Phrasebook

en Parts of the body   »   ta உடல் உறுப்புக்கள்

58 [fifty-eight]

Parts of the body

Parts of the body

58 [ஐம்பத்தி எட்டு]

58 [Aimpatti eṭṭu]

உடல் உறுப்புக்கள்

[uṭal uṟuppukkaḷ]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
I am drawing a man. ந--்-ஒ-ு----- -ருவ-்-வ-ை--து -ொ-----ுக்கி----. நா_ ஒ_ ம__ உ___ வ___ கொ________ ந-ன- ஒ-ு ம-ி- உ-ு-ம- வ-ை-்-ு க-ண-ட-ர-க-க-ற-ன-. ---------------------------------------------- நான் ஒரு மனித உருவம் வரைந்து கொண்டிருக்கிறேன். 0
n-ṉ o----aṉita-u-uv-m-varain-u--oṇ-i-ukk-ṟ-ṉ. n__ o__ m_____ u_____ v_______ k_____________ n-ṉ o-u m-ṉ-t- u-u-a- v-r-i-t- k-ṇ-i-u-k-ṟ-ṉ- --------------------------------------------- nāṉ oru maṉita uruvam varaintu koṇṭirukkiṟēṉ.
First the head. மு--ில்--ல-. மு___ த__ ம-த-ி-் த-ை- ------------ முதலில் தலை. 0
Mu---i--t---i. M______ t_____ M-t-l-l t-l-i- -------------- Mutalil talai.
The man is wearing a hat. மன---- --ப்ப-----்--க- க-ண--ிரு-----ா--. ம___ தொ__ போ___ கொ________ ம-ி-ன- த-ப-ப- ப-ட-ட-க- க-ண-ட-ர-க-க-ற-ன-. ---------------------------------------- மனிதன் தொப்பி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். 0
Maṉi----t-p-i--ō---- --ṇṭiru-kiṟ-ṉ. M______ t____ p_____ k_____________ M-ṉ-t-ṉ t-p-i p-ṭ-u- k-ṇ-i-u-k-ṟ-ṉ- ----------------------------------- Maṉitaṉ toppi pōṭṭuk koṇṭirukkiṟāṉ.
One cannot see the hair. அ-னது-த-ைம---் ---ிய-ில---. அ___ த____ தெ______ அ-ன-ு த-ை-ய-ர- த-ர-ய-ி-்-ை- --------------------------- அவனது தலைமயிர் தெரியவில்லை. 0
Av-ṉatu ta-a-ma-i---er-yav---a-. A______ t_________ t____________ A-a-a-u t-l-i-a-i- t-r-y-v-l-a-. -------------------------------- Avaṉatu talaimayir teriyavillai.
One cannot see the ears either. அ-னத- -ா---்-------ில்ல-. அ___ கா__ தெ______ அ-ன-ு க-த-ம- த-ர-ய-ி-்-ை- ------------------------- அவனது காதும் தெரியவில்லை. 0
Avaṉ--u kātu---e----v-ll-i. A______ k____ t____________ A-a-a-u k-t-m t-r-y-v-l-a-. --------------------------- Avaṉatu kātum teriyavillai.
One cannot see his back either. அவ-த- பி-்ப-----் தெ---வில-லை. அ___ பி_____ தெ______ அ-ன-ு ப-ன-ப-ற-ு-் த-ர-ய-ி-்-ை- ------------------------------ அவனது பின்புறமும் தெரியவில்லை. 0
A-aṉa-- --ṉ---am-- ---i---i-l--. A______ p_________ t____________ A-a-a-u p-ṉ-u-a-u- t-r-y-v-l-a-. -------------------------------- Avaṉatu piṉpuṟamum teriyavillai.
I am drawing the eyes and the mouth. ந-ன்-கண----்---யு-்-வர-ந்து கொ-்-ி--க-க--ேன-. நா_ க___ வா__ வ___ கொ________ ந-ன- க-்-ு-் வ-ய-ம- வ-ை-்-ு க-ண-ட-ர-க-க-ற-ன-. --------------------------------------------- நான் கண்ணும் வாயும் வரைந்து கொண்டிருக்கிறேன். 0
N-ṉ k--ṇu-----um---r-int- -o-ṭ--u-ki-ē-. N__ k_____ v____ v_______ k_____________ N-ṉ k-ṇ-u- v-y-m v-r-i-t- k-ṇ-i-u-k-ṟ-ṉ- ---------------------------------------- Nāṉ kaṇṇum vāyum varaintu koṇṭirukkiṟēṉ.
The man is dancing and laughing. அந---ம-ி--் ந---ா-------்--ம் --ரி--த---கொண்---்-இர--்-ி--ன். அ__ ம___ ந_________ சி________ இ______ அ-்- ம-ி-ன- ந-ன-ா-ி-்-ொ-்-ு-் ச-ர-த-த-க-க-ண-ட-ம- இ-ு-்-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------- அந்த மனிதன் நடனமாடிக்கொண்டும் சிரித்துக்கொண்டும் இருக்கிறான். 0
Ant--ma-ita- n--a--māṭ-k--ṇ-----irittu--o-------u----ā-. A___ m______ n________________ c_____________ i_________ A-t- m-ṉ-t-ṉ n-ṭ-ṉ-m-ṭ-k-o-ṭ-m c-r-t-u-k-ṇ-u- i-u-k-ṟ-ṉ- -------------------------------------------------------- Anta maṉitaṉ naṭaṉamāṭikkoṇṭum cirittukkoṇṭum irukkiṟāṉ.
The man has a long nose. இ-்த ம-ிதன-க-கு -ூ-்-ு -ீ--ாக--ரு-்க-றது. இ__ ம_____ மூ__ நீ___ இ______ இ-்- ம-ி-ன-க-க- ம-க-க- ந-ள-ா- இ-ு-்-ி-த-. ----------------------------------------- இந்த மனிதனுக்கு மூக்கு நீளமாக இருக்கிறது. 0
I--a-maṉ-ta----- m-k-u -īḷ--ā-- i-uk-i----. I___ m__________ m____ n_______ i__________ I-t- m-ṉ-t-ṉ-k-u m-k-u n-ḷ-m-k- i-u-k-ṟ-t-. ------------------------------------------- Inta maṉitaṉukku mūkku nīḷamāka irukkiṟatu.
He is carrying a cane in his hands. அவ-் -------ஒர--க---- வ-த்த---க----- இ-----ிறான-. அ__ கை__ ஒ_ க__ வை______ இ______ அ-ன- க-ய-ல- ஒ-ு க-்-ு வ-த-த-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ா-்- ------------------------------------------------- அவன் கையில் ஒரு கம்பு வைத்துக்கொண்டு இருக்கிறான். 0
Av----ai--- -ru kampu vaitt-kkoṇṭu ----ki--ṉ. A___ k_____ o__ k____ v___________ i_________ A-a- k-i-i- o-u k-m-u v-i-t-k-o-ṭ- i-u-k-ṟ-ṉ- --------------------------------------------- Avaṉ kaiyil oru kampu vaittukkoṇṭu irukkiṟāṉ.
He is also wearing a scarf around his neck. அ----க-ுத-தில- ஒ---கழு-்து-்க-ட்-ை---்--க----ண-----ரு-்கி--ன-. அ__ க____ ஒ_ க_______ க___ கொ__ இ______ அ-ன- க-ு-்-ி-் ஒ-ு க-ு-்-ு-்-ு-்-ை க-்-ி-் க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ா-்- -------------------------------------------------------------- அவன் கழுத்தில் ஒரு கழுத்துக்குட்டை கட்டிக் கொண்டு இருக்கிறான். 0
A-aṉ-kaḻu-ti---ru-kaḻ-t-u-ku--ai-ka-ṭ-- --ṇ-- irukki--ṉ. A___ k_______ o__ k_____________ k_____ k____ i_________ A-a- k-ḻ-t-i- o-u k-ḻ-t-u-k-ṭ-a- k-ṭ-i- k-ṇ-u i-u-k-ṟ-ṉ- -------------------------------------------------------- Avaṉ kaḻuttil oru kaḻuttukkuṭṭai kaṭṭik koṇṭu irukkiṟāṉ.
It is winter and it is cold. இ-----ளிர--ா--்-எ--- குளி------ு--கி---. இ_ கு_____ எ__ கு___ இ______ இ-ு க-ள-ர-க-ல-் எ-வ- க-ள-ர-க இ-ு-்-ி-த-. ---------------------------------------- இது குளிர்காலம் எனவே குளிராக இருக்கிறது. 0
Itu-ku--rkāla---ṉav- -uḷ-rāk- i-uk---atu. I__ k_________ e____ k_______ i__________ I-u k-ḷ-r-ā-a- e-a-ē k-ḷ-r-k- i-u-k-ṟ-t-. ----------------------------------------- Itu kuḷirkālam eṉavē kuḷirāka irukkiṟatu.
The arms are athletic. க-க---க------இ-ு---ின்ற-. கை__ க___ இ_______ க-க-் க-்-ா- இ-ு-்-ி-்-ன- ------------------------- கைகள் கட்டாக இருக்கின்றன. 0
K----- kaṭ--k----ukkiṉ-aṉa. K_____ k______ i___________ K-i-a- k-ṭ-ā-a i-u-k-ṉ-a-a- --------------------------- Kaikaḷ kaṭṭāka irukkiṉṟaṉa.
The legs are also athletic. கால்களும-----ட-- ---க்கி--ற-. கா____ க___ இ_______ க-ல-க-ு-் க-்-ா- இ-ு-்-ி-்-ன- ----------------------------- கால்களும் கட்டாக இருக்கின்றன. 0
Kālk--um-k-ṭṭāka i-ukki----a. K_______ k______ i___________ K-l-a-u- k-ṭ-ā-a i-u-k-ṉ-a-a- ----------------------------- Kālkaḷum kaṭṭāka irukkiṉṟaṉa.
The man is made of snow. இ-ு -றை-ன--ால்---ய-யப----ட---ி--். இ_ உ_____ செ______ ம____ இ-ு உ-ை-ன-ய-ல- ச-ய-ய-்-ட-ட ம-ி-ன-. ---------------------------------- இது உறைபனியால் செய்யப்பட்ட மனிதன். 0
Itu-uṟai----yā---e-y--p--ṭa----ita-. I__ u__________ c__________ m_______ I-u u-a-p-ṉ-y-l c-y-a-p-ṭ-a m-ṉ-t-ṉ- ------------------------------------ Itu uṟaipaṉiyāl ceyyappaṭṭa maṉitaṉ.
He is neither wearing pants nor a coat. அவன- கா-்-ட-ட--ோ -----ோ-அ-ி--ி-்-ை. அ__ கா_____ கோ__ அ______ அ-ன- க-ல-ச-்-ை-ோ க-ட-ட- அ-ி-வ-ல-ல-. ----------------------------------- அவன் கால்சட்டையோ கோட்டோ அணியவில்லை. 0
A----kā-c--ṭ-i------ṭ--aṇ-ya-il-a-. A___ k__________ k____ a___________ A-a- k-l-a-ṭ-i-ō k-ṭ-ō a-i-a-i-l-i- ----------------------------------- Avaṉ kālcaṭṭaiyō kōṭṭō aṇiyavillai.
But the man is not freezing. ஆ--ல--் அவ-ு--க----ளிர-----ை. ஆ___ அ____ கு______ ஆ-ா-ு-் அ-ன-க-க- க-ள-ர-ி-்-ை- ----------------------------- ஆனாலும் அவனுக்கு குளிரவில்லை. 0
Āṉ-l-m a--ṉ---u -u----vi--ai. Ā_____ a_______ k____________ Ā-ā-u- a-a-u-k- k-ḷ-r-v-l-a-. ----------------------------- Āṉālum avaṉukku kuḷiravillai.
He is a snowman. அவ-்---்-உற-பனிமன-த--- --னோம-ன். அ__ ஓ_ உ________ ஸ்____ அ-ன- ஓ-் உ-ை-ன-ம-ி-ன-/ ஸ-ன-ம-ன-. -------------------------------- அவன் ஓர் உறைபனிமனிதன்/ ஸ்னோமேன். 0
A-aṉ--r--ṟai-----a-itaṉ- s--m--. A___ ō_ u_______________ s______ A-a- ō- u-a-p-ṉ-m-ṉ-t-ṉ- s-ō-ē-. -------------------------------- Avaṉ ōr uṟaipaṉimaṉitaṉ/ sṉōmēṉ.

The language of our ancestors

Modern languages can be analyzed by linguists. Various methods are used to do so. But how did people speak thousands of years ago? It is much more difficult to answer this question. Despite this, scientists have been busy researching for years. They would like to explore how people spoke earlier. In order to do this, they attempt to reconstruct ancient speech forms. American scientists have now made an exciting discovery. They analyzed more than 2,000 languages. In particular they analyzed the sentence structure of the languages. The results of their study were very interesting. About half of the languages had the S-O-V sentence structure. That is to say, the sentences are ordered by subject, object and verb. More than 700 languages follow the pattern S-V-O. And about 160 languages operate according to the V-S-O system. Only about 40 languages use the V-O-S pattern. 120 languages display a hybrid. On the other hand, O-V-S and O-S-V are distinctly rarer systems. The majority of the analyzed languages use the S-O-V principle. Persian, Japanese and Turkish are some examples. Most living languages follow the S-V-O pattern, however. This sentence structure dominates the Indo-European language family today. Researchers believe that the S-O-V model was used earlier. All languages are based on this system. But then the languages diverged. We don't yet know how that happened. However, the variation of sentence structures must have had a reason. Because in evolution, only that which has an advantage prevails…