Phrasebook

en Genitive   »   ta ஆறாம் வேற்றுமை

99 [ninety-nine]

Genitive

Genitive

99 [தொண்ணூற்று ஒன்பது]

99 [Toṇṇūṟṟu oṉpatu]

ஆறாம் வேற்றுமை

[āṟām vēṟṟumai]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
my girlfriend’s cat எ-்-தோழி-ின----னை என- த-ழ-ய-ன- ப-ன- எ-் த-ழ-ய-ன- ப-ன- ----------------- என் தோழியின் பூனை 0
eṉ-tō-iyi---ūṉ-i eṉ tōḻiyiṉ pūṉai e- t-ḻ-y-ṉ p-ṉ-i ---------------- eṉ tōḻiyiṉ pūṉai
my boyfriend’s dog எ-- த--ன-ன---ா-் என- த-ழன-ன- ந-ய- எ-் த-ழ-ி-் ந-ய- ---------------- என் தோழனின் நாய் 0
e--t-ḻa--ṉ-nāy eṉ tōḻaṉiṉ nāy e- t-ḻ-ṉ-ṉ n-y -------------- eṉ tōḻaṉiṉ nāy
my children’s toys என்---ழந--ை-ளின்---ம்மைகள் என- க-ழந-த-கள-ன- ப-ம-ம-கள- எ-் க-ழ-்-ை-ள-ன- ப-ம-ம-க-் -------------------------- என் குழந்தைகளின் பொம்மைகள் 0
eṉ k----t-i-a--ṉ-----mai-aḷ eṉ kuḻantaikaḷiṉ pom'maikaḷ e- k-ḻ-n-a-k-ḷ-ṉ p-m-m-i-a- --------------------------- eṉ kuḻantaikaḷiṉ pom'maikaḷ
This is my colleague’s overcoat. இ-- --்--ட-்-பணி----பவரின்--ேலங்-ி. இத- என-ன-டன- பண-ப-ர-பவர-ன- ம-லங-க-. இ-ு எ-்-ு-ன- ப-ி-ு-ி-வ-ி-் ம-ல-்-ி- ----------------------------------- இது என்னுடன் பணிபுரிபவரின் மேலங்கி. 0
i-u--ṉṉ--aṉ-paṇi-u-ip-va-i--m-la-k-. itu eṉṉuṭaṉ paṇipuripavariṉ mēlaṅki. i-u e-ṉ-ṭ-ṉ p-ṇ-p-r-p-v-r-ṉ m-l-ṅ-i- ------------------------------------ itu eṉṉuṭaṉ paṇipuripavariṉ mēlaṅki.
That is my colleague’s car. இ---எ--னுடன- பணி-ுர--வரி-்--ோ-்ட--் வ-்டி. இத- என-ன-டன- பண-ப-ர-பவர-ன- ம-ட-ட-ர- வண-ட-. இ-ு எ-்-ு-ன- ப-ி-ு-ி-வ-ி-் ம-ட-ட-ர- வ-்-ி- ------------------------------------------ இது என்னுடன் பணிபுரிபவரின் மோட்டார் வண்டி. 0
I-u e-ṉu-a- --ṇ-p----a--r-ṉ mō------aṇ-i. Itu eṉṉuṭaṉ paṇipuripavariṉ mōṭṭār vaṇṭi. I-u e-ṉ-ṭ-ṉ p-ṇ-p-r-p-v-r-ṉ m-ṭ-ā- v-ṇ-i- ----------------------------------------- Itu eṉṉuṭaṉ paṇipuripavariṉ mōṭṭār vaṇṭi.
That is my colleagues’ work. இத----்னு----ப-ிப---பவரி-- --ல-. இத- என-ன-டன- பண-ப-ர-பவர-ன- வ-ல-. இ-ு எ-்-ு-ன- ப-ி-ு-ி-வ-ி-் வ-ல-. -------------------------------- இது என்னுடன் பணிபுரிபவரின் வேலை. 0
I-- --ṉ--a- --ṇi---i-av--i- vē--i. Itu eṉṉuṭaṉ paṇipuripavariṉ vēlai. I-u e-ṉ-ṭ-ṉ p-ṇ-p-r-p-v-r-ṉ v-l-i- ---------------------------------- Itu eṉṉuṭaṉ paṇipuripavariṉ vēlai.
The button from the shirt is gone. சட--ை-ின- --்--் ப----ிட----. சட-ட-ய-ன- பட-டன- ப-ய-வ-ட-டத-. ச-்-ை-ி-் ப-்-ன- ப-ய-வ-ட-ட-ு- ----------------------------- சட்டையின் பட்டன் போய்விட்டது. 0
Caṭṭ-iy-- p-ṭṭ-ṉ -ō-v-ṭ--t-. Caṭṭaiyiṉ paṭṭaṉ pōyviṭṭatu. C-ṭ-a-y-ṉ p-ṭ-a- p-y-i-ṭ-t-. ---------------------------- Caṭṭaiyiṉ paṭṭaṉ pōyviṭṭatu.
The garage key is gone. வண்டி--ர-ஜ-ன் சா-ிய--- காணவில-லை. வண-ட- கர-ஜ-ன- ச-வ-ய-க- க-ணவ-ல-ல-. வ-்-ி க-ா-ி-் ச-வ-ய-க- க-ண-ி-்-ை- --------------------------------- வண்டி கராஜின் சாவியைக் காணவில்லை. 0
V-ṇ-i---rā--- c-v-yai- k---v---ai. Vaṇṭi karājiṉ cāviyaik kāṇavillai. V-ṇ-i k-r-j-ṉ c-v-y-i- k-ṇ-v-l-a-. ---------------------------------- Vaṇṭi karājiṉ cāviyaik kāṇavillai.
The boss’ computer is not working. மே-ா---ன--க--ன--வேல--ச----வி-்லை. ம-ல-ளர-ன- கண-ன- வ-ல- ச-ய-யவ-ல-ல-. ம-ல-ள-ி-் க-ி-ி வ-ல- ச-ய-ய-ி-்-ை- --------------------------------- மேலாளரின் கணினி வேலை செய்யவில்லை. 0
M---ḷa-i- kaṇiṉ- v-l-i-c-y-a-i-l--. Mēlāḷariṉ kaṇiṉi vēlai ceyyavillai. M-l-ḷ-r-ṉ k-ṇ-ṉ- v-l-i c-y-a-i-l-i- ----------------------------------- Mēlāḷariṉ kaṇiṉi vēlai ceyyavillai.
Who are the girl’s parents? பெ--ணின்--ெற்--ர- யா-்? ப-ண-ண-ன- ப-ற-ற-ர- ய-ர-? ப-ண-ண-ன- ப-ற-ற-ர- ய-ர-? ----------------------- பெண்ணின் பெற்றோர் யார்? 0
P-ṇ--ṉ -eṟṟōr -ār? Peṇṇiṉ peṟṟōr yār? P-ṇ-i- p-ṟ-ō- y-r- ------------------ Peṇṇiṉ peṟṟōr yār?
How do I get to her parents’ house? ந-ன--அ-ளத--பெற்-ோர----வ--்-ி---ு-எப்ப--ப்-போவத-? ந-ன- அவளத- ப-ற-ற-ர-ன- வ-ட-ட-ற-க- எப-பட-ப- ப-வத-? ந-ன- அ-ள-ு ப-ற-ற-ர-ன- வ-ட-ட-ற-க- எ-்-ட-ப- ப-வ-ு- ------------------------------------------------ நான் அவளது பெற்றோரின் வீட்டிற்கு எப்படிப் போவது? 0
Nā- --aḷ-t- p-----i---ī-ṭi-k--ep---i--pō--t-? Nāṉ avaḷatu peṟṟōriṉ vīṭṭiṟku eppaṭip pōvatu? N-ṉ a-a-a-u p-ṟ-ō-i- v-ṭ-i-k- e-p-ṭ-p p-v-t-? --------------------------------------------- Nāṉ avaḷatu peṟṟōriṉ vīṭṭiṟku eppaṭip pōvatu?
The house is at the end of the road. அந்த-வீ-- ச-லைய-------ி---்-இ-----ி---. அந-த வ-ட- ச-ல-ய-ன- ம-ட-வ-ல- இர-க-க-றத-. அ-்- வ-ட- ச-ல-ய-ன- ம-ட-வ-ல- இ-ு-்-ி-த-. --------------------------------------- அந்த வீடு சாலையின் முடிவில் இருக்கிறது. 0
Ant- -īṭu----aiy----u--vil irukkiṟat-. Anta vīṭu cālaiyiṉ muṭivil irukkiṟatu. A-t- v-ṭ- c-l-i-i- m-ṭ-v-l i-u-k-ṟ-t-. -------------------------------------- Anta vīṭu cālaiyiṉ muṭivil irukkiṟatu.
What is the name of the capital city of Switzerland? ஸ்-ி-்-ர்லா-்-ு-ந-----ன- --ைநக--்--ன- -ெ-ர்--ன-ன? ஸ-வ-ட-ஜர-ல-ந-த- ந-ட-ட-ன- தல-நகரத-த-ன- ப-யர- என-ன? ஸ-வ-ட-ஜ-்-ா-்-ு ந-ட-ட-ன- த-ை-க-த-த-ன- ப-ய-் எ-்-? ------------------------------------------------- ஸ்விட்ஜர்லாந்து நாட்டின் தலைநகரத்தின் பெயர் என்ன? 0
S-i---r----u -ā-----tala--a-ar---iṉ ----r-eṉṉ-? Sviṭjarlāntu nāṭṭiṉ talainakarattiṉ peyar eṉṉa? S-i-j-r-ā-t- n-ṭ-i- t-l-i-a-a-a-t-ṉ p-y-r e-ṉ-? ----------------------------------------------- Sviṭjarlāntu nāṭṭiṉ talainakarattiṉ peyar eṉṉa?
What is the title of the book? ப--்--த்தி-் --------எ-்ன? ப-த-தகத-த-ன- தல-ப-ப- என-ன? ப-த-த-த-த-ன- த-ை-்-ு எ-்-? -------------------------- புத்தகத்தின் தலைப்பு என்ன? 0
P--t-----i---al----u e-ṉa? Puttakattiṉ talaippu eṉṉa? P-t-a-a-t-ṉ t-l-i-p- e-ṉ-? -------------------------- Puttakattiṉ talaippu eṉṉa?
What are the names of the neighbour’s / neighbor’s (am.) children? அ-்--ய--்-இ-ுப--வரி---கு-------ி-்-பெய-----்ன? அண-ட-ய-ல- இர-ப-பவர-ன- க-ழந-த-கள-ன- ப-யர- என-ன? அ-்-ை-ி-் இ-ு-்-வ-ி-் க-ழ-்-ை-ள-ன- ப-ய-் எ-்-? ---------------------------------------------- அண்டையில் இருப்பவரின் குழந்தைகளின் பெயர் என்ன? 0
Aṇ-a---l i--p--v--i- -u-----i-aḷi---e--r---ṉ-? Aṇṭaiyil iruppavariṉ kuḻantaikaḷiṉ peyar eṉṉa? A-ṭ-i-i- i-u-p-v-r-ṉ k-ḻ-n-a-k-ḷ-ṉ p-y-r e-ṉ-? ---------------------------------------------- Aṇṭaiyil iruppavariṉ kuḻantaikaḷiṉ peyar eṉṉa?
When are the children’s holidays? க-ழ-்த-க--ன்-வ---முறை -ப்பொ-ு-ு? க-ழந-த-கள-ன- வ-ட-ம-ற- எப-ப-ழ-த-? க-ழ-்-ை-ள-ன- வ-ட-ம-ற- எ-்-ொ-ு-ு- -------------------------------- குழந்தைகளின் விடுமுறை எப்பொழுது? 0
Kuḻa-ta--a-iṉ---ṭu-u--- -p----t-? Kuḻantaikaḷiṉ viṭumuṟai eppoḻutu? K-ḻ-n-a-k-ḷ-ṉ v-ṭ-m-ṟ-i e-p-ḻ-t-? --------------------------------- Kuḻantaikaḷiṉ viṭumuṟai eppoḻutu?
What are the doctor’s consultation times? மரு-்த--ரை ச----க-க-ம--நேரம் ---? மர-த-த-வர- சந-த-க-க-ம- ந-ரம- எத-? ம-ு-்-ு-ர- ச-்-ி-்-ு-் ந-ர-் எ-ு- --------------------------------- மருத்துவரை சந்திக்கும் நேரம் எது? 0
Maru-tuv--ai-c-n---k-- -ēr-m ---? Maruttuvarai cantikkum nēram etu? M-r-t-u-a-a- c-n-i-k-m n-r-m e-u- --------------------------------- Maruttuvarai cantikkum nēram etu?
What time is the museum open? அர-ங்-ாட்-ியக----ப்-ொ---ு-தி-ந்-ி-ுக்---்? அர-ங-க-ட-ச-யகம- எப-ப-ழ-த- த-றந-த-ர-க-க-ம-? அ-ு-்-ா-்-ி-க-் எ-்-ொ-ு-ு த-ற-்-ி-ு-்-ு-்- ------------------------------------------ அருங்காட்சியகம் எப்பொழுது திறந்திருக்கும்? 0
A-u-k--c-y-k------oḻut- t---ntirukk--? Aruṅkāṭciyakam eppoḻutu tiṟantirukkum? A-u-k-ṭ-i-a-a- e-p-ḻ-t- t-ṟ-n-i-u-k-m- -------------------------------------- Aruṅkāṭciyakam eppoḻutu tiṟantirukkum?

Better concentration = better learning

When we learn we must concentrate. All of our attention must be on one thing. The ability to concentrate is not inherent. We first have to learn how to concentrate. This typically occurs in kindergarten or school. At the age of six, children can concentrate for about 15 minutes. Adolescents of 14 years can concentrate and work for twice as long. The concentration phase of adults lasts about 45 minutes. After a certain amount of time concentration dwindles. After which those studying lose interest in the material. They can also get tired or stressed. As a result, studying becomes more difficult. The memory can't retain the material as well. However, a person can increase their concentration! It's very important that you have slept enough before studying. A person who is tired can only concentrate for a short period of time. Our brain makes more mistakes when we're tired. Our emotions influence our concentration as well. A person who wants to learn efficiently should be in a neutral state of mind. Too many positive or negative emotions hinder learning success. Of course, a person can't always control his feelings. But you can try to ignore them when studying. A person who wants to be concentrated has to be motivated. We must always have a goal in mind when studying. Only then is our brain ready to concentrate. A quiet environment is also important for good concentration. And: You should drink a lot of water when studying; it keeps you awake. A person who keeps all this in mind will certainly stay concentrated for longer!