
పారదర్శకమైన గాజు
transparent
die transparente Glasscheibe
క్రియాశీలం
క్రియాశీలమైన మందు
wirksam
ein wirksames Medikament