Phrasebook

en In the hotel – Arrival   »   ta ஹோட்டலில் –வருகை

27 [twenty-seven]

In the hotel – Arrival

In the hotel – Arrival

27 [இருபத்து ஏழு]

27 [irupattu ēḻu]

ஹோட்டலில் –வருகை

[hōṭṭalil –varukai]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
Do you have a vacant room? இங--ே உங-க-ிடம்-ஓர் -----ா--ய-- இ-ுக்கு-ா? இங-க- உங-கள-டம- ஓர- அற- க-ல-ய-க இர-க-க-ம-? இ-்-ே உ-்-ள-ட-் ஓ-் அ-ை க-ல-ய-க இ-ு-்-ு-ா- ------------------------------------------ இங்கே உங்களிடம் ஓர் அறை காலியாக இருக்குமா? 0
i--ē--ṅk-ḷiṭ-m--r---ai k--i--ka--ru--umā? iṅkē uṅkaḷiṭam ōr aṟai kāliyāka irukkumā? i-k- u-k-ḷ-ṭ-m ō- a-a- k-l-y-k- i-u-k-m-? ----------------------------------------- iṅkē uṅkaḷiṭam ōr aṟai kāliyāka irukkumā?
I have booked a room. நான் ஓர்---ை பத-வு--ெய-துள--ே--. ந-ன- ஓர- அற- பத-வ- ச-ய-த-ள-ள-ன-. ந-ன- ஓ-் அ-ை ப-ி-ு ச-ய-த-ள-ள-ன-. -------------------------------- நான் ஓர் அறை பதிவு செய்துள்ளேன். 0
N-- ---aṟ-i -----u---y---ḷē-. Nāṉ ōr aṟai pativu ceytuḷḷēṉ. N-ṉ ō- a-a- p-t-v- c-y-u-ḷ-ṉ- ----------------------------- Nāṉ ōr aṟai pativu ceytuḷḷēṉ.
My name is Miller. என- ப-ய-் -ில--ர். என- ப-யர- ம-ல-லர-. எ-் ப-ய-் ம-ல-ல-்- ------------------ என் பெயர் மில்லர். 0
E- pe--- m-ll--. Eṉ peyar millar. E- p-y-r m-l-a-. ---------------- Eṉ peyar millar.
I need a single room. எ-க்-- --்--ற-றை-------ண-டு--. எனக-க- ஓர- ஒற-ற- அற- வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஓ-் ஒ-்-ை அ-ை வ-ண-ட-ம-. ------------------------------ எனக்கு ஓர் ஒற்றை அறை வேண்டும். 0
E---ku-ōr oṟṟ-i--ṟai-v---um. Eṉakku ōr oṟṟai aṟai vēṇṭum. E-a-k- ō- o-ṟ-i a-a- v-ṇ-u-. ---------------------------- Eṉakku ōr oṟṟai aṟai vēṇṭum.
I need a double room. என--க- -ர் இ-ட--- -றை -ேண---ம-. எனக-க- ஓர- இரட-ட- அற- வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஓ-் இ-ட-ட- அ-ை வ-ண-ட-ம-. ------------------------------- எனக்கு ஓர் இரட்டை அறை வேண்டும். 0
E-a-----r-i--ṭṭai--ṟa- vē--u-. Eṉakku ōr iraṭṭai aṟai vēṇṭum. E-a-k- ō- i-a-ṭ-i a-a- v-ṇ-u-. ------------------------------ Eṉakku ōr iraṭṭai aṟai vēṇṭum.
What does the room cost per night? ஓ-்-இர----கு ------டகை-எ-்-? ஓர- இரவ-ற-க- அற- வ-டக- என-ன? ஓ-் இ-வ-ற-க- அ-ை வ-ட-ை எ-்-? ---------------------------- ஓர் இரவிற்கு அறை வாடகை என்ன? 0
Ōr-ir-v--k- -ṟai--āṭak-i -ṉ-a? Ōr iraviṟku aṟai vāṭakai eṉṉa? Ō- i-a-i-k- a-a- v-ṭ-k-i e-ṉ-? ------------------------------ Ōr iraviṟku aṟai vāṭakai eṉṉa?
I would like a room with a bathroom. என--கு-க-ள-ய-ற-ய-ட-்---்- ஓர்--ற--வே--ட-ம-. எனக-க- க-ள-யலற-ய-டன- உள-ள ஓர- அற- வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- க-ள-ய-ற-ய-ட-் உ-்- ஓ-் அ-ை வ-ண-ட-ம-. ------------------------------------------- எனக்கு குளியலறையுடன் உள்ள ஓர் அறை வேண்டும். 0
E-akku -uḷ-y--aṟa-y------ḷḷa--r-aṟai-v--ṭum. Eṉakku kuḷiyalaṟaiyuṭaṉ uḷḷa ōr aṟai vēṇṭum. E-a-k- k-ḷ-y-l-ṟ-i-u-a- u-ḷ- ō- a-a- v-ṇ-u-. -------------------------------------------- Eṉakku kuḷiyalaṟaiyuṭaṉ uḷḷa ōr aṟai vēṇṭum.
I would like a room with a shower. எ---கு--வ------ள ஓ-்-அறை--------். எனக-க- ஷவர- உள-ள ஓர- அற- வ-ண-ட-ம-. எ-க-க- ஷ-ர- உ-்- ஓ-் அ-ை வ-ண-ட-ம-. ---------------------------------- எனக்கு ஷவர் உள்ள ஓர் அறை வேண்டும். 0
Eṉ---------r uḷḷa ---a--- -ēṇ--m. Eṉakku ṣavar uḷḷa ōr aṟai vēṇṭum. E-a-k- ṣ-v-r u-ḷ- ō- a-a- v-ṇ-u-. --------------------------------- Eṉakku ṣavar uḷḷa ōr aṟai vēṇṭum.
Can I see the room? நா-் அ-ையை -ார----ல-ம-? ந-ன- அற-ய- ப-ர-க-கல-ம-? ந-ன- அ-ை-ை ப-ர-க-க-ா-ா- ----------------------- நான் அறையை பார்க்கலாமா? 0
N------iy-- pārk-alām-? Nāṉ aṟaiyai pārkkalāmā? N-ṉ a-a-y-i p-r-k-l-m-? ----------------------- Nāṉ aṟaiyai pārkkalāmā?
Is there a garage here? இ---- -ா-்--ெட---ருக்கிற--? இங-க- க-ர- ஷ-ட- இர-க-க-றத-? இ-்-ு க-ர- ஷ-ட- இ-ு-்-ி-த-? --------------------------- இங்கு கார் ஷெட் இருக்கிறதா? 0
Iṅ----ār ṣ-ṭ iruk-i--tā? Iṅku kār ṣeṭ irukkiṟatā? I-k- k-r ṣ-ṭ i-u-k-ṟ-t-? ------------------------ Iṅku kār ṣeṭ irukkiṟatā?
Is there a safe here? இங்க--ப---க--்பு-- பெட-டகம் ஸ-ஃ-் -ர--்க--த-? இங-க- ப-த-க-ப-ப-ப- ப-ட-டகம- ஸ-ஃப- இர-க-க-றத-? இ-்-ு ப-த-க-ப-ப-ப- ப-ட-ட-ம- ஸ-ஃ-் இ-ு-்-ி-த-? --------------------------------------------- இங்கு பாதுகாப்புப் பெட்டகம் ஸேஃப் இருக்கிறதா? 0
I----p------p-p-p-ṭṭa------ḥp------i-a--? Iṅku pātukāppup peṭṭakam sēḥp irukkiṟatā? I-k- p-t-k-p-u- p-ṭ-a-a- s-ḥ- i-u-k-ṟ-t-? ----------------------------------------- Iṅku pātukāppup peṭṭakam sēḥp irukkiṟatā?
Is there a fax machine here? இ-்க--ஃ-ாக------ஷ-ன் -ருக---றதா? இங-க- ஃப-க-ஸ- ம-ஷ-ன- இர-க-க-றத-? இ-்-ு ஃ-ா-்-் ம-ஷ-ன- இ-ு-்-ி-த-? -------------------------------- இங்கு ஃபாக்ஸ் மெஷின் இருக்கிறதா? 0
Iṅku--pāk---eṣi---r-kk----ā? Iṅku ḥpāks meṣiṉ irukkiṟatā? I-k- ḥ-ā-s m-ṣ-ṉ i-u-k-ṟ-t-? ---------------------------- Iṅku ḥpāks meṣiṉ irukkiṟatā?
Fine, I’ll take the room. ந--லத-.--ன---------ை-ை எ-ுத-து-- கொ-்க-றே--. நல-லத-.ந-ன- இந-த அற-ய- எட-த-த-க- க-ள-க-ற-ன-. ந-்-த-.-ா-் இ-்- அ-ை-ை எ-ு-்-ு-் க-ள-க-ற-ன-. -------------------------------------------- நல்லது.நான் இந்த அறையை எடுத்துக் கொள்கிறேன். 0
N-----u.-ā---nta-aṟ-i-ai -ṭut--k -o-k---ṉ. Nallatu.Nāṉ inta aṟaiyai eṭuttuk koḷkiṟēṉ. N-l-a-u-N-ṉ i-t- a-a-y-i e-u-t-k k-ḷ-i-ē-. ------------------------------------------ Nallatu.Nāṉ inta aṟaiyai eṭuttuk koḷkiṟēṉ.
Here are the keys. இ--------ள். இத- ச-வ-கள-. இ-ோ ச-வ-க-்- ------------ இதோ சாவிகள். 0
I-ō c--ika-. Itō cāvikaḷ. I-ō c-v-k-ḷ- ------------ Itō cāvikaḷ.
Here is my luggage. இ-ோ-என- --ண--பெ----க--. இத- என- பயணப-ப-ட-ட-கள-. இ-ோ எ-் ப-ண-்-ெ-்-ி-ள-. ----------------------- இதோ என் பயணப்பெட்டிகள். 0
Itō-e- -ay-ṇa-pe--i-aḷ. Itō eṉ payaṇappeṭṭikaḷ. I-ō e- p-y-ṇ-p-e-ṭ-k-ḷ- ----------------------- Itō eṉ payaṇappeṭṭikaḷ.
What time do you serve breakfast? காலை உண-- எத்-னை மண---கு? க-ல- உணவ- எத-தன- மண-க-க-? க-ல- உ-வ- எ-்-ன- ம-ி-்-ு- ------------------------- காலை உணவு எத்தனை மணிக்கு? 0
Kā--- uṇ--- -ttaṉa---a--kku? Kālai uṇavu ettaṉai maṇikku? K-l-i u-a-u e-t-ṉ-i m-ṇ-k-u- ---------------------------- Kālai uṇavu ettaṉai maṇikku?
What time do you serve lunch? மத-ய-உ--ு-எத-தனை மணி---ு? மத-ய உணவ- எத-தன- மண-க-க-? ம-ி- உ-வ- எ-்-ன- ம-ி-்-ு- ------------------------- மதிய உணவு எத்தனை மணிக்கு? 0
Mat--a-uṇ-v----t--ai ma-ik-u? Matiya uṇavu ettaṉai maṇikku? M-t-y- u-a-u e-t-ṉ-i m-ṇ-k-u- ----------------------------- Matiya uṇavu ettaṉai maṇikku?
What time do you serve dinner? இர-ு உ-வ- எத-----மண--்க-? இரவ- உணவ- எத-தன- மண-க-க-? இ-வ- உ-வ- எ-்-ன- ம-ி-்-ு- ------------------------- இரவு உணவு எத்தனை மணிக்கு? 0
Iravu--ṇ-v- ----ṉai-----kk-? Iravu uṇavu ettaṉai maṇikku? I-a-u u-a-u e-t-ṉ-i m-ṇ-k-u- ---------------------------- Iravu uṇavu ettaṉai maṇikku?

Breaks are important for learning success

Those who want to learn successfully should take frequent breaks! New scientific studies have come to this conclusion. Researchers examined the phases of learning. In doing so, various learning situations were simulated. We absorb information best in small pieces. That means we shouldn't learn too much at once. We should always take breaks between course units. Our learning success is also namely dependent on biochemical processes. These processes take place in the brain. They determine our optimal learning rhythm. When we learn something new, our brain releases certain substances. These substances influence the activity of our brain cells. Two specific different enzymes play an important role in that process. They are released when new content is learned. But they aren't released together. Their impact unfolds with a time lag. We learn best, however, when both enzymes are present at the same time. And our success increases considerably when we take breaks more often. So it makes sense to vary the length of individual learning phases. The length of the break should vary as well. It is ideal to take two breaks of ten minutes each in the beginning. Then one break for five minutes. Then you should take a break for 30 minutes. During the breaks, our brain memorizes the new content better. You should leave your work area during the breaks. It is also a good idea to move around during the breaks. So take a short walk between studying! And don't feel bad – you're learning while you do it!
Did you know?
Lithuanian is counted among the Baltic languages. It is spoken by more than 3 million people. These people live in Lithuania, Belarus, and Poland. The only language it is closely related to is Latvian. Although Lithuania is a very small country, the language is divided into many dialects. Lithuanian is written in Latin letters, but it has a few special symbols. The many double vowels are typical. There are also several varieties of vowels, such as short, long, and nasal. Lithuanian pronunciation is not difficult. The intonation is markedly more complicated because it is flexible. That is to say, it is based on the grammatical form of the word. It is interesting to note that Lithuanian is a very archaic language. It is considered the language that has strayed from its parent language the least. That means it is still very similar to the first Indo-European language. If you want to know how our ancestors spoke, you should learn Lithuanian.