Phrasebook

en Conjunctions 2   »   ta இணைப்புச் சொற்கள் 2

95 [ninety-five]

Conjunctions 2

Conjunctions 2

95 [தொண்ணூற்று ஐந்து]

95 [Toṇṇūṟṟu aintu]

இணைப்புச் சொற்கள் 2

[iṇaippuc coṟkaḷ 2]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
Since when is she no longer working? அவ-்----ப-ழு--ல--ுந்த-----ைக-க--்--ெ----ில்லை? அவள- எப-ப-ழ-த-ல-ர-ந-த- வ-ல-க-க-ச- ச-ல-வத-ல-ல-? அ-ள- எ-்-ொ-ு-ி-ி-ு-்-ு வ-ல-க-க-ச- ச-ல-வ-ி-்-ை- ---------------------------------------------- அவள் எப்பொழுதிலிருந்து வேலைக்குச் செல்வதில்லை? 0
ava- e----u---i-u--u---lai-kuc--e---ti--a-? avaḷ eppoḻutiliruntu vēlaikkuc celvatillai? a-a- e-p-ḻ-t-l-r-n-u v-l-i-k-c c-l-a-i-l-i- ------------------------------------------- avaḷ eppoḻutiliruntu vēlaikkuc celvatillai?
Since her marriage? க-்யாணத்த---க-ப---ி-கா? கல-ய-ணத-த-ற-க-ப- ப-றக-? க-்-ா-த-த-ற-க-ப- ப-ற-ா- ----------------------- கல்யாணத்திற்குப் பிறகா? 0
K--y-ṇ-tt-ṟ-up -iṟ---? Kalyāṇattiṟkup piṟakā? K-l-ā-a-t-ṟ-u- p-ṟ-k-? ---------------------- Kalyāṇattiṟkup piṟakā?
Yes, she is no longer working since she got married. ஆ--. க--யாணத்----கு------க----ள்------்---- ச---வ--ல--ை. ஆம-. கல-ய-ணத-த-ற-க-ப- ப-றக- அவள- வ-ல-க-க-ச- ச-ல-வத-ல-ல-. ஆ-்- க-்-ா-த-த-ற-க-ப- ப-ற-ு அ-ள- வ-ல-க-க-ச- ச-ல-வ-ி-்-ை- -------------------------------------------------------- ஆம். கல்யாணத்திற்குப் பிறகு அவள் வேலைக்குச் செல்வதில்லை. 0
Ā-.--a--āṇ--t---u- p-ṟa-u av---vēla--ku-----vatilla-. Ām. Kalyāṇattiṟkup piṟaku avaḷ vēlaikkuc celvatillai. Ā-. K-l-ā-a-t-ṟ-u- p-ṟ-k- a-a- v-l-i-k-c c-l-a-i-l-i- ----------------------------------------------------- Ām. Kalyāṇattiṟkup piṟaku avaḷ vēlaikkuc celvatillai.
Since she got married, she’s no longer working. கல்--ணம் ஆ- --றகு அ--் -ேலைக்குச----ல்--ில-ல-. கல-ய-ணம- ஆன ப-றக- அவள- வ-ல-க-க-ச- ச-ல-வத-ல-ல-. க-்-ா-ம- ஆ- ப-ற-ு அ-ள- வ-ல-க-க-ச- ச-ல-வ-ி-்-ை- ---------------------------------------------- கல்யாணம் ஆன பிறகு அவள் வேலைக்குச் செல்வதில்லை. 0
Kal---am ā---p-ṟaku-avaḷ --laikkuc -----t--lai. Kalyāṇam āṉa piṟaku avaḷ vēlaikkuc celvatillai. K-l-ā-a- ā-a p-ṟ-k- a-a- v-l-i-k-c c-l-a-i-l-i- ----------------------------------------------- Kalyāṇam āṉa piṟaku avaḷ vēlaikkuc celvatillai.
Since they have met each other, they are happy. அ-ர்--்---ுவ-ை-----ர- சந--ித்த-----ு-ச--த---ாக இர-க்---ார-கள். அவர-கள- ஒர-வர- ஒர-வர- சந-த-த-த ப-றக- சந-த-ஷம-க இர-க-க-ற-ர-கள-. அ-ர-க-் ஒ-ு-ர- ஒ-ு-ர- ச-்-ி-்- ப-ற-ு ச-்-ோ-ம-க இ-ு-்-ி-ா-்-ள-. -------------------------------------------------------------- அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்த பிறகு சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். 0
A----aḷ-or--a-ai oru--r -an-itta p--a-u--a--ō---āka--ruk--ṟā-k-ḷ. Avarkaḷ oruvarai oruvar cantitta piṟaku cantōṣamāka irukkiṟārkaḷ. A-a-k-ḷ o-u-a-a- o-u-a- c-n-i-t- p-ṟ-k- c-n-ō-a-ā-a i-u-k-ṟ-r-a-. ----------------------------------------------------------------- Avarkaḷ oruvarai oruvar cantitta piṟaku cantōṣamāka irukkiṟārkaḷ.
Since they have had children, they rarely go out. குழ-்-ைகள---ிறந-- பி--- அவ--க-- அ-ி--் --ளிய--ப--த----ை. க-ழந-த-கள- ப-றந-த ப-றக- அவர-கள- அத-கம- வ-ள-ய- ப-வத-ல-ல-. க-ழ-்-ை-ள- ப-ற-்- ப-ற-ு அ-ர-க-் அ-ி-ம- வ-ள-ய- ப-வ-ி-்-ை- -------------------------------------------------------- குழந்தைகள் பிறந்த பிறகு அவர்கள் அதிகம் வெளியே போவதில்லை. 0
K-ḻ---aik-- piṟa-t- piṟak- av-rkaḷ a-i--m-veḷ--ē --vat-----. Kuḻantaikaḷ piṟanta piṟaku avarkaḷ atikam veḷiyē pōvatillai. K-ḻ-n-a-k-ḷ p-ṟ-n-a p-ṟ-k- a-a-k-ḷ a-i-a- v-ḷ-y- p-v-t-l-a-. ------------------------------------------------------------ Kuḻantaikaḷ piṟanta piṟaku avarkaḷ atikam veḷiyē pōvatillai.
When does she call? அ--- -ப-ப-ழ----ஃப-ன்--ெய-வ-ள-? அவள- எப-ப-ழ-த- ஃப-ன- ச-ய-வ-ள-? அ-ள- எ-்-ொ-ு-ு ஃ-ோ-் ச-ய-வ-ள-? ------------------------------ அவள் எப்பொழுது ஃபோன் செய்வாள்? 0
Ava- -p-oḻu---ḥp-ṉ---yvāḷ? Avaḷ eppoḻutu ḥpōṉ ceyvāḷ? A-a- e-p-ḻ-t- ḥ-ō- c-y-ā-? -------------------------- Avaḷ eppoḻutu ḥpōṉ ceyvāḷ?
When driving? க--்-ஓ---ும- ப--ு-ா? க-ர- ஓட-ட-ம- ப-ழ-த-? க-ர- ஓ-்-ு-் ப-ழ-த-? -------------------- கார் ஓட்டும் பொழுதா? 0
Kā--ōṭṭu- --ḻutā? Kār ōṭṭum poḻutā? K-r ō-ṭ-m p-ḻ-t-? ----------------- Kār ōṭṭum poḻutā?
Yes, when she is driving. ஆ--.-க-ர---ட்ட-ம---ொழ-துத---. ஆம-. க-ர- ஓட-ட-ம- ப-ழ-த-த-ன-. ஆ-்- க-ர- ஓ-்-ு-் ப-ழ-த-த-ன-. ----------------------------- ஆம். கார் ஓட்டும் பொழுதுதான். 0
Ā---K-- ōṭ----poḻu-u---. Ām. Kār ōṭṭum poḻututāṉ. Ā-. K-r ō-ṭ-m p-ḻ-t-t-ṉ- ------------------------ Ām. Kār ōṭṭum poḻututāṉ.
She calls while she drives. அவ-் கார் -ட்ட-ம்--ொழுத- -போன் ச--்வா-். அவள- க-ர- ஓட-ட-ம- ப-ழ-த- ஃப-ன- ச-ய-வ-ள-. அ-ள- க-ர- ஓ-்-ு-் ப-ழ-த- ஃ-ோ-் ச-ய-வ-ள-. ---------------------------------------- அவள் கார் ஓட்டும் பொழுது ஃபோன் செய்வாள். 0
Avaḷ---- ō--um -o--t- ḥ--ṉ -e-vāḷ. Avaḷ kār ōṭṭum poḻutu ḥpōṉ ceyvāḷ. A-a- k-r ō-ṭ-m p-ḻ-t- ḥ-ō- c-y-ā-. ---------------------------------- Avaḷ kār ōṭṭum poḻutu ḥpōṉ ceyvāḷ.
She watches TV while she irons. அவள---ொல-க--ாட--- --ர்க---ம- ---ு-ு -ஸ-திர- செய்-ாள-. அவள- த-ல-க-க-ட-ச- ப-ர-க-க-ம- ப-ழ-த- இஸ-த-ர- ச-ய-வ-ள-. அ-ள- த-ல-க-க-ட-ச- ப-ர-க-க-ம- ப-ழ-த- இ-்-ி-ி ச-ய-வ-ள-. ----------------------------------------------------- அவள் தொலைக்காட்சி பார்க்கும் பொழுது இஸ்திரி செய்வாள். 0
A-----o---kk-ṭci-p-rkku---oḻ--u--st-ri--eyvāḷ. Avaḷ tolaikkāṭci pārkkum poḻutu istiri ceyvāḷ. A-a- t-l-i-k-ṭ-i p-r-k-m p-ḻ-t- i-t-r- c-y-ā-. ---------------------------------------------- Avaḷ tolaikkāṭci pārkkum poḻutu istiri ceyvāḷ.
She listens to music while she does her work. அவ-்--ங-----் --ட்கும---ழு-ு-தன- வ-லை-ை-்-செ----ள். அவள- சங-க-தம- க-ட-க-ம-ப-ழ-த- தன- வ-ல-ய-ச- ச-ய-வ-ள-. அ-ள- ச-்-ீ-ம- க-ட-க-ம-ப-ழ-த- த-் வ-ல-ய-ச- ச-ய-வ-ள-. --------------------------------------------------- அவள் சங்கீதம் கேட்கும்பொழுது தன் வேலையைச் செய்வாள். 0
A-aḷ -a-kītam kē-k-mp-ḻut--t-----lai-ai----yv--. Avaḷ caṅkītam kēṭkumpoḻutu taṉ vēlaiyaic ceyvāḷ. A-a- c-ṅ-ī-a- k-ṭ-u-p-ḻ-t- t-ṉ v-l-i-a-c c-y-ā-. ------------------------------------------------ Avaḷ caṅkītam kēṭkumpoḻutu taṉ vēlaiyaic ceyvāḷ.
I can’t see anything when I don’t have glasses. ம--்--க- ---ணாட- இல்ல--ென----்--ன--க- -து--ம் தெ-ி-தில்--. ம-க-க-க- கண-ண-ட- இல-ல-ய-ன-ற-ல- எனக-க- எத-வ-ம- த-ர-வத-ல-ல-. ம-க-க-க- க-்-ா-ி இ-்-ை-ெ-்-ா-் எ-க-க- எ-ு-ு-் த-ர-வ-ி-்-ை- ---------------------------------------------------------- மூக்குக் கண்ணாடி இல்லையென்றால் எனக்கு எதுவும் தெரிவதில்லை. 0
M--kuk --ṇṇā-i -ll----ṉ-āl eṉ-k-------um ---iva--l---. Mūkkuk kaṇṇāṭi illaiyeṉṟāl eṉakku etuvum terivatillai. M-k-u- k-ṇ-ā-i i-l-i-e-ṟ-l e-a-k- e-u-u- t-r-v-t-l-a-. ------------------------------------------------------ Mūkkuk kaṇṇāṭi illaiyeṉṟāl eṉakku etuvum terivatillai.
I can’t understand anything when the music is so loud. சங-க---- ---வள-- ச---மாக-இர----ா-்----்---எ--வு-- பு--வதி-்ல-. சங-க-தம- இவ-வளவ- சத-தம-க இர-ந-த-ல- எனக-க- எத-வ-ம- ப-ர-வத-ல-ல-. ச-்-ீ-ம- இ-்-ள-ு ச-்-ம-க இ-ு-்-ா-் எ-க-க- எ-ு-ு-் ப-ர-வ-ி-்-ை- -------------------------------------------------------------- சங்கீதம் இவ்வளவு சத்தமாக இருந்தால் எனக்கு எதுவும் புரிவதில்லை. 0
Ca-kī--m -vv-ḷ-v--c-tt--ā-a-ir-n--l -ṉakk--et-v---pu-i-a-illai. Caṅkītam ivvaḷavu cattamāka iruntāl eṉakku etuvum purivatillai. C-ṅ-ī-a- i-v-ḷ-v- c-t-a-ā-a i-u-t-l e-a-k- e-u-u- p-r-v-t-l-a-. --------------------------------------------------------------- Caṅkītam ivvaḷavu cattamāka iruntāl eṉakku etuvum purivatillai.
I can’t smell anything when I have a cold. ஜல-ோஷ-- -ர-ந்த--்-எ----ு-எந்- மணம-ம் த-ர-வத-ல்லை. ஜலத-ஷம- இர-ந-த-ல- எனக-க- எந-த மணம-ம- த-ர-வத-ல-ல-. ஜ-த-ஷ-் இ-ு-்-ா-் எ-க-க- எ-்- ம-ம-ம- த-ர-வ-ி-்-ை- ------------------------------------------------- ஜலதோஷம் இருந்தால் எனக்கு எந்த மணமும் தெரிவதில்லை. 0
J--a-ōṣ-m--r--t-l--ṉ-k-u -n-- -aṇ---- t--iv---ll--. Jalatōṣam iruntāl eṉakku enta maṇamum terivatillai. J-l-t-ṣ-m i-u-t-l e-a-k- e-t- m-ṇ-m-m t-r-v-t-l-a-. --------------------------------------------------- Jalatōṣam iruntāl eṉakku enta maṇamum terivatillai.
We’ll take a taxi if it rains. ம-ை -ெ-்-ா-்-ஒர- -ா-கை-வ-்-ி-எ-ுத்-ுக----்-ோம். மழ- ப-ய-த-ல- ஒர- வ-டக- வண-ட- எட-த-த-க-க-ள-வ-ம-. ம-ை ப-ய-த-ல- ஒ-ு வ-ட-ை வ-்-ி எ-ு-்-ு-்-ொ-்-ோ-்- ----------------------------------------------- மழை பெய்தால் ஒரு வாடகை வண்டி எடுத்துக்கொள்வோம். 0
Maḻa- p----- or- v-ṭ-k-i-vaṇ---eṭuttu---ḷ-ōm. Maḻai peytāl oru vāṭakai vaṇṭi eṭuttukkoḷvōm. M-ḻ-i p-y-ā- o-u v-ṭ-k-i v-ṇ-i e-u-t-k-o-v-m- --------------------------------------------- Maḻai peytāl oru vāṭakai vaṇṭi eṭuttukkoḷvōm.
We’ll travel around the world if we win the lottery. கு-ு-்-ு--சீ-்ட-ல------ வ-்-ா-்-உலக------ு------ச-ற-ற----லா--. க-ல-க-க-ச-ச-ட-ட-ல- பணம- வந-த-ல-,உலகம- ம-ழ-வத-ம- ச-ற-ற- வரல-ம-. க-ல-க-க-ச-ச-ட-ட-ல- ப-ம- வ-்-ா-்-உ-க-் ம-ழ-வ-ு-் ச-ற-ற- வ-ல-ம-. -------------------------------------------------------------- குலுக்குச்சீட்டில் பணம் வந்தால்,உலகம் முழுவதும் சுற்றி வரலாம். 0
Kulu-ku---ṭṭi- p-ṇ----an-āl---a------ḻuv---m --ṟ-i -ar--ām. Kulukkuccīṭṭil paṇam vantāl,ulakam muḻuvatum cuṟṟi varalām. K-l-k-u-c-ṭ-i- p-ṇ-m v-n-ā-,-l-k-m m-ḻ-v-t-m c-ṟ-i v-r-l-m- ----------------------------------------------------------- Kulukkuccīṭṭil paṇam vantāl,ulakam muḻuvatum cuṟṟi varalām.
We’ll start eating if he doesn’t come soon. அவன- -ீ-்கி-ம- -ரவி---- என---ல் ---்---ப்--- ஆ--்பி---- விடலா--. அவன- ச-க-க-ரம- வரவ-ல-ல- என-ற-ல- ந-ம- ச-ப-ப-ட ஆரம-ப-த-த- வ-டல-ம-. அ-ன- ச-க-க-ர-் வ-வ-ல-ல- எ-்-ா-் ந-ம- ச-ப-ப-ட ஆ-ம-ப-த-த- வ-ட-ா-்- ---------------------------------------------------------------- அவன் சீக்கிரம் வரவில்லை என்றால் நாம் சாப்பிட ஆரம்பித்து விடலாம். 0
A-------k--a--v-rav-lla--e--āl --- ---p-ṭa-ār-m-it-u -iṭalā-. Avaṉ cīkkiram varavillai eṉṟāl nām cāppiṭa ārampittu viṭalām. A-a- c-k-i-a- v-r-v-l-a- e-ṟ-l n-m c-p-i-a ā-a-p-t-u v-ṭ-l-m- ------------------------------------------------------------- Avaṉ cīkkiram varavillai eṉṟāl nām cāppiṭa ārampittu viṭalām.

The languages of the European Union

Today the European Union consists of more than 25 countries. In the future, even more countries will belong to the EU. A new country usually means a new language as well. Currently, more than 20 different languages are spoken in the EU. All languages in the European Union are equal. This variety of languages is fascinating. But it can lead to problems as well. Skeptics believe that the many languages are an obstacle for the EU. They hinder efficient collaboration. Many think, therefore, that there should be a common language. All countries should be able to communicate with this language. But it's not that easy. No language can be named the one official language. The other countries would feel disadvantaged. And there isn't a truly neutral language in Europe… An artificial language such as Esperanto wouldn't work either. Because the culture of a country is always reflected in the language. Therefore, no country wants to relinquish its language. The countries see a part of their identity in their language. Language policy is an important item on the EU's agenda. There is even a commissioner for multilingualism. The EU has the most translators and interpreters worldwide. Around 3,500 people work to make an agreement possible. Nevertheless, not all documents can always be translated. That would take too much time and cost too much money. Most documents are only translated into a few languages. The many languages are one of the biggest challenges of the EU. Europe should unite, without losing its many identities!