Phrasebook

en In the kitchen   »   ta சமையல் அறையில்

19 [nineteen]

In the kitchen

In the kitchen

19 [பத்தொன்பது]

19 [Pattoṉpatu]

சமையல் அறையில்

[camaiyal aṟaiyil]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
Do you have a new kitchen? உன----ைய-ச-ை-ல்---ை ---ி-த-? உ____ ச___ அ_ பு____ உ-்-ு-ை- ச-ை-ல- அ-ை ப-த-ய-ா- ---------------------------- உன்னுடைய சமையல் அறை புதியதா? 0
uṉ-u-a-y- -------l--ṟa- --ti--t-? u________ c_______ a___ p________ u-ṉ-ṭ-i-a c-m-i-a- a-a- p-t-y-t-? --------------------------------- uṉṉuṭaiya camaiyal aṟai putiyatā?
What do you want to cook today? நீ-----ு ---ன------க -ிர-ம்---ிற--்? நீ இ__ எ__ ச___ வி_______ ந- இ-்-ு எ-்- ச-ை-்- வ-ர-ம-ப-க-ற-ய-? ------------------------------------ நீ இன்று என்ன சமைக்க விரும்புகிறாய்? 0
Nī-i----e--- -----k-a-vi---pu-i-ā-? N_ i___ e___ c_______ v____________ N- i-ṟ- e-ṉ- c-m-i-k- v-r-m-u-i-ā-? ----------------------------------- Nī iṉṟu eṉṉa camaikka virumpukiṟāy?
Do you cook on an electric or a gas stove? ந- ம-ன்-ா- -ட------- ச-ை-்க-றாய- அல்லது-வா-ு அட-ப-பி-ா? நீ மி___ அ____ ச_____ அ___ வா_ அ_____ ந- ம-ன-ச-ர அ-ு-்-ி-் ச-ை-்-ி-ா-ா அ-்-த- வ-ய- அ-ு-்-ி-ா- ------------------------------------------------------- நீ மின்சார அடுப்பில் சமைக்கிறாயா அல்லது வாயு அடுப்பிலா? 0
N--m-ṉ-āra--ṭ--p-l----ai-----yā a-la-u ---u aṭ---il-? N_ m______ a______ c___________ a_____ v___ a________ N- m-ṉ-ā-a a-u-p-l c-m-i-k-ṟ-y- a-l-t- v-y- a-u-p-l-? ----------------------------------------------------- Nī miṉcāra aṭuppil camaikkiṟāyā allatu vāyu aṭuppilā?
Shall I cut the onions? நா-் -ெங----ம- நறுக-கவ-? நா_ வெ____ ந_____ ந-ன- வ-ங-க-ய-் ந-ு-்-வ-? ------------------------ நான் வெங்காயம் நறுக்கவா? 0
Nā--veṅ-āy-m---ṟu--a-ā? N__ v_______ n_________ N-ṉ v-ṅ-ā-a- n-ṟ-k-a-ā- ----------------------- Nāṉ veṅkāyam naṟukkavā?
Shall I peel the potatoes? நான்--ரு-ை-்கி-ங--ைத--த-ல--உரி-்க--? நா_ உ________ தோ_ உ_____ ந-ன- உ-ு-ை-்-ி-ங-க-த- த-ல- உ-ி-்-வ-? ------------------------------------ நான் உருளைக்கிழங்கைத் தோல் உரிக்கவா? 0
Nāṉ-u-u-a---iḻa-ka-- -ō---ri-----? N__ u_______________ t__ u________ N-ṉ u-u-a-k-i-a-k-i- t-l u-i-k-v-? ---------------------------------- Nāṉ uruḷaikkiḻaṅkait tōl urikkavā?
Shall I rinse the lettuce? நா---சாலடை-அல-----? நா_ சா__ அ_____ ந-ன- ச-ல-ை அ-ம-ப-ா- ------------------- நான் சாலடை அலம்பவா? 0
N-ṉ-c--a-ai--l-m---ā? N__ c______ a________ N-ṉ c-l-ṭ-i a-a-p-v-? --------------------- Nāṉ cālaṭai alampavā?
Where are the glasses? கண--ாட----்--ள-ெ-்ல-ம் -ங்க----ுக்-ி-்--? க___ ட_______ எ__ இ_______ க-்-ா-ி ட-்-்-ர-ல-ல-ம- எ-்-ே இ-ு-்-ி-்-ன- ----------------------------------------- கண்ணாடி டம்ப்ளரெல்லாம் எங்கே இருக்கின்றன? 0
K-ṇ-ā-i ṭa-pḷa-ell-m-eṅk- -rukk---a--? K______ ṭ___________ e___ i___________ K-ṇ-ā-i ṭ-m-ḷ-r-l-ā- e-k- i-u-k-ṉ-a-a- -------------------------------------- Kaṇṇāṭi ṭampḷarellām eṅkē irukkiṉṟaṉa?
Where are the dishes? ப--்-ி-ங்-ள---ல்-ா-- --்-- இ-ு-்கி--ற-? பா______ எ___ எ__ இ_______ ப-த-த-ர-்-ள- எ-்-ா-் எ-்-ே இ-ு-்-ி-்-ன- --------------------------------------- பாத்திரங்கள் எல்லாம் எங்கே இருக்கின்றன? 0
P---i-------ell-- -ṅ---i--k-iṉ----? P__________ e____ e___ i___________ P-t-i-a-k-ḷ e-l-m e-k- i-u-k-ṉ-a-a- ----------------------------------- Pāttiraṅkaḷ ellām eṅkē irukkiṉṟaṉa?
Where is the cutlery / silverware (am.)? கர-்-- -கை-ற-க்க-் எங-----ரு-்க-ன்--? க___ வ______ எ__ இ_______ க-ண-ட- வ-ை-ற-க-க-் எ-்-ே இ-ு-்-ி-்-ன- ------------------------------------- கரண்டி வகையறாக்கள் எங்கே இருக்கின்றன? 0
K---ṇ-i---k----ṟā---ḷ e-kē ---kk-ṉṟ--a? K______ v____________ e___ i___________ K-r-ṇ-i v-k-i-a-ā-k-ḷ e-k- i-u-k-ṉ-a-a- --------------------------------------- Karaṇṭi vakaiyaṟākkaḷ eṅkē irukkiṉṟaṉa?
Do you have a tin opener / can opener (am.)? உன்ன--ம் ட-ன் மூடி -ிறப்-ா-் ------ி-தா? உ____ டி_ மூ_ தி____ இ______ உ-்-ி-ம- ட-ன- ம-ட- த-ற-்-ா-் இ-ு-்-ி-த-? ---------------------------------------- உன்னிடம் டின் மூடி திறப்பான் இருக்கிறதா? 0
U-ṉi--m---ṉ-m-ṭi-t-ṟ-ppā- ---kk--a--? U______ ṭ__ m___ t_______ i__________ U-ṉ-ṭ-m ṭ-ṉ m-ṭ- t-ṟ-p-ā- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------------- Uṉṉiṭam ṭiṉ mūṭi tiṟappāṉ irukkiṟatā?
Do you have a bottle opener? உன்-ிடம்-ப-ட-ட---ிறப்---- இர-க்கி--ா? உ____ பு__ தி____ இ______ உ-்-ி-ம- ப-ட-ட- த-ற-்-ா-் இ-ு-்-ி-த-? ------------------------------------- உன்னிடம் புட்டி திறப்பான் இருக்கிறதா? 0
Uṉṉ--a---uṭṭi -i-appā- i---k-ṟ--ā? U______ p____ t_______ i__________ U-ṉ-ṭ-m p-ṭ-i t-ṟ-p-ā- i-u-k-ṟ-t-? ---------------------------------- Uṉṉiṭam puṭṭi tiṟappāṉ irukkiṟatā?
Do you have a corkscrew? உ-்னி-ம--கா--க-த-ர-க---ருக----த-? உ____ கா_____ இ______ உ-்-ி-ம- க-ர-க-த-ர-க- இ-ு-்-ி-த-? --------------------------------- உன்னிடம் கார்க்திருகி இருக்கிறதா? 0
U-ṉ---m-k----ir--- -r--ki-a--? U______ k_________ i__________ U-ṉ-ṭ-m k-r-t-r-k- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------ Uṉṉiṭam kārktiruki irukkiṟatā?
Are you cooking the soup in this pot? ந--இந்த-ச--ட-யி-ா -ூப---ெ-்த-க-----ர-க்--ற-ய்? நீ இ__ ச____ சூ_ செ___________ ந- இ-்- ச-்-ி-ி-ா ச-ப- ச-ய-த-க-ண-ட-ர-க-க-ற-ய-? ---------------------------------------------- நீ இந்த சட்டியிலா சூப் செய்துகொண்டிருக்கிறாய்? 0
Nī--nta caṭ-----ā cūp -----koṇ--ruk-i--y? N_ i___ c________ c__ c__________________ N- i-t- c-ṭ-i-i-ā c-p c-y-u-o-ṭ-r-k-i-ā-? ----------------------------------------- Nī inta caṭṭiyilā cūp ceytukoṇṭirukkiṟāy?
Are you frying the fish in this pan? நீ-இந-த ச-்டியிலா-ம-ன- -றுத--ு-------ி-ுக்கிற--்? நீ இ__ ச____ மீ_ வ_____________ ந- இ-்- ச-்-ி-ி-ா ம-ன- வ-ு-்-ு-்-ொ-்-ி-ு-்-ி-ா-்- ------------------------------------------------- நீ இந்த சட்டியிலா மீன் வறுத்துக்கொண்டிருக்கிறாய்? 0
N- in-- ---ṭi---- -ī- ---utt-k--ṇ--ruk-iṟā-? N_ i___ c________ m__ v_____________________ N- i-t- c-ṭ-i-i-ā m-ṉ v-ṟ-t-u-k-ṇ-i-u-k-ṟ-y- -------------------------------------------- Nī inta caṭṭiyilā mīṉ vaṟuttukkoṇṭirukkiṟāy?
Are you grilling the vegetables on this grill? நீ-இந-த --ட--ு-்-ச----யி-ா --ய்-ளை----ி-்--ெ-்-ு--ண---ருக்கி-ா-்? நீ இ__ வா___ ச____ கா___ க்__ செ___________ ந- இ-்- வ-ட-ட-ம- ச-்-ி-ி-ா க-ய-க-ை க-ர-ல- ச-ய-த-க-ண-ட-ர-க-க-ற-ய-? ----------------------------------------------------------------- நீ இந்த வாட்டும் சட்டியிலா காய்களை க்ரில் செய்துகொண்டிருக்கிறாய்? 0
Nī-inta------- ----iyilā--ā-k--ai -ri---ey-u--ṇ--ruk-i--y? N_ i___ v_____ c________ k_______ k___ c__________________ N- i-t- v-ṭ-u- c-ṭ-i-i-ā k-y-a-a- k-i- c-y-u-o-ṭ-r-k-i-ā-? ---------------------------------------------------------- Nī inta vāṭṭum caṭṭiyilā kāykaḷai kril ceytukoṇṭirukkiṟāy?
I am setting the table. நா-்--ே---ை-உணவ--------ார----ய-க-றே-். நா_ மே__ உ____ த__ செ_____ ந-ன- ம-ஜ-ய- உ-வ-ற-க- த-ா-் ச-ய-க-ற-ன-. -------------------------------------- நான் மேஜையை உணவிற்கு தயார் செய்கிறேன். 0
Nā- mēja--ai --av---u --yā---e--iṟ-ṉ. N__ m_______ u_______ t____ c________ N-ṉ m-j-i-a- u-a-i-k- t-y-r c-y-i-ē-. ------------------------------------- Nāṉ mējaiyai uṇaviṟku tayār ceykiṟēṉ.
Here are the knives, the forks and the spoons. இத-----ு--ாப-ப-டு--ற்க--க-்--,---ள--த்த- மற--ு-் --ப-ன-க-----்ள-. இ_ இ__ சா_______ க___ மு____ ம___ ஸ்____ உ____ இ-ோ இ-க- ச-ப-ப-ட-வ-ற-க- க-்-ி- ம-ள-க-்-ி ம-்-ு-் ஸ-ப-ன-க-் உ-்-ன- ----------------------------------------------------------------- இதோ இஙகு சாப்பிடுவதற்கு கத்தி, முள்கத்தி மற்றும் ஸ்பூன்கள் உள்ளன. 0
I---iṅ-k- ---p-ṭ-va---ku katti,--uḷ-at-i ma-ṟ-m-sp-ṉka- -ḷḷa-a. I__ i____ c_____________ k_____ m_______ m_____ s______ u______ I-ō i-a-u c-p-i-u-a-a-k- k-t-i- m-ḷ-a-t- m-ṟ-u- s-ū-k-ḷ u-ḷ-ṉ-. --------------------------------------------------------------- Itō iṅaku cāppiṭuvataṟku katti, muḷkatti maṟṟum spūṉkaḷ uḷḷaṉa.
Here are the glasses, the plates and the napkins. இ-ோ ---ு டம----ர்-ள்-த-்டு-்க-்----று-் கை------டு-ள் உ-்ள-. இ_ இ__ ட_____________ ம___ கை______ உ____ இ-ோ இ-க- ட-்-்-ர-க-்-த-்-ு-்-ள- ம-்-ு-் க-த-த-ண-ட-க-் உ-்-ன- ------------------------------------------------------------ இதோ இஙகு டம்ப்ளர்கள்,தட்டுக்கள் மற்றும் கைத்துண்டுகள் உள்ளன. 0
I-- --a-- -a-pḷa-ka------uk-a--m-ṟṟ-m---i---ṇ--kaḷ--ḷḷ--a. I__ i____ ṭ___________________ m_____ k___________ u______ I-ō i-a-u ṭ-m-ḷ-r-a-,-a-ṭ-k-a- m-ṟ-u- k-i-t-ṇ-u-a- u-ḷ-ṉ-. ---------------------------------------------------------- Itō iṅaku ṭampḷarkaḷ,taṭṭukkaḷ maṟṟum kaittuṇṭukaḷ uḷḷaṉa.

Learning and styles of learning

If someone isn't making much progress in learning, they may be learning the wrong way. That is to say, they aren't learning in a way that works with their ‘style’. There are four learning styles that are generally recognized. These learning styles are associated with the sensory organs. There are auditory, visual, communicative, and motoric learning styles. Auditory types learn best what they hear. For example, they can remember melodies well. When studying they read to themselves; they learn vocabulary out loud. This type often talks to himself. CDs or lectures on the topic are helpful for him. The visual type learns best what he sees. For him, it is important to read information. He takes a lot of notes when studying. He also likes to learn using pictures, tables and flash cards. This type reads a lot and dreams often and in color. They learn best in a nice environment. The communicative type prefers conversations and discussions. They need interaction, or dialog with others. They ask a lot of questions in class and learn well in groups. The motoric type learns through movement. They prefer the method ‘learning by doing’ and want to try everything. They like to be physically active or chew gum when studying. They don't like theories, but experiments. It's important to note that almost everyone is a mix of these types. So there is no one that represents a single type. That's why we learn best when we enlist all our sensory organs. Then our brain is activated in many ways and stores new content well. Read, discuss and listen to vocabulary! And then do sports afterwards!
Did you know?
Indonesian is spoken by more than 160 million people. It is the native language of only 30 million, however. This is due to the fact that almost 500 different ethnic groups live in Indonesia. They speak 250 different languages that branch out into many dialects. Such a linguistic variety can naturally lead to problems. Today's Indonesian has thus been implemented as the standardized national language. It is taught in every school in addition to the native language. Indonesian is counted among the Austronesian languages. It is so closely related to Malay that the two languages are considered almost identical. There are many advantages to learning Indonesian. The grammar rules are not very complicated. The orthography is also not difficult. You can base pronunciation on the spelling. Many Indonesian words come from other languages, which makes learning easier. And soon Indonesian will be one of the most important languages of the world!