ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
సూక్ష్మం
సూక్ష్మంగా ఉన్న సూచన
tế nhị
lời gợi ý tế nhị
అశాంతంగా
అశాంతమైన సముద్రం
bất an
biển bất an
అమూల్యం
అమూల్యమైన క్రూజ్ ప్రయాణం
không thể trả nổi
chuyến du lịch không thể trả nổi