Phrasebook

en Sports   »   ta விளையாட்டு

49 [forty-nine]

Sports

Sports

49 [நாற்பத்தி ஒன்பது]

49 [Nāṟpatti oṉpatu]

விளையாட்டு

[viḷaiyāṭṭu]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
Do you exercise? நீ -டற்பயிற்---ச-ய-வத-----? ந- உடற-பய-ற-ச- ச-ய-வத-ண-ட-? ந- உ-ற-ப-ி-்-ி ச-ய-வ-ு-்-ா- --------------------------- நீ உடற்பயிற்சி செய்வதுண்டா? 0
nī u--ṟ----ṟci c--va---ṭā? nī uṭaṟpayiṟci ceyvatuṇṭā? n- u-a-p-y-ṟ-i c-y-a-u-ṭ-? -------------------------- nī uṭaṟpayiṟci ceyvatuṇṭā?
Yes, I need some exercise. ஆ-்,என---- உ-ற்-----சி-த-வை. ஆம-,எனக-க- உடற-பய-ற-ச- த-வ-. ஆ-்-எ-க-க- உ-ற-ப-ி-்-ி த-வ-. ---------------------------- ஆம்,எனக்கு உடற்பயிற்சி தேவை. 0
Ā-,--a--u----ṟp--i--i-tē-a-. Ām,eṉakku uṭaṟpayiṟci tēvai. Ā-,-ṉ-k-u u-a-p-y-ṟ-i t-v-i- ---------------------------- Ām,eṉakku uṭaṟpayiṟci tēvai.
I am a member of a sports club. நா---ஒ-ு-வ---ய---ட- அர---ு -ற-----ன-். ந-ன- ஒர- வ-ள-ய-ட-ட- அரங-க- உற-ப-ப-னர-. ந-ன- ஒ-ு வ-ள-ய-ட-ட- அ-ங-க- உ-ு-்-ி-ர-. -------------------------------------- நான் ஒரு விளையாட்டு அரங்கு உறுப்பினர். 0
Nā--o-u---ḷ-i-āṭ-- -raṅ------pp--a-. Nāṉ oru viḷaiyāṭṭu araṅku uṟuppiṉar. N-ṉ o-u v-ḷ-i-ā-ṭ- a-a-k- u-u-p-ṉ-r- ------------------------------------ Nāṉ oru viḷaiyāṭṭu araṅku uṟuppiṉar.
We play football / soccer (am.). நா-்--் -ா-்-ந-த- வ---ய----ிற---. ந-ங-கள- க-ல-பந-த- வ-ள-ய-ட-க-ற-ம-. ந-ங-க-் க-ல-ப-்-ு வ-ள-ய-ட-க-ற-ம-. --------------------------------- நாங்கள் கால்பந்து விளையாடுகிறோம். 0
N---aḷ -ālpant- -i--iyā-uki---. Nāṅkaḷ kālpantu viḷaiyāṭukiṟōm. N-ṅ-a- k-l-a-t- v-ḷ-i-ā-u-i-ō-. ------------------------------- Nāṅkaḷ kālpantu viḷaiyāṭukiṟōm.
We swim sometimes. ந------ சி--சமய---நீந்து--ம். ந-ங-கள- ச-ல சமயம- ந-ந-த-வ-ம-. ந-ங-க-் ச-ல ச-ய-் ந-ந-த-வ-ம-. ----------------------------- நாங்கள் சில சமயம் நீந்துவோம். 0
Nā-----ci-a-c--a-a------u-ō-. Nāṅkaḷ cila camayam nīntuvōm. N-ṅ-a- c-l- c-m-y-m n-n-u-ō-. ----------------------------- Nāṅkaḷ cila camayam nīntuvōm.
Or we cycle. அல்லது --க--ிள---க- --ய---ம். அல-லத- ச-க-க-ள-ங-க- ச-ய-வ-ம-. அ-்-த- ச-க-க-ள-ங-க- ச-ய-வ-ம-. ----------------------------- அல்லது சைக்கிளிங்க் செய்வோம். 0
All----ca--k---ṅk ---v--. Allatu caikkiḷiṅk ceyvōm. A-l-t- c-i-k-ḷ-ṅ- c-y-ō-. ------------------------- Allatu caikkiḷiṅk ceyvōm.
There is a football / soccer (am.) stadium in our city. எ-்கள்--க-ில் ஒர- க-ல்-ந-து ம---ன---உ-்ளத-. எங-கள- நகர-ல- ஒர- க-ல-பந-த- ம-த-னம- உள-ளத-. எ-்-ள- ந-ர-ல- ஒ-ு க-ல-ப-்-ு ம-த-ன-் உ-்-த-. ------------------------------------------- எங்கள் நகரில் ஒரு கால்பந்து மைதானம் உள்ளது. 0
Eṅka- n---r---or- -ā-p-n-u--aitāṉ-- ----tu. Eṅkaḷ nakaril oru kālpantu maitāṉam uḷḷatu. E-k-ḷ n-k-r-l o-u k-l-a-t- m-i-ā-a- u-ḷ-t-. ------------------------------------------- Eṅkaḷ nakaril oru kālpantu maitāṉam uḷḷatu.
There is also a swimming pool with a sauna. மேல-----ீ-ா--க்--ளி--றை-ு--்-ஒர---ீச்ச-்க--ம-------ு. ம-ல-ம- ந-ர-வ-க-க-ள-யலற-ய-டன- ஒர- ந-ச-சல-க-ளம- உள-ளத-. ம-ல-ம- ந-ர-வ-க-க-ள-ய-ற-ய-ட-் ஒ-ு ந-ச-ச-்-ு-ம- உ-்-த-. ----------------------------------------------------- மேலும் நீராவிக்குளியலறையுடன் ஒரு நீச்சல்குளம் உள்ளது. 0
M---m---rā-ik-u-iya---ai-uṭaṉ-or--n-ccal-u--m-----t-. Mēlum nīrāvikkuḷiyalaṟaiyuṭaṉ oru nīccalkuḷam uḷḷatu. M-l-m n-r-v-k-u-i-a-a-a-y-ṭ-ṉ o-u n-c-a-k-ḷ-m u-ḷ-t-. ----------------------------------------------------- Mēlum nīrāvikkuḷiyalaṟaiyuṭaṉ oru nīccalkuḷam uḷḷatu.
And there is a golf course. மேல-ம் ஒர--க-ல்ஃ---மைத-ன--ம்---்---. ம-ல-ம- ஒர- க-ல-ஃப- ம-த-னம-ம- உள-ளத-. ம-ல-ம- ஒ-ு க-ல-ஃ-் ம-த-ன-ு-் உ-்-த-. ------------------------------------ மேலும் ஒரு கால்ஃப் மைதானமும் உள்ளது. 0
Mē-um---u -ālḥp -----ṉa--m-uḷḷa-u. Mēlum oru kālḥp maitāṉamum uḷḷatu. M-l-m o-u k-l-p m-i-ā-a-u- u-ḷ-t-. ---------------------------------- Mēlum oru kālḥp maitāṉamum uḷḷatu.
What is on TV? தொ-----ாட---ய-----ன-ன --ு-்-ி--ு? த-ல-க-க-ட-ச-ய-ல- என-ன இர-க-க-றத-? த-ல-க-க-ட-ச-ய-ல- எ-்- இ-ு-்-ி-த-? --------------------------------- தொலைக்காட்சியில் என்ன இருக்கிறது? 0
To-a-k-āṭ---i- -ṉṉ- irukk-ṟ--u? Tolaikkāṭciyil eṉṉa irukkiṟatu? T-l-i-k-ṭ-i-i- e-ṉ- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------- Tolaikkāṭciyil eṉṉa irukkiṟatu?
There is a football / soccer (am.) match on now. ஒர- க---பந்-ா-்---ந்த-ம-----்-ு -ொ-்-ிருக-கி-த-. ஒர- க-ல-பந-த-ட-ட பந-தயம- நடந-த- க-ண-ட-ர-க-க-றத-. ஒ-ு க-ல-ப-்-ா-்- ப-்-ய-் ந-ந-த- க-ண-ட-ர-க-க-ற-ு- ------------------------------------------------ ஒரு கால்பந்தாட்ட பந்தயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. 0
Or-----p-nt--ṭa --nt-yam -a-ant- k--ṭ---k-i--tu. Oru kālpantāṭṭa pantayam naṭantu koṇṭirukkiṟatu. O-u k-l-a-t-ṭ-a p-n-a-a- n-ṭ-n-u k-ṇ-i-u-k-ṟ-t-. ------------------------------------------------ Oru kālpantāṭṭa pantayam naṭantu koṇṭirukkiṟatu.
The German team is playing against the English one. ஒ-----ர-மன--அணி--ங்கில-அண-க்கு-எதி------ிக----்டு-இர---க----. ஒர- ஜ-ர-மன- அண- ஆங-க-ல அண-க-க- எத-ர-க ஆட-க-க-ண-ட- இர-க-க-றத-. ஒ-ு ஜ-ர-ம-் அ-ி ஆ-்-ி- அ-ி-்-ு எ-ி-ா- ஆ-ி-்-ொ-்-ு இ-ு-்-ி-த-. ------------------------------------------------------------- ஒரு ஜெர்மன் அணி ஆங்கில அணிக்கு எதிராக ஆடிக்கொண்டு இருக்கிறது. 0
Or---er-a--aṇi āṅ-----aṇ---u etirāka ā-ik----u ---kkiṟa-u. Oru jermaṉ aṇi āṅkila aṇikku etirāka āṭikkoṇṭu irukkiṟatu. O-u j-r-a- a-i ā-k-l- a-i-k- e-i-ā-a ā-i-k-ṇ-u i-u-k-ṟ-t-. ---------------------------------------------------------- Oru jermaṉ aṇi āṅkila aṇikku etirāka āṭikkoṇṭu irukkiṟatu.
Who is winning? யா------ி--த--்கொ-்டு -ர--்--றா----்? ய-ர- ஜ-ய-த-த-க-க-ண-ட- இர-க-க-ற-ர-கள-? ய-ர- ஜ-ய-த-த-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ா-்-ள-? ------------------------------------- யார் ஜெயித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்? 0
Yār -e-------o-ṭ- ir--k-ṟārk-ḷ? Yār jeyittukkoṇṭu irukkiṟārkaḷ? Y-r j-y-t-u-k-ṇ-u i-u-k-ṟ-r-a-? ------------------------------- Yār jeyittukkoṇṭu irukkiṟārkaḷ?
I have no idea. தெர-ய---. த-ர-ய-த-. த-ர-ய-த-. --------- தெரியாது. 0
T-r-y--u. Teriyātu. T-r-y-t-. --------- Teriyātu.
It is currently a tie. இ--ச--ம் --ு அண----்--ர-ச-மாக------கிற-ர--ள். இச-சமயம- இர- அண-ய-ம- சர-சமம-க இர-க-க-ற-ர-கள-. இ-்-ம-ம- இ-ு அ-ி-ு-் ச-ி-ம-ா- இ-ு-்-ி-ா-்-ள-. --------------------------------------------- இச்சமயம் இரு அணியும் சரிசமமாக இருக்கிறார்கள். 0
I--a--yam---u -ṇ-----ca-ic----āka --u----ārka-. Iccamayam iru aṇiyum caricamamāka irukkiṟārkaḷ. I-c-m-y-m i-u a-i-u- c-r-c-m-m-k- i-u-k-ṟ-r-a-. ----------------------------------------------- Iccamayam iru aṇiyum caricamamāka irukkiṟārkaḷ.
The referee is from Belgium. ந-ுவர- -ெல--ியத-தி-ிருந----வ-்-வர-. நட-வர- ப-ல-ஜ-யத-த-ல-ர-ந-த- வந-தவர-. ந-ு-ர- ப-ல-ஜ-ய-்-ி-ி-ு-்-ு வ-்-வ-்- ----------------------------------- நடுவர் பெல்ஜியத்திலிருந்து வந்தவர். 0
Na-uv-r p-lj-y-t-i--r-nt--v--tav--. Naṭuvar peljiyattiliruntu vantavar. N-ṭ-v-r p-l-i-a-t-l-r-n-u v-n-a-a-. ----------------------------------- Naṭuvar peljiyattiliruntu vantavar.
Now there is a penalty. இத---ர--அ------. இத- ஓர- அபர-தம-. இ-ோ ஓ-் அ-ர-த-்- ---------------- இதோ ஓர் அபராதம். 0
It- -r-a-a----m. Itō ōr aparātam. I-ō ō- a-a-ā-a-. ---------------- Itō ōr aparātam.
Goal! One – zero! க---- ஒ-்----ூஜ-ஜி-ம் க-ல-! ஒன-ற--ப-ஜ-ஜ-யம- க-ல-! ஒ-்-ு-ப-ஜ-ஜ-ய-் --------------------- கோல்! ஒன்று-பூஜ்ஜியம் 0
Kō---O-ṟ--p-jjiy-m Kōl! Oṉṟu-pūjjiyam K-l- O-ṟ---ū-j-y-m ------------------ Kōl! Oṉṟu-pūjjiyam

Only strong words survive!

Rarely used words change more often than words that are used often. That could be due to the laws of evolution. Common genes change less in the course of time. They are more stable in their form. And apparently the same is true for words! English verbs were evaluated for a study. In it, current forms of the verbs were compared to old forms. In English, the ten most common verbs are irregular. Most other verbs are regular. But in the Middle Ages, most verbs were still irregular. So irregular verbs that were rarely used became regular verbs. In 300 years, English will have hardly any remaining irregular verbs. Other studies also show that languages are selected like genes. Researchers compared common words from different languages. In the process they chose similar words that mean the same thing. An example of this are the words: water, Wasser, vatten . These words have the same root and therefore closely resemble one another. Since they are essential words, they are used frequently in all languages. In this way, they are able to maintain their form – and remain similar today. Less essential words change much faster. Rather, they are replaced by other words. Rarely used words differentiate themselves in this way in different languages. Why rarely used words change remains unclear. It's possible that they are often used incorrectly or are mispronounced. This is due to the fact that speakers aren't familiar with them. But it could be that essential words must always be the same. Because only then can they be understood correctly. And words are there to be understood…
Did you know?
Ukrainian is counted among the East Slavic languages. It is closely related to Russian and Belarusian. More than 40 million people speak Ukrainian. It is the third most-spoken Slavic language after Russian and Polish. Ukrainian developed around the end of the 18th century out of the vernacular. A distinct written language emerged at that time, and with it came literature. Today there are a number of dialects that are divided into three main groups. Vocabulary, syntax, and articulation are evocative of other Slavic languages. That is because the Slavic languages started differentiating themselves relatively late. Due to the geographical situation of Ukraine, there are many Polish and Russian influences. The grammar contains seven cases. Ukrainian adjectives define relationships to people or things very clearly. A speaker is able to demonstrate his attitude or mindset depending on which form of a word he chooses. Another hallmark of Ukrainian is its highly melodic sound. If you like languages that sound melodious, you should learn Ukrainian!