Phrasebook

en Conjunctions 3   »   ta இணைப்புச் சொற்கள் 3

96 [ninety-six]

Conjunctions 3

Conjunctions 3

96 [தொண்ணூற்று ஆறு]

96 [Toṇṇūṟṟu āṟu]

இணைப்புச் சொற்கள் 3

[iṇaippuc coṟkaḷ 3]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
I get up as soon as the alarm rings. அலா-ம--அடித்தவ-ட------- -ழு---ு வி-ு-ிறேன-. அல-ரம- அட-த-தவ-டன- ந-ன- எழ-ந-த- வ-ட-க-ற-ன-. அ-ா-ம- அ-ி-்-வ-ட-் ந-ன- எ-ு-்-ு வ-ட-க-ற-ன-. ------------------------------------------- அலாரம் அடித்தவுடன் நான் எழுந்து விடுகிறேன். 0
alāram---i-t---ṭaṉ nāṉ-e---tu-viṭu-i-ēṉ. alāram aṭittavuṭaṉ nāṉ eḻuntu viṭukiṟēṉ. a-ā-a- a-i-t-v-ṭ-ṉ n-ṉ e-u-t- v-ṭ-k-ṟ-ṉ- ---------------------------------------- alāram aṭittavuṭaṉ nāṉ eḻuntu viṭukiṟēṉ.
I become tired as soon as I have to study. பட--்க----்ட-ம் எ-்ற -டன-----ான்--ளை-்பட--்து -ிடு-ி--ன். பட-க-க வ-ண-ட-ம- என-ற உடன-ய- ந-ன- கள-ப-பட-ந-த- வ-ட-க-ற-ன-. ப-ி-்- வ-ண-ட-ம- எ-்- உ-ன-ய- ந-ன- க-ை-்-ட-ந-த- வ-ட-க-ற-ன-. --------------------------------------------------------- படிக்க வேண்டும் என்ற உடனேயே நான் களைப்படைந்து விடுகிறேன். 0
Paṭi-ka-----um --ṟa u-a--yē-n-- kaḷ--ppa-a---u-v--ukiṟ--. Paṭikka vēṇṭum eṉṟa uṭaṉēyē nāṉ kaḷaippaṭaintu viṭukiṟēṉ. P-ṭ-k-a v-ṇ-u- e-ṟ- u-a-ē-ē n-ṉ k-ḷ-i-p-ṭ-i-t- v-ṭ-k-ṟ-ṉ- --------------------------------------------------------- Paṭikka vēṇṭum eṉṟa uṭaṉēyē nāṉ kaḷaippaṭaintu viṭukiṟēṉ.
I will stop working as soon as I am 60. எ-க்-- ---ப-ு-வய--ன---ன்---ன் வேல--செ-்வதை---ற--்த---ிடு-ே--. எனக-க- அற-பத- வயத-னவ-டன- ந-ன- வ-ல- ச-ய-வத- ந-ற-த-த- வ-ட-வ-ன-. எ-க-க- அ-ு-த- வ-த-ன-ு-ன- ந-ன- வ-ல- ச-ய-வ-ை ந-ற-த-த- வ-ட-வ-ன-. ------------------------------------------------------------- எனக்கு அறுபது வயதானவுடன் நான் வேலை செய்வதை நிறுத்தி விடுவேன். 0
Eṉakku-aṟ--a-u v---tāṉ-vu----n-ṉ--ē-------vatai ----t-i vi----ṉ. Eṉakku aṟupatu vayatāṉavuṭaṉ nāṉ vēlai ceyvatai niṟutti viṭuvēṉ. E-a-k- a-u-a-u v-y-t-ṉ-v-ṭ-ṉ n-ṉ v-l-i c-y-a-a- n-ṟ-t-i v-ṭ-v-ṉ- ---------------------------------------------------------------- Eṉakku aṟupatu vayatāṉavuṭaṉ nāṉ vēlai ceyvatai niṟutti viṭuvēṉ.
When will you call? ந-ங்க-் எ-்-ொழ-த--ஃப-ன்--ெ-்-ீ--கள-? ந-ங-கள- எப-ப-ழ-த- ஃப-ன- ச-ய-வ-ர-கள-? ந-ங-க-் எ-்-ொ-ு-ு ஃ-ோ-் ச-ய-வ-ர-க-்- ------------------------------------ நீங்கள் எப்பொழுது ஃபோன் செய்வீர்கள்? 0
N-ṅkaḷ-epp-ḻutu--pō- -eyv-rk--? Nīṅkaḷ eppoḻutu ḥpōṉ ceyvīrkaḷ? N-ṅ-a- e-p-ḻ-t- ḥ-ō- c-y-ī-k-ḷ- ------------------------------- Nīṅkaḷ eppoḻutu ḥpōṉ ceyvīrkaḷ?
As soon as I have a moment. ஒ---ந-மி--சம--் --ட--்த--டன-. ஒர- ந-ம-ட சமயம- க-ட-த-தவ-டன-. ஒ-ு ந-ம-ட ச-ய-் க-ட-த-த-ு-ன-. ----------------------------- ஒரு நிமிட சமயம் கிடைத்தவுடன். 0
O----imiṭ- ca--y-----ṭ---t-vuṭ--. Oru nimiṭa camayam kiṭaittavuṭaṉ. O-u n-m-ṭ- c-m-y-m k-ṭ-i-t-v-ṭ-ṉ- --------------------------------- Oru nimiṭa camayam kiṭaittavuṭaṉ.
He’ll call, as soon as he has a little time. சி---- --ய-் -ி--த்த-ுடன் அவன்-ஃ---- செய்-ா-். ச-ற-த- சமயம- க-ட-த-தவ-டன- அவன- ஃப-ன- ச-ய-வ-ன-. ச-ற-த- ச-ய-் க-ட-த-த-ு-ன- அ-ன- ஃ-ோ-் ச-ய-வ-ன-. ---------------------------------------------- சிறிது சமயம் கிடைத்தவுடன் அவன் ஃபோன் செய்வான். 0
C----u ------m k-ṭ-itt---ṭ-----aṉ-ḥ--ṉ --yvāṉ. Ciṟitu camayam kiṭaittavuṭaṉ avaṉ ḥpōṉ ceyvāṉ. C-ṟ-t- c-m-y-m k-ṭ-i-t-v-ṭ-ṉ a-a- ḥ-ō- c-y-ā-. ---------------------------------------------- Ciṟitu camayam kiṭaittavuṭaṉ avaṉ ḥpōṉ ceyvāṉ.
How long will you work? நீ---் ----ளவு-------்-வே-ை-ச----ீர---்? ந-ஙகள- எவ-வளவ- ந-ட-கள- வ-ல- ச-ய-வ-ர-கள-? ந-ங-ள- எ-்-ள-ு ந-ட-க-் வ-ல- ச-ய-வ-ர-க-்- ---------------------------------------- நீஙகள் எவ்வளவு நாட்கள் வேலை செய்வீர்கள்? 0
N-ṅakaḷ -vv-ḷavu ---k---v-la- cey---kaḷ? Nīṅakaḷ evvaḷavu nāṭkaḷ vēlai ceyvīrkaḷ? N-ṅ-k-ḷ e-v-ḷ-v- n-ṭ-a- v-l-i c-y-ī-k-ḷ- ---------------------------------------- Nīṅakaḷ evvaḷavu nāṭkaḷ vēlai ceyvīrkaḷ?
I’ll work as long as I can. எ--ன--்-------ம்-வர- வ--ை செய-வே-். என-ன-ல- ம-ட-ய-ம- வர- வ-ல- ச-ய-வ-ன-. எ-்-ா-் ம-ட-ய-ம- வ-ை வ-ல- ச-ய-வ-ன-. ----------------------------------- என்னால் முடியும் வரை வேலை செய்வேன். 0
Eṉṉāl -----um va-ai vēlai-c--vē-. Eṉṉāl muṭiyum varai vēlai ceyvēṉ. E-ṉ-l m-ṭ-y-m v-r-i v-l-i c-y-ē-. --------------------------------- Eṉṉāl muṭiyum varai vēlai ceyvēṉ.
I’ll work as long as I am healthy. ந--் --ோக்-ி--ாக----ள-வ-ை-வேலை ச---வ-ன-. ந-ன- ஆர-க-க-யம-க உள-ள வர- வ-ல- ச-ய-வ-ன-. ந-ன- ஆ-ோ-்-ி-ம-க உ-்- வ-ை வ-ல- ச-ய-வ-ன-. ---------------------------------------- நான் ஆரோக்கியமாக உள்ள வரை வேலை செய்வேன். 0
N-ṉ-------y-m--- u-ḷa --r-i-v--ai----vē-. Nāṉ ārōkkiyamāka uḷḷa varai vēlai ceyvēṉ. N-ṉ ā-ō-k-y-m-k- u-ḷ- v-r-i v-l-i c-y-ē-. ----------------------------------------- Nāṉ ārōkkiyamāka uḷḷa varai vēlai ceyvēṉ.
He lies in bed instead of working. அவ-்---லை --ய-வ-ற-க- ப-ில---ட-க்--ய----ப--த-----க--்டு ---க-கி-ா--. அவன- வ-ல- ச-ய-வதற-க- பத-ல- பட-க-க-ய-ல- பட-த-த-க-க-ண-ட- இர-க-க-ற-ன-. அ-ன- வ-ல- ச-ய-வ-ற-க- ப-ி-் ப-ு-்-ை-ி-் ப-ு-்-ு-்-ொ-்-ு இ-ு-்-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------------- அவன் வேலை செய்வதற்கு பதில் படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டு இருக்கிறான். 0
Av-- vē-a----yv-t-ṟku p-------ṭ--ka-y-l --ṭutt---oṇṭu--r----ṟā-. Avaṉ vēlai ceyvataṟku patil paṭukkaiyil paṭuttukkoṇṭu irukkiṟāṉ. A-a- v-l-i c-y-a-a-k- p-t-l p-ṭ-k-a-y-l p-ṭ-t-u-k-ṇ-u i-u-k-ṟ-ṉ- ---------------------------------------------------------------- Avaṉ vēlai ceyvataṟku patil paṭukkaiyil paṭuttukkoṇṭu irukkiṟāṉ.
She reads the newspaper instead of cooking. அ--்-ச-ை-்பதற-கு--த-----ெய்த-த-த-ள- --சித-து-்க-ண-ட----ுக-க-ற--். அவள- சம-ப-பதற-க- பத-ல- ச-ய-த-த-த-ள- வ-ச-த-த-க-க-ண-ட- இர-க-க-ற-ள-. அ-ள- ச-ை-்-த-்-ு ப-ி-் ச-ய-த-த-த-ள- வ-ச-த-த-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ா-்- ----------------------------------------------------------------- அவள் சமைப்பதற்கு பதில் செய்தித்தாள் வாசித்துக்கொண்டு இருக்கிறாள். 0
A-a- c---------ṟk--patil-cey-it--ḷ v-cit-ukk------ruk--ṟ--. Avaḷ camaippataṟku patil ceytittāḷ vācittukkoṇṭu irukkiṟāḷ. A-a- c-m-i-p-t-ṟ-u p-t-l c-y-i-t-ḷ v-c-t-u-k-ṇ-u i-u-k-ṟ-ḷ- ----------------------------------------------------------- Avaḷ camaippataṟku patil ceytittāḷ vācittukkoṇṭu irukkiṟāḷ.
He is at the bar instead of going home. அவ-் -ீட்--ற--ு--ோவ-ற-க---தி-் ம-ுக்--ையில-/ ப---ல் -ருக்கிறா-். அவன- வ-ட-ட-ற-க- ப-வதற-க- பத-ல- மத-க-கட-ய-ல-/ ப-ர-ல- இர-க-க-ற-ன-. அ-ன- வ-ட-ட-ற-க- ப-வ-ற-க- ப-ி-் ம-ு-்-ட-ய-ல-/ ப-ர-ல- இ-ு-்-ி-ா-்- ---------------------------------------------------------------- அவன் வீட்டிற்கு போவதற்கு பதில் மதுக்கடையில்/ பாரில் இருக்கிறான். 0
Av---v-ṭṭi-k--p---t--k- pa-il-ma-u-k---i-i---p-r-l ---kk-ṟāṉ. Avaṉ vīṭṭiṟku pōvataṟku patil matukkaṭaiyil/ pāril irukkiṟāṉ. A-a- v-ṭ-i-k- p-v-t-ṟ-u p-t-l m-t-k-a-a-y-l- p-r-l i-u-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------------- Avaṉ vīṭṭiṟku pōvataṟku patil matukkaṭaiyil/ pāril irukkiṟāṉ.
As far as I know, he lives here. எ-க்கு-் --ர-ந-தவரை, -வன்-இங்கு கு--யிர-க-க-றான். எனக-க-த- த-ர-ந-தவர-, அவன- இங-க- க-ட-ய-ர-க-க-ற-ன-. எ-க-க-த- த-ர-ந-த-ர-, அ-ன- இ-்-ு க-ட-ய-ர-க-க-ற-ன-. ------------------------------------------------- எனக்குத் தெரிந்தவரை, அவன் இங்கு குடியிருக்கிறான். 0
E-ak--t--eri---va-a-,-avaṉ ------uṭ---r--kiṟ--. Eṉakkut terintavarai, avaṉ iṅku kuṭiyirukkiṟāṉ. E-a-k-t t-r-n-a-a-a-, a-a- i-k- k-ṭ-y-r-k-i-ā-. ----------------------------------------------- Eṉakkut terintavarai, avaṉ iṅku kuṭiyirukkiṟāṉ.
As far as I know, his wife is ill. எ-க-க--் ----ந---ர-------ன--ி---ு-உ-ல்---ம- ச-ிய---லை. எனக-க-த- த-ர-ந-தவர-,அவன மன-வ-க-க- உடல- நலம- சர-ய-ல-ல-. எ-க-க-த- த-ர-ந-த-ர-,-வ- ம-ை-ி-்-ு உ-ல- ந-ம- ச-ி-ி-்-ை- ------------------------------------------------------ எனக்குத் தெரிந்தவரை,அவன மனைவிக்கு உடல் நலம் சரியில்லை. 0
Eṉ-k-u- -----t---ra-,av--- ma-ai--kku uṭal nal-m-c--iy--lai. Eṉakkut terintavarai,avaṉa maṉaivikku uṭal nalam cariyillai. E-a-k-t t-r-n-a-a-a-,-v-ṉ- m-ṉ-i-i-k- u-a- n-l-m c-r-y-l-a-. ------------------------------------------------------------ Eṉakkut terintavarai,avaṉa maṉaivikku uṭal nalam cariyillai.
As far as I know, he is unemployed. என----த- த-ரி-்த-ரை,அவன்---ல-யில-லா---். எனக-க-த- த-ர-ந-தவர-,அவன- வ-ல-ய-ல-ல-தவன-. எ-க-க-த- த-ர-ந-த-ர-,-வ-் வ-ல-ய-ல-ல-த-ன-. ---------------------------------------- எனக்குத் தெரிந்தவரை,அவன் வேலையில்லாதவன். 0
E----ut-t-rin-----ai,av-ṉ v---i---lāt-v--. Eṉakkut terintavarai,avaṉ vēlaiyillātavaṉ. E-a-k-t t-r-n-a-a-a-,-v-ṉ v-l-i-i-l-t-v-ṉ- ------------------------------------------ Eṉakkut terintavarai,avaṉ vēlaiyillātavaṉ.
I overslept; otherwise I’d have been on time. நா-- ---க-் த-ங---வ-ட-ட-ன- -இ--ல-யேல்--ம-த-தி--கு வந்திருப்---். ந-ன- அத-கம- த-ங-க-வ-ட-ட-ன- ;இல-ல-ய-ல- சமயத-த-ற-க- வந-த-ர-ப-ப-ன-. ந-ன- அ-ி-ம- த-ங-க-வ-ட-ட-ன- ;-ல-ல-ய-ல- ச-ய-்-ி-்-ு வ-்-ி-ு-்-ே-்- ---------------------------------------------------------------- நான் அதிகம் தூங்கிவிட்டேன் ;இல்லையேல் சமயத்திற்கு வந்திருப்பேன். 0
N-- atikam-tū----iṭṭē-;ill-i--l-cam---tti-k- va-ti-up--ṉ. Nāṉ atikam tūṅkiviṭṭēṉ;illaiyēl camayattiṟku vantiruppēṉ. N-ṉ a-i-a- t-ṅ-i-i-ṭ-ṉ-i-l-i-ē- c-m-y-t-i-k- v-n-i-u-p-ṉ- --------------------------------------------------------- Nāṉ atikam tūṅkiviṭṭēṉ;illaiyēl camayattiṟku vantiruppēṉ.
I missed the bus; otherwise I’d have been on time. ந-ன்--ேர--்த-த்--வ--விட்டே----இல்ல---ல- ச--த்த---கு-வந்-ிரு-்--ன். ந-ன- ப-ர-ந-த-த- தவற வ-ட-ட-ன-; இல-ல-ய-ல- சமயத-த-ற-க- வந-த-ர-ப-ப-ன-. ந-ன- ப-ர-ந-த-த- த-ற வ-ட-ட-ன-; இ-்-ை-ே-் ச-ய-்-ி-்-ு வ-்-ி-ு-்-ே-்- ------------------------------------------------------------------ நான் பேருந்தைத் தவற விட்டேன்; இல்லையேல் சமயத்திற்கு வந்திருப்பேன். 0
Nāṉ pē--n---t-----ṟ---i-ṭ--- i-la---l ---ay-t----u-vantir-p---. Nāṉ pēruntait tavaṟa viṭṭēṉ; illaiyēl camayattiṟku vantiruppēṉ. N-ṉ p-r-n-a-t t-v-ṟ- v-ṭ-ē-; i-l-i-ē- c-m-y-t-i-k- v-n-i-u-p-ṉ- --------------------------------------------------------------- Nāṉ pēruntait tavaṟa viṭṭēṉ; illaiyēl camayattiṟku vantiruppēṉ.
I didn’t find the way / I got lost; otherwise I’d have been on time. எனக்-ு------ெ-------லை; இல்ல-யே-்---ி------ய---ி---ு ---த-ரு-்ப---. எனக-க- வழ- த-ர-யவ-ல-ல-; இல-ல-ய-ல- சர-ய-ன சமயத-த-ற-க- வந-த-ர-ப-ப-ன-. எ-க-க- வ-ி த-ர-ய-ி-்-ை- இ-்-ை-ே-் ச-ி-ா- ச-ய-்-ி-்-ு வ-்-ி-ு-்-ே-்- ------------------------------------------------------------------- எனக்கு வழி தெரியவில்லை; இல்லையேல் சரியான சமயத்திற்கு வந்திருப்பேன். 0
Eṉ---u-va-i --ri--v-l-a---i--a--ē- car-yāṉ----mayattiṟku va---ru----. Eṉakku vaḻi teriyavillai; illaiyēl cariyāṉa camayattiṟku vantiruppēṉ. E-a-k- v-ḻ- t-r-y-v-l-a-; i-l-i-ē- c-r-y-ṉ- c-m-y-t-i-k- v-n-i-u-p-ṉ- --------------------------------------------------------------------- Eṉakku vaḻi teriyavillai; illaiyēl cariyāṉa camayattiṟku vantiruppēṉ.

Language and math

Thinking and speech go together. They influence one another. Linguistic structures influence the structures of our thinking. In some languages, for example, there are no words for numbers. The speakers do not understand the concept of numbers. So math and language also go together in some way. Grammatical and mathematical structures are often similar. Some researchers believe that they are also processed similarly. They believe that the speech center is also responsible for math. It can help the brain to perform calculations. Recent studies are coming to another conclusion, however. They show that our brain processes math without speech. Researchers studied three men. The brains of these test subjects were injured. As a result, the speech center was also damaged. The men had big problems with speaking. They could no longer formulate simple sentences. They couldn't understand words either. After the speech test the men had to solve math problems. A few of these mathematical puzzles were very complex. Even so, the test subjects could solve them! The results of this study are very interesting. They show that math is not encoded with words. It's possible that language and math have the same basis. Both are processed from the same center. But math doesn't have to be translated into speech first. Perhaps language and math develop together too... Then when the brain has finished developing, they exist separately!