Phrasebook

en Appointment   »   ta நியமனம்

24 [twenty-four]

Appointment

Appointment

24 [இருபத்து நான்கு]

24 [Irupattu nāṉku]

நியமனம்

[niyamaṉam]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
Did you miss the bus? ந- உ----ட-ய--ேருந்தை-தவ-----்-ு-வி---ா-ா? ந- உன-ன-ட-ய ப-ர-ந-த- தவற வ-ட-ட- வ-ட-ட-ய-? ந- உ-்-ு-ை- ப-ர-ந-த- த-ற வ-ட-ட- வ-ட-ட-ய-? ----------------------------------------- நீ உன்னுடைய பேருந்தை தவற விட்டு விட்டாயா? 0
nī -ṉṉuṭ-iya-p-ru-tai--a---- -iṭṭ- v---ā--? nī uṉṉuṭaiya pēruntai tavaṟa viṭṭu viṭṭāyā? n- u-ṉ-ṭ-i-a p-r-n-a- t-v-ṟ- v-ṭ-u v-ṭ-ā-ā- ------------------------------------------- nī uṉṉuṭaiya pēruntai tavaṟa viṭṭu viṭṭāyā?
I waited for you for half an hour. ந--- -ன----க --ை--ிநே--்-காத-து-்கொ-்-ு--ரு-்த-ன-. ந-ன- உனக-க-க அர-மண-ந-ரம- க-த-த-க-க-ண-ட- இர-ந-த-ன-. ந-ன- உ-க-க-க அ-ை-ண-ந-ர-் க-த-த-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ே-்- -------------------------------------------------- நான் உனக்காக அரைமணிநேரம் காத்துக்கொண்டு இருந்தேன். 0
Nā- -ṉ--k-------i-a--n-r---k--t----ṇ-u-i-un-ēṉ. Nāṉ uṉakkāka araimaṇinēram kāttukkoṇṭu iruntēṉ. N-ṉ u-a-k-k- a-a-m-ṇ-n-r-m k-t-u-k-ṇ-u i-u-t-ṉ- ----------------------------------------------- Nāṉ uṉakkāka araimaṇinēram kāttukkoṇṭu iruntēṉ.
Don’t you have a mobile / cell phone (am.) with you? ஏன-,-ன்--ம்--ைப------------்-------்-ை--? ஏன-,உன-வசம- க-ப-ப-ச- /ம-ப-ல-ப-ன- இல-ல-ய-? ஏ-்-உ-்-ச-் க-ப-ப-ச- /-ொ-ை-்-ோ-் இ-்-ை-ா- ----------------------------------------- ஏன்,உன்வசம் கைப்பேசி /மொபைல்போன் இல்லையா? 0
Ē----vacam--a--p-c-/-opa--p-ṉ-----i-ā? Ēṉ,uṉvacam kaippēci/mopailpōṉ illaiyā? Ē-,-ṉ-a-a- k-i-p-c-/-o-a-l-ō- i-l-i-ā- -------------------------------------- Ēṉ,uṉvacam kaippēci/mopailpōṉ illaiyā?
Be punctual next time! அட---த ---ை--ே-ம்-தவற--ே. அட-த-த தடவ- ந-ரம- தவற-த-. அ-ு-்- த-வ- ந-ர-் த-ற-த-. ------------------------- அடுத்த தடவை நேரம் தவறாதே. 0
A-u----t-ṭ------ē--m--av--ā-ē. Aṭutta taṭavai nēram tavaṟātē. A-u-t- t-ṭ-v-i n-r-m t-v-ṟ-t-. ------------------------------ Aṭutta taṭavai nēram tavaṟātē.
Take a taxi next time! அடுத-த -டவ--ட--்--ய---------வ--ு அட-த-த தடவ- ட-க-ஸ-ய-ல- வந-த-வ-ட- அ-ு-்- த-வ- ட-க-ஸ-ய-ல- வ-்-ு-ி-ு -------------------------------- அடுத்த தடவை டாக்ஸியில் வந்துவிடு 0
A-utta --ṭ-va- -ā-siyi---a------u Aṭutta taṭavai ṭāksiyil vantuviṭu A-u-t- t-ṭ-v-i ṭ-k-i-i- v-n-u-i-u --------------------------------- Aṭutta taṭavai ṭāksiyil vantuviṭu
Take an umbrella with you next time! அடு-்த-த--ை-க--- -ட-த்து-்--ண்-- -ா. அட-த-த தடவ- க-ட- எட-த-த-க-க-ண-ட- வ-. அ-ு-்- த-வ- க-ட- எ-ு-்-ு-்-ொ-்-ு வ-. ------------------------------------ அடுத்த தடவை குடை எடுத்துக்கொண்டு வா. 0
aṭ--t---aṭ------uṭai-eṭ--t-kk---u v-. aṭutta taṭavai kuṭai eṭuttukkoṇṭu vā. a-u-t- t-ṭ-v-i k-ṭ-i e-u-t-k-o-ṭ- v-. ------------------------------------- aṭutta taṭavai kuṭai eṭuttukkoṇṭu vā.
I have the day off tomorrow. எ---கு---ள- வி---ு-ை. எனக-க- ந-ள- வ-ட-ம-ற-. எ-க-க- ந-ள- வ-ட-ம-ற-. --------------------- எனக்கு நாளை விடுமுறை. 0
Eṉakk---ā--i--i---uṟai. Eṉakku nāḷai viṭumuṟai. E-a-k- n-ḷ-i v-ṭ-m-ṟ-i- ----------------------- Eṉakku nāḷai viṭumuṟai.
Shall we meet tomorrow? நாம் ந-ளை-ச--திப்போம-? ந-ம- ந-ள- சந-த-ப-ப-ம-? ந-ம- ந-ள- ச-்-ி-்-ோ-ா- ---------------------- நாம் நாளை சந்திப்போமா? 0
Nām-n-ḷ---c-nti---mā? Nām nāḷai cantippōmā? N-m n-ḷ-i c-n-i-p-m-? --------------------- Nām nāḷai cantippōmā?
I’m sorry, I can’t make it tomorrow. ம--னிக--வ-ம--எ---ால்-ந-ள- வ---ய-ாது. மன-ன-க-கவ-ம-.என-ன-ல- ந-ள- வர இயல-த-. ம-்-ி-்-வ-ம-.-ன-ன-ல- ந-ள- வ- இ-ல-த-. ------------------------------------ மன்னிக்கவும்.என்னால் நாளை வர இயலாது. 0
Maṉṉ-k-a--m--ṉṉāl--āḷ-i-v--a--y-----. Maṉṉikkavum.Eṉṉāl nāḷai vara iyalātu. M-ṉ-i-k-v-m-E-ṉ-l n-ḷ-i v-r- i-a-ā-u- ------------------------------------- Maṉṉikkavum.Eṉṉāl nāḷai vara iyalātu.
Do you already have plans for this weekend? நீ---ள-----த வார---திக்-ு ஏ---னவே-தி-்----ஏத--் வைத்-ி--க-க------ள-? ந-ங-கள- இந-த வ-ரஇற-த-க-க- ஏற-கனவ- த-ட-டம- ஏத-ம- வ-த-த-ர-க-க-ற-ர-கள-? ந-ங-க-் இ-்- வ-ர-ற-த-க-க- ஏ-்-ன-ே த-ட-ட-் ஏ-ு-் வ-த-த-ர-க-க-ற-ர-க-ா- -------------------------------------------------------------------- நீங்கள் இந்த வாரஇறுதிக்கு ஏற்கனவே திட்டம் ஏதும் வைத்திருக்கிறீர்களா? 0
N---a- i-ta vāra-iṟuti-ku--ṟk--a-ē---ṭṭa- ē--- va----rukk-ṟ-----ā? Nīṅkaḷ inta vāra'iṟutikku ēṟkaṉavē tiṭṭam ētum vaittirukkiṟīrkaḷā? N-ṅ-a- i-t- v-r-'-ṟ-t-k-u ē-k-ṉ-v- t-ṭ-a- ē-u- v-i-t-r-k-i-ī-k-ḷ-? ------------------------------------------------------------------ Nīṅkaḷ inta vāra'iṟutikku ēṟkaṉavē tiṭṭam ētum vaittirukkiṟīrkaḷā?
Or do you already have an appointment? அல-லத- --க்கு-ஏற-------ேறு --ர-ய-னு-்----திக்--வே-்ட-இ---்க-ற--? அல-லத- உனக-க- ஏற-கனவ- வ-ற- ய-ர-ய-ன-ம- சந-த-க-க வ-ண-ட-இர-க-க-றத-? அ-்-த- உ-க-க- ஏ-்-ன-ே வ-ற- ய-ர-ய-ன-ம- ச-்-ி-்- வ-ண-ட-இ-ு-்-ி-த-? ---------------------------------------------------------------- அல்லது உனக்கு ஏற்கனவே வேறு யாரையேனும் சந்திக்க வேண்டிஇருக்கிறதா? 0
A-l-t--uṉa--u ēṟ-a-avē-v--u-----iy-ṉum---nt-k-a vēṇ-i'iru--iṟ---? Allatu uṉakku ēṟkaṉavē vēṟu yāraiyēṉum cantikka vēṇṭi'irukkiṟatā? A-l-t- u-a-k- ē-k-ṉ-v- v-ṟ- y-r-i-ē-u- c-n-i-k- v-ṇ-i-i-u-k-ṟ-t-? ----------------------------------------------------------------- Allatu uṉakku ēṟkaṉavē vēṟu yāraiyēṉum cantikka vēṇṭi'irukkiṟatā?
I suggest that we meet on the weekend. என-்-ுத----ன-றுக-ற--, -ா-- -ா-இறுதியி-் ச-்--க்கலா-ென்று. எனக-க-த- த-ன-ற-க-றத-, ந-ம- வ-ரஇற-த-ய-ல- சந-த-க-கல-ம-ன-ற-. எ-க-க-த- த-ன-ற-க-ற-ு- ந-ம- வ-ர-ற-த-ய-ல- ச-்-ி-்-ல-ம-ன-ற-. --------------------------------------------------------- எனக்குத் தோன்றுகிறது, நாம் வாரஇறுதியில் சந்திக்கலாமென்று. 0
E--kku- -----k----u- --m v-ra'-ṟu-iy-- --n----al-meṉ--. Eṉakkut tōṉṟukiṟatu, nām vāra'iṟutiyil cantikkalāmeṉṟu. E-a-k-t t-ṉ-u-i-a-u- n-m v-r-'-ṟ-t-y-l c-n-i-k-l-m-ṉ-u- ------------------------------------------------------- Eṉakkut tōṉṟukiṟatu, nām vāra'iṟutiyil cantikkalāmeṉṟu.
Shall we have a picnic? ந-ம் -ி-்னிக--ப-கலாம-? ந-ம- ப-க-ன-க- ப-கல-ம-? ந-ம- ப-க-ன-க- ப-க-ா-ா- ---------------------- நாம் பிக்னிக் போகலாமா? 0
N-- --kṉik-pō--lā-ā? Nām pikṉik pōkalāmā? N-m p-k-i- p-k-l-m-? -------------------- Nām pikṉik pōkalāmā?
Shall we go to the beach? நாம்---ற்க---ப------? ந-ம- கடற-கர- ப-கல-ம-? ந-ம- க-ற-க-ை ப-க-ா-ா- --------------------- நாம் கடற்கரை போகலாமா? 0
N----aṭaṟk---- p-kalā-ā? Nām kaṭaṟkarai pōkalāmā? N-m k-ṭ-ṟ-a-a- p-k-l-m-? ------------------------ Nām kaṭaṟkarai pōkalāmā?
Shall we go to the mountains? நா-்----க-ு-்-ு -ோ--ா--? ந-ம- மல-கள-க-க- ப-கல-ம-? ந-ம- ம-ை-ள-க-க- ப-க-ா-ா- ------------------------ நாம் மலைகளுக்கு போகலாமா? 0
N---m--a--a-u-ku -ō--l-mā? Nām malaikaḷukku pōkalāmā? N-m m-l-i-a-u-k- p-k-l-m-? -------------------------- Nām malaikaḷukku pōkalāmā?
I will pick you up at the office. ந-ன்-----ை--ல-வல----ில--ு--த----ட--ிச்ச---கி--ன். ந-ன- உன-ன- அல-வலகத-த-ல-ர-ந-த- க-ட-ட-ச-ச-ல-க-ற-ன-. ந-ன- உ-்-ை அ-ு-ல-த-த-ல-ர-ந-த- க-ட-ட-ச-ச-ல-க-ற-ன-. ------------------------------------------------- நான் உன்னை அலுவலகத்திலிருந்து கூட்டிச்செல்கிறேன். 0
Nā---ṉ-a--a-u---ak---------t---ūṭ-ic--l--ṟ-ṉ. Nāṉ uṉṉai aluvalakattiliruntu kūṭṭiccelkiṟēṉ. N-ṉ u-ṉ-i a-u-a-a-a-t-l-r-n-u k-ṭ-i-c-l-i-ē-. --------------------------------------------- Nāṉ uṉṉai aluvalakattiliruntu kūṭṭiccelkiṟēṉ.
I will pick you up at home. ந-ன்--ன-ன---ன்-வீ-்---ிருந-த- கூட்டி----ல்கிற--். ந-ன- உன-ன- உன- வ-ட-ட-ல-ர-ந-த- க-ட-ட-ச-ச-ல-க-ற-ன-. ந-ன- உ-்-ை உ-் வ-ட-ட-ல-ர-ந-த- க-ட-ட-ச-ச-ல-க-ற-ன-. ------------------------------------------------- நான் உன்னை உன் வீட்டிலிருந்து கூட்டிச்செல்கிறேன். 0
N-ṉ -ṉṉa--uṉ -īṭṭil-r------ū-----el-----. Nāṉ uṉṉai uṉ vīṭṭiliruntu kūṭṭiccelkiṟēṉ. N-ṉ u-ṉ-i u- v-ṭ-i-i-u-t- k-ṭ-i-c-l-i-ē-. ----------------------------------------- Nāṉ uṉṉai uṉ vīṭṭiliruntu kūṭṭiccelkiṟēṉ.
I will pick you up at the bus stop. ந-ன--உ-்-ை பே-ு-்-ு--ி-ை---தி--ரு--து--ட்ட--்-ெல்க--ே-். ந-ன- உன-ன- ப-ர-ந-த- ந-ல-யத-த-ல-ர-ந-த-க-ட-ட-ச-ச-ல-க-ற-ன-. ந-ன- உ-்-ை ப-ர-ந-த- ந-ல-ய-்-ி-ி-ு-்-ு-ூ-்-ி-்-ெ-்-ி-ே-்- -------------------------------------------------------- நான் உன்னை பேருந்து நிலையத்திலிருந்துகூட்டிச்செல்கிறேன். 0
Nā- uṉ-a---ē---t- n--ai-a-ti-i-unt--ū-ṭ-cc--k-ṟ--. Nāṉ uṉṉai pēruntu nilaiyattiliruntukūṭṭiccelkiṟēṉ. N-ṉ u-ṉ-i p-r-n-u n-l-i-a-t-l-r-n-u-ū-ṭ-c-e-k-ṟ-ṉ- -------------------------------------------------- Nāṉ uṉṉai pēruntu nilaiyattiliruntukūṭṭiccelkiṟēṉ.

Tips for learning a foreign language

Learning a new language is always arduous. Pronunciation, grammar rules and vocabulary demand a lot of discipline. There are different tricks, however, that make learning easier! First of all, it's important to think positively. Be excited about the new language and new experiences! Theoretically, what you start with doesn't matter. Search for a topic that you find especially interesting. It makes sense to concentrate on the listening and speaking first. Read and write afterwards. Come up with a system that works for you and your everyday routine. With adjectives, you can often learn the opposite at the same time. Or you can hang signs with vocabulary all over your living space. You can learn using audio files while exercising or in the car. If a certain topic is too difficult for you, stop. Take a break or study something else! This way you won't lose the desire to learn the new language. Solving crossword puzzles in the new language is fun. Films in the foreign language provide some variety. You can learn a lot about the country and people by reading foreign newspapers. On the internet there are many exercises that complement books. And look for friends who also enjoy learning languages. Never study new content on its own, but always in context! Review everything regularly! This way your brain can memorize the material well. Those who have had enough of theory should pack their bags! Because nowhere else can you learn more effectively than among native speakers. You can keep a journal with your experiences of your trip. But the most important thing is: Never give up!
Did you know?
Korean is spoken by approximately 75 million people. These people mainly live in North and South Korea. However, there are also Korean minorities in China and Japan. It is still debated as to which language family Korean belongs. The fact that Korea is divided is also noticeable in the language of the two countries. South Korea, for example, adopts many words from English. North Koreans often do not understand these words. The standard languages of both countries are based on the dialects of their respective capital cities. Another feature of the Korean language is its preciseness. For example, the language indicates which relationship speakers have to one another. That means there are a great deal of polite forms of address and many different terms for relatives. The Korean writing system is a letter system. Individual letters are combined as syllables in imaginary squares. Especially interesting are the consonants that function as pictures through their shape. They show which position mouth, tongue, palate and throat have in the pronunciation.