Phrasebook

en Conjunctions   »   ta இணைப்புச் சொற்கள் 4

97 [ninety-seven]

Conjunctions

Conjunctions

97 [தொண்ணூற்று ஏழு]

97 [Toṇṇūṟṟu ēḻu]

இணைப்புச் சொற்கள் 4

[iṇaippuc coṟkaḷ 4]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
He fell asleep although the TV was on. த--ைக்காட-ச- ஓ------ண-ட---ருப-ப----்--வன்--ூ-்க---ட---ன-. த-ல-க-க-ட-ச- ஓட-க-க-ண-ட- இர-ப-ப-ன-ம- அவன- த-ங-க-வ-ட-ட-ன-. த-ல-க-க-ட-ச- ஓ-ி-்-ொ-்-ு இ-ு-்-ி-ு-் அ-ன- த-ங-க-வ-ட-ட-ன-. --------------------------------------------------------- தொலைக்காட்சி ஓடிக்கொண்டு இருப்பினும் அவன் தூங்கிவிட்டான். 0
t--ai--ā--i ōṭ-k--ṇ---i----------v---t-ṅ--vi--ā-. tolaikkāṭci ōṭikkoṇṭu iruppiṉum avaṉ tūṅkiviṭṭāṉ. t-l-i-k-ṭ-i ō-i-k-ṇ-u i-u-p-ṉ-m a-a- t-ṅ-i-i-ṭ-ṉ- ------------------------------------------------- tolaikkāṭci ōṭikkoṇṭu iruppiṉum avaṉ tūṅkiviṭṭāṉ.
He stayed a while although it was late. மிகவ----ந--ம்--ன ---்ன-ு-் அவன்-அங-க-யே -ரு-்-ா-். ம-கவ-ம- ந-ரம- ஆன ப-ன-னர-ம- அவன- அங-க-ய- இர-ந-த-ன-. ம-க-ு-் ந-ர-் ஆ- ப-ன-ன-ு-் அ-ன- அ-்-ே-ே இ-ு-்-ா-்- -------------------------------------------------- மிகவும் நேரம் ஆன பின்னரும் அவன் அங்கேயே இருந்தான். 0
Mikavum n--am -----iṉ----- a--- ---ēy- iru----. Mikavum nēram āṉa piṉṉarum avaṉ aṅkēyē iruntāṉ. M-k-v-m n-r-m ā-a p-ṉ-a-u- a-a- a-k-y- i-u-t-ṉ- ----------------------------------------------- Mikavum nēram āṉa piṉṉarum avaṉ aṅkēyē iruntāṉ.
He didn’t come although we had made an appointment. ந--்-ள--சந--ிக்க-த----ம--்--ருந்--ப--ி-ும்-அ-ன- -ர--ல-ல-. ந-ங-கள- சந-த-க-க த-ட-டம-ட-ட-ர-ந-த ப-த-ல-ம- அவன- வரவ-ல-ல-. ந-ங-க-் ச-்-ி-்- த-ட-ட-ி-்-ி-ு-்- ப-த-ல-ம- அ-ன- வ-வ-ல-ல-. --------------------------------------------------------- நாங்கள் சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்த போதிலும் அவன் வரவில்லை. 0
N--k-ḷ --n--k----i-ṭ--i-ṭi---ta -ōti-----v-ṉ v-r-vi----. Nāṅkaḷ cantikka tiṭṭamiṭṭirunta pōtilum avaṉ varavillai. N-ṅ-a- c-n-i-k- t-ṭ-a-i-ṭ-r-n-a p-t-l-m a-a- v-r-v-l-a-. -------------------------------------------------------- Nāṅkaḷ cantikka tiṭṭamiṭṭirunta pōtilum avaṉ varavillai.
The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. த--ை-்கா-்ச----ி-்கொண்-- இ-ுந---ு. -ன--ும- --ன் தூங-க-------ன். த-ல-க-க-ட-ச- ஓட-க-க-ண-ட- இர-ந-தத-. ஆன-ல-ம- அவன- த-ங-க-வ-ட-ட-ன-. த-ல-க-க-ட-ச- ஓ-ி-்-ொ-்-ு இ-ு-்-த-. ஆ-ா-ு-் அ-ன- த-ங-க-வ-ட-ட-ன-. --------------------------------------------------------------- தொலைக்காட்சி ஓடிக்கொண்டு இருந்தது. ஆனாலும் அவன் தூங்கிவிட்டான். 0
T-lai-k--ci ō-------- --untat-. -ṉ--u--a-a----ṅ-i---ṭ-ṉ. Tolaikkāṭci ōṭikkoṇṭu iruntatu. Āṉālum avaṉ tūṅkiviṭṭāṉ. T-l-i-k-ṭ-i ō-i-k-ṇ-u i-u-t-t-. Ā-ā-u- a-a- t-ṅ-i-i-ṭ-ṉ- -------------------------------------------------------- Tolaikkāṭci ōṭikkoṇṭu iruntatu. Āṉālum avaṉ tūṅkiviṭṭāṉ.
It was already late. Nevertheless, he stayed a while. ம--வு-்--ேர-் --- -ர-ந--து.-ஆ-ாலும் அவன்--ங்கேயே-இ-ு-்தா-். ம-கவ-ம- ந-ரம- ஆக- இர-ந-தத-. ஆன-ல-ம- அவன- அங-க-ய- இர-ந-த-ன-. ம-க-ு-் ந-ர-் ஆ-ி இ-ு-்-த-. ஆ-ா-ு-் அ-ன- அ-்-ே-ே இ-ு-்-ா-்- ----------------------------------------------------------- மிகவும் நேரம் ஆகி இருந்தது. ஆனாலும் அவன் அங்கேயே இருந்தான். 0
Mikavum n--a--āki-ir-nt-------ā--m -va- aṅ-ē-ē-i---t-ṉ. Mikavum nēram āki iruntatu. Āṉālum avaṉ aṅkēyē iruntāṉ. M-k-v-m n-r-m ā-i i-u-t-t-. Ā-ā-u- a-a- a-k-y- i-u-t-ṉ- ------------------------------------------------------- Mikavum nēram āki iruntatu. Āṉālum avaṉ aṅkēyē iruntāṉ.
We had made an appointment. Nevertheless, he didn’t come. நாங--ள்---்த--்க த--்--ிட--ிருந்தோம----ா-ும- ---்-வர-ி---ை. ந-ங-கள- சந-த-க-க த-ட-டம-ட-ட-ர-ந-த-ம-.ஆன-ல-ம- அவன- வரவ-ல-ல-. ந-ங-க-் ச-்-ி-்- த-ட-ட-ி-்-ி-ு-்-ோ-்-ஆ-ா-ு-் அ-ன- வ-வ-ல-ல-. ----------------------------------------------------------- நாங்கள் சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்தோம்.ஆனாலும் அவன் வரவில்லை. 0
Nā---ḷ-cant-k---t-ṭ--mi--ir-n-ō-.Āṉāl-- -v------a-----i. Nāṅkaḷ cantikka tiṭṭamiṭṭiruntōm.Āṉālum avaṉ varavillai. N-ṅ-a- c-n-i-k- t-ṭ-a-i-ṭ-r-n-ō-.-ṉ-l-m a-a- v-r-v-l-a-. -------------------------------------------------------- Nāṅkaḷ cantikka tiṭṭamiṭṭiruntōm.Āṉālum avaṉ varavillai.
Although he has no license, he drives the car. அவன-ட-- லைஸ-ன--- -ல---த போதி---்-----் --்டி ஓட-டு--ற--். அவன-டம- ல-ஸ-ன-ஸ- இல-ல-த ப-த-ல-ம-, அவன- வண-ட- ஓட-ட-க-ற-ன-. அ-ன-ட-் ல-ஸ-ன-ஸ- இ-்-ா- ப-த-ல-ம-, அ-ன- வ-்-ி ஓ-்-ு-ி-ா-்- --------------------------------------------------------- அவனிடம் லைஸென்ஸ் இல்லாத போதிலும், அவன் வண்டி ஓட்டுகிறான். 0
A----ṭ-m la-s----i--āta-p-tilu---av-ṉ -aṇṭi-ōṭ-u-i-āṉ. Avaṉiṭam laiseṉs illāta pōtilum, avaṉ vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ. A-a-i-a- l-i-e-s i-l-t- p-t-l-m- a-a- v-ṇ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------ Avaṉiṭam laiseṉs illāta pōtilum, avaṉ vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ.
Although the road is slippery, he drives so fast. சாலை வ---்-ுவ-ாக--ரு-்ப---ம--அவன--வ-கம---ே வ-்ட- ஓட்டு-ி-ான். ச-ல- வழ-க-க-வத-க இர-ப-ப-ன-ம-,அவன- வ-கம-கவ- வண-ட- ஓட-ட-க-ற-ன-. ச-ல- வ-ு-்-ு-த-க இ-ு-்-ி-ு-்-அ-ன- வ-க-ா-வ- வ-்-ி ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------- சாலை வழுக்குவதாக இருப்பினும்,அவன் வேகமாகவே வண்டி ஓட்டுகிறான். 0
C-lai--a--kk-v--āk- ir-p--ṉu---v-- vē-amā-av- --ṇ---ō--u---āṉ. Cālai vaḻukkuvatāka iruppiṉum,avaṉ vēkamākavē vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ. C-l-i v-ḻ-k-u-a-ā-a i-u-p-ṉ-m-a-a- v-k-m-k-v- v-ṇ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- -------------------------------------------------------------- Cālai vaḻukkuvatāka iruppiṉum,avaṉ vēkamākavē vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ.
Although he is drunk, he rides his bicycle. க-டி--த-யி--------ப---ம்,அ-ன--தன் சை--கிள- ஓ-்--க--ான். க-ட-ப-த-ய-ல- இர-ப-ப-ன-ம-,அவன- தன- ச-க-க-ள- ஓட-ட-க-ற-ன-. க-ட-ப-த-ய-ல- இ-ு-்-ி-ு-்-அ-ன- த-் ச-க-க-ள- ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------- குடிபோதையில் இருப்பினும்,அவன் தன் சைக்கிளை ஓட்டுகிறான். 0
Ku---ōta-y-l-iru-piṉu--ava--t------kki-----ṭṭuki-ā-. Kuṭipōtaiyil iruppiṉum,avaṉ taṉ caikkiḷai ōṭṭukiṟāṉ. K-ṭ-p-t-i-i- i-u-p-ṉ-m-a-a- t-ṉ c-i-k-ḷ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- ---------------------------------------------------- Kuṭipōtaiyil iruppiṉum,avaṉ taṉ caikkiḷai ōṭṭukiṟāṉ.
Despite having no licence / license (am.), he drives the car. அவ-ி--் -ை---்-் இல்ல-----இ--ந---ம-- அவ---வண------்டுக-ற---. அவன-டம- ல-ஸ-ன-ஸ- இல-ல-மல- இர-ந-த-ம-, அவன- வண-ட- ஓட-ட-க-ற-ன-. அ-ன-ட-் ல-ஸ-ன-ஸ- இ-்-ா-ல- இ-ு-்-ு-்- அ-ன- வ-்-ி ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------ அவனிடம் லைஸென்ஸ் இல்லாமல் இருந்தும், அவன் வண்டி ஓட்டுகிறான். 0
A---i----la----- il-āma- irun---,-av----aṇṭi----u---āṉ. Avaṉiṭam laiseṉs illāmal iruntum, avaṉ vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ. A-a-i-a- l-i-e-s i-l-m-l i-u-t-m- a-a- v-ṇ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------- Avaṉiṭam laiseṉs illāmal iruntum, avaṉ vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ.
Despite the road being slippery, he drives fast. சா-ை-வ-ு-்-ு--றத-க இ--ப்-ின-ம-,அ-ன்--ேக-----ண-ட--ஓ---ுக--ா-். ச-ல- வழ-க-க-க-றத-க இர-ப-ப-ன-ம-,அவன- வ-கம-க வண-ட- ஓட-ட-க-ற-ன-. ச-ல- வ-ு-்-ு-ி-த-க இ-ு-்-ி-ு-்-அ-ன- வ-க-ா- வ-்-ி ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------- சாலை வழுக்குகிறதாக இருப்பினும்,அவன் வேகமாக வண்டி ஓட்டுகிறான். 0
C--a- va-u-kukiṟatāka i-u--iṉ-m-av----------a v-ṇṭ- ō-ṭuk--āṉ. Cālai vaḻukkukiṟatāka iruppiṉum,avaṉ vēkamāka vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ. C-l-i v-ḻ-k-u-i-a-ā-a i-u-p-ṉ-m-a-a- v-k-m-k- v-ṇ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- -------------------------------------------------------------- Cālai vaḻukkukiṟatāka iruppiṉum,avaṉ vēkamāka vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ.
Despite being drunk, he rides the bike. க--ிபோ-ைய-ல--இரு-்----தி-ு--- --ன் தன---ைக--ிள---ட-டு---ான-. க-ட-ப-த-ய-ல- இர-ந-த ப-த-ல-ம-, அவன- தன- ச-க-க-ள- ஓட-ட-க-ற-ன-. க-ட-ப-த-ய-ல- இ-ு-்- ப-த-ல-ம-, அ-ன- த-் ச-க-க-ள- ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------ குடிபோதையில் இருந்த போதிலும், அவன் தன் சைக்கிளை ஓட்டுகிறான். 0
Ku---ō-a--il ir-nt- --t-lu-, ---- taṉ ----k-ḷ-i ō--u---āṉ. Kuṭipōtaiyil irunta pōtilum, avaṉ taṉ caikkiḷai ōṭṭukiṟāṉ. K-ṭ-p-t-i-i- i-u-t- p-t-l-m- a-a- t-ṉ c-i-k-ḷ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- ---------------------------------------------------------- Kuṭipōtaiyil irunta pōtilum, avaṉ taṉ caikkiḷai ōṭṭukiṟāṉ.
Although she went to college, she can’t find a job. க----ி---ப-ித்- -ின்ன---- அவளுக்க- --லை --டைக-க-ி--லை. க-ல-ஜ-ல- பட-த-த ப-ன-னர-ம- அவள-க-க- வ-ல- க-ட-க-கவ-ல-ல-. க-ல-ஜ-ல- ப-ி-்- ப-ன-ன-ு-் அ-ள-க-க- வ-ல- க-ட-க-க-ி-்-ை- ------------------------------------------------------ காலேஜில் படித்த பின்னரும் அவளுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. 0
K-------p-----a -iṉ----- a--ḷ-k---vēl---k-ṭa----vi-lai. Kālējil paṭitta piṉṉarum avaḷukku vēlai kiṭaikkavillai. K-l-j-l p-ṭ-t-a p-ṉ-a-u- a-a-u-k- v-l-i k-ṭ-i-k-v-l-a-. ------------------------------------------------------- Kālējil paṭitta piṉṉarum avaḷukku vēlai kiṭaikkavillai.
Although she is in pain, she doesn’t go to the doctor. அ-----லி--டன- -ர-ந்------ல---,மருத--ு--ி--- செல்-தில்லை. அவள- வல-ய-டன- இர-ந-த ப-த-ல-ம-,மர-த-த-வர-டம- ச-ல-வத-ல-ல-. அ-ள- வ-ி-ு-ன- இ-ு-்- ப-த-ல-ம-,-ர-த-த-வ-ி-ம- ச-ல-வ-ி-்-ை- -------------------------------------------------------- அவள் வலியுடன் இருந்த போதிலும்,மருத்துவரிடம் செல்வதில்லை. 0
Avaḷ -ali--ṭ-- ir-------tilu----r-t--v---ṭa--ce---til-a-. Avaḷ valiyuṭaṉ irunta pōtilum,maruttuvariṭam celvatillai. A-a- v-l-y-ṭ-ṉ i-u-t- p-t-l-m-m-r-t-u-a-i-a- c-l-a-i-l-i- --------------------------------------------------------- Avaḷ valiyuṭaṉ irunta pōtilum,maruttuvariṭam celvatillai.
Although she has no money, she buys a car. அ--ி-ம் பண-் --்-ாத--------்,--வள--வ---ி---ங்-ு-ிற-ள். அவள-டம- பணம- இல-ல-த ப-த-ல-ம-, அவள- வண-ட- வ-ங-க-க-ற-ள-. அ-ள-ட-் ப-ம- இ-்-ா- ப-த-ல-ம-, அ-ள- வ-்-ி வ-ங-க-க-ற-ள-. ------------------------------------------------------ அவளிடம் பணம் இல்லாத போதிலும், அவள் வண்டி வாங்குகிறாள். 0
Av---ṭ---pa-am -l-------ti-u-, -vaḷ---ṇ-i-v----kiṟ--. Avaḷiṭam paṇam illāta pōtilum, avaḷ vaṇṭi vāṅkukiṟāḷ. A-a-i-a- p-ṇ-m i-l-t- p-t-l-m- a-a- v-ṇ-i v-ṅ-u-i-ā-. ----------------------------------------------------- Avaḷiṭam paṇam illāta pōtilum, avaḷ vaṇṭi vāṅkukiṟāḷ.
She went to college. Nevertheless, she can’t find a job. அவ-் க--ே-------ித்---- --னா-ும- -வ---்கு வ-லை-கி-ைக்கவி-்--. அவள- க-ல-ஜ-ல- பட-த-த-ள- .ஆன-ல-ம- அவள-க-க- வ-ல- க-ட-க-கவ-ல-ல-. அ-ள- க-ல-ஜ-ல- ப-ி-்-ா-் .-ன-ல-ம- அ-ள-க-க- வ-ல- க-ட-க-க-ி-்-ை- ------------------------------------------------------------- அவள் காலேஜில் படித்தாள் .ஆனாலும் அவளுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. 0
A--ḷ k--ē----pa---tā--Āṉā-u- -----k-- v-l-i--iṭ---k-v----i. Avaḷ kālējil paṭittāḷ.Āṉālum avaḷukku vēlai kiṭaikkavillai. A-a- k-l-j-l p-ṭ-t-ā-.-ṉ-l-m a-a-u-k- v-l-i k-ṭ-i-k-v-l-a-. ----------------------------------------------------------- Avaḷ kālējil paṭittāḷ.Āṉālum avaḷukku vēlai kiṭaikkavillai.
She is in pain. Nevertheless, she doesn’t go to the doctor. அவள் -ல-ய---்-இ-ுக-கி-ா--.-என்றால--- அவ-் -ர--்து--ி-ம்--ெ--வத-----. அவள- வல-ய-டன- இர-க-க-ற-ள-. என-ற-ல-ம- அவள- மர-த-த-வர-டம- ச-ல-வத-ல-ல-. அ-ள- வ-ி-ு-ன- இ-ு-்-ி-ா-்- எ-்-ா-ு-் அ-ள- ம-ு-்-ு-ர-ட-் ச-ல-வ-ி-்-ை- -------------------------------------------------------------------- அவள் வலியுடன் இருக்கிறாள். என்றாலும் அவள் மருத்துவரிடம் செல்வதில்லை. 0
Av-- --l---ṭaṉ -----iṟ-ḷ. E-ṟā----a----ma-u---v---ṭ---celva-illai. Avaḷ valiyuṭaṉ irukkiṟāḷ. Eṉṟālum avaḷ maruttuvariṭam celvatillai. A-a- v-l-y-ṭ-ṉ i-u-k-ṟ-ḷ- E-ṟ-l-m a-a- m-r-t-u-a-i-a- c-l-a-i-l-i- ------------------------------------------------------------------ Avaḷ valiyuṭaṉ irukkiṟāḷ. Eṉṟālum avaḷ maruttuvariṭam celvatillai.
She has no money. Nevertheless, she buys a car. அ-ள-ட-- ---் இல--ை--ன-------,-அவள்-வ--ட--வா---ுக-ற--். அவள-டம- பணம- இல-ல-.என-ற-ல-ம-, அவள- வண-ட- வ-ங-க-க-ற-ள-. அ-ள-ட-் ப-ம- இ-்-ை-எ-்-ா-ு-்- அ-ள- வ-்-ி வ-ங-க-க-ற-ள-. ------------------------------------------------------ அவளிடம் பணம் இல்லை.என்றாலும், அவள் வண்டி வாங்குகிறாள். 0
A--ḷi--- ----m---l-i-E--āl--,-a--ḷ vaṇṭi --ṅkuk--ā-. Avaḷiṭam paṇam illai.Eṉṟālum, avaḷ vaṇṭi vāṅkukiṟāḷ. A-a-i-a- p-ṇ-m i-l-i-E-ṟ-l-m- a-a- v-ṇ-i v-ṅ-u-i-ā-. ---------------------------------------------------- Avaḷiṭam paṇam illai.Eṉṟālum, avaḷ vaṇṭi vāṅkukiṟāḷ.

Young people learn differently than older people

Children learn language relatively quickly. It typically takes longer for adults. But children don't learn better than adults. They just learn differently. When learning languages, the brain has to accomplish quite a lot. It has to learn multiple things simultaneously. When a person is learning a language, it's not enough to just think about it. He must also learn how to say the new words. For that, the speech organs must learn new movements. The brain must also learn to react to new situations. It is a challenge to communicate in a foreign language. Adults learn languages differently in every period of life, however. With 20 or 30 years of age, people still have a learning routine. School or studying isn't that far in the past. Therefore, the brain is well trained. As a result it can learn foreign languages at a very high level. People between the ages of 40 and 50 have already learned a lot. Their brain profits from this experience. It can combine new content with old knowledge well. At this age it learns best the things with which it is already familiar. That is, for example, languages that are similar to languages learned earlier in life. With 60 or 70 years of age, people typically have a lot of time. They can practice often. That is especially important with languages. Older people learn foreign writing especially well, for example. One can learn successfully at every age. The brain can still build new nerve cells after puberty. And it enjoys doing so…