Phrasebook

en En route   »   ta வழியில்

37 [thirty-seven]

En route

En route

37 [முப்பத்தி ஏழு]

37 [Muppatti ēḻu]

வழியில்

[vaḻiyil]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Tamil Play More
He drives a motorbike. அ--் மோ-்-ார---ைக--ிளில--செல-கிற-ர். அவர- ம-ட-ட-ர- ச-க-க-ள-ல- ச-ல-க-ற-ர-. அ-ர- ம-ட-ட-ர- ச-க-க-ள-ல- ச-ல-க-ற-ர-. ------------------------------------ அவர் மோட்டார் சைக்கிளில் செல்கிறார். 0
a-ar -ōṭṭ----a-k-iḷi--c-l---ār. avar mōṭṭār caikkiḷil celkiṟār. a-a- m-ṭ-ā- c-i-k-ḷ-l c-l-i-ā-. ------------------------------- avar mōṭṭār caikkiḷil celkiṟār.
He rides a bicycle. அ--்-ச-க---ளி-். செ----றார். அவர- ச-க-க-ள-ல-. ச-ல-க-ற-ர-. அ-ர- ச-க-க-ள-ல-. ச-ல-க-ற-ர-. ---------------------------- அவர் சைக்கிளில். செல்கிறார். 0
A-a--caikk-ḷil--C----ṟā-. Avar caikkiḷil. Celkiṟār. A-a- c-i-k-ḷ-l- C-l-i-ā-. ------------------------- Avar caikkiḷil. Celkiṟār.
He walks. அவர- --ந்--- -ெ--க--ார-. அவர- நடந-த-. ச-ல-க-ற-ர-. அ-ர- ந-ந-த-. ச-ல-க-ற-ர-. ------------------------ அவர் நடந்து. செல்கிறார். 0
A-ar na-a-tu.--e---ṟā-. Avar naṭantu. Celkiṟār. A-a- n-ṭ-n-u- C-l-i-ā-. ----------------------- Avar naṭantu. Celkiṟār.
He goes by ship. அ-ர- -ப--லில-.-ச--்க--ா-். அவர- கப-பல-ல-. ச-ல-க-ற-ர-. அ-ர- க-்-ல-ல-. ச-ல-க-ற-ர-. -------------------------- அவர் கப்பலில். செல்கிறார். 0
A--- ka---l-l- -e--iṟār. Avar kappalil. Celkiṟār. A-a- k-p-a-i-. C-l-i-ā-. ------------------------ Avar kappalil. Celkiṟār.
He goes by boat. அவ-் -டக-ல்.-செ---ி-ா--. அவர- படக-ல-. ச-ல-க-ற-ர-. அ-ர- ப-க-ல-. ச-ல-க-ற-ர-. ------------------------ அவர் படகில். செல்கிறார். 0
Av-- -aṭa---.--e-ki-ār. Avar paṭakil. Celkiṟār. A-a- p-ṭ-k-l- C-l-i-ā-. ----------------------- Avar paṭakil. Celkiṟār.
He swims. அவ-----ந-த-கி---். அவர- ந-ந-த-க-ற-ர-. அ-ர- ந-ந-த-க-ற-ர-. ------------------ அவர் நீந்துகிறார். 0
Ava- -īn---iṟār. Avar nīntukiṟār. A-a- n-n-u-i-ā-. ---------------- Avar nīntukiṟār.
Is it dangerous here? இத- ஆப---ான-இடமா? இத- ஆபத-த-ன இடம-? இ-ு ஆ-த-த-ன இ-ம-? ----------------- இது ஆபத்தான இடமா? 0
I-- -pattā-a iṭamā? Itu āpattāṉa iṭamā? I-u ā-a-t-ṉ- i-a-ā- ------------------- Itu āpattāṉa iṭamā?
Is it dangerous to hitchhike alone? இங--ே -ன-யே ச-ல-வ-ு -ப--த-? இங-க- தன-ய- ச-ல-வத- ஆபத-த-? இ-்-ே த-ி-ே ச-ல-வ-ு ஆ-த-த-? --------------------------- இங்கே தனியே செல்வது ஆபத்தா? 0
I-kē -a--y----lvatu -pat-ā? Iṅkē taṉiyē celvatu āpattā? I-k- t-ṉ-y- c-l-a-u ā-a-t-? --------------------------- Iṅkē taṉiyē celvatu āpattā?
Is it dangerous to go for a walk at night? இ------ரவ--் ----ே நட---- ----வது ஆப-்த-? இங-க- இரவ-ல- தன-ய- நடந-த- ச-ல-வத- ஆபத-த-? இ-்-ே இ-வ-ல- த-ி-ே ந-ந-த- ச-ல-வ-ு ஆ-த-த-? ----------------------------------------- இங்கே இரவில் தனியே நடந்து செல்வது ஆபத்தா? 0
I-----r---- ta---ē-naṭan---c--va-u -pa-tā? Iṅkē iravil taṉiyē naṭantu celvatu āpattā? I-k- i-a-i- t-ṉ-y- n-ṭ-n-u c-l-a-u ā-a-t-? ------------------------------------------ Iṅkē iravil taṉiyē naṭantu celvatu āpattā?
We got lost. ந--்கள் தொ-ைந-த-ப-ய்--ட----். ந-ங-கள- த-ல-ந-த-ப-ய-வ-ட-ட-ம-. ந-ங-க-் த-ல-ந-த-ப-ய-வ-ட-ட-ம-. ----------------------------- நாங்கள் தொலைந்துபோய்விட்டோம். 0
Nāṅ-aḷ -o-a-ntu--y------. Nāṅkaḷ tolaintupōyviṭṭōm. N-ṅ-a- t-l-i-t-p-y-i-ṭ-m- ------------------------- Nāṅkaḷ tolaintupōyviṭṭōm.
We’re on the wrong road. ந-ங்--்--வறா-----ை--ல்-வந-தி-ுக்-ி-ோம-. ந-ங-கள- தவற-ன ப-த-ய-ல- வந-த-ர-க-க-ற-ம-. ந-ங-க-் த-ற-ன ப-த-ய-ல- வ-்-ி-ு-்-ி-ோ-்- --------------------------------------- நாங்கள் தவறான பாதையில் வந்திருக்கிறோம். 0
N-ṅkaḷ tav---ṉa ---aiyil--anti---kiṟōm. Nāṅkaḷ tavaṟāṉa pātaiyil vantirukkiṟōm. N-ṅ-a- t-v-ṟ-ṉ- p-t-i-i- v-n-i-u-k-ṟ-m- --------------------------------------- Nāṅkaḷ tavaṟāṉa pātaiyil vantirukkiṟōm.
We must turn around. ந-ங---- த---ம்----ண்ட-ம-. ந-ங-கள- த-ர-ம-ப வ-ண-ட-ம-. ந-ங-க-் த-ர-ம-ப வ-ண-ட-ம-. ------------------------- நாங்கள் திரும்ப வேண்டும். 0
Nā-kaḷ-ti--------ṇṭ-m. Nāṅkaḷ tirumpa vēṇṭum. N-ṅ-a- t-r-m-a v-ṇ-u-. ---------------------- Nāṅkaḷ tirumpa vēṇṭum.
Where can one park here? இங-க--வ-்ட--ை --்கே நி-ு-்த---ு? இங-க- வண-ட-ய- எங-க- ந-ற-த-த-வத-? இ-்-ே வ-்-ி-ை எ-்-ே ந-ற-த-த-வ-ு- -------------------------------- இங்கே வண்டியை எங்கே நிறுத்துவது? 0
Iṅkē-----i-ai ---ē ---u-t--a-u? Iṅkē vaṇṭiyai eṅkē niṟuttuvatu? I-k- v-ṇ-i-a- e-k- n-ṟ-t-u-a-u- ------------------------------- Iṅkē vaṇṭiyai eṅkē niṟuttuvatu?
Is there a parking lot here? இங்கே---்ட--- ந--ுத்த---டம்--த--் இர-க்கிற--? இங-க- வண-ட-ய- ந-ற-த-த-ம-டம- ஏத-ம- இர-க-க-றத-? இ-்-ே வ-்-ி-ை ந-ற-த-த-ம-ட-் ஏ-ு-் இ-ு-்-ி-த-? --------------------------------------------- இங்கே வண்டியை நிறுத்துமிடம் ஏதும் இருக்கிறதா? 0
Iṅ-ē -a--i--i-niṟ-t--mi----ē--m ---k-i-atā? Iṅkē vaṇṭiyai niṟuttumiṭam ētum irukkiṟatā? I-k- v-ṇ-i-a- n-ṟ-t-u-i-a- ē-u- i-u-k-ṟ-t-? ------------------------------------------- Iṅkē vaṇṭiyai niṟuttumiṭam ētum irukkiṟatā?
How long can one park here? இங-கே--ண-டிய----்த-ை -ேர-- ந---த--லாம்? இங-க- வண-ட-ய- எத-தன- ந-ரம- ந-ற-த-தல-ம-? இ-்-ே வ-்-ி-ை எ-்-ன- ந-ர-் ந-ற-த-த-ா-்- --------------------------------------- இங்கே வண்டியை எத்தனை நேரம் நிறுத்தலாம்? 0
Iṅkē va-ṭ--ai-e-t-ṉ-i-nē-a--niṟut-a---? Iṅkē vaṇṭiyai ettaṉai nēram niṟuttalām? I-k- v-ṇ-i-a- e-t-ṉ-i n-r-m n-ṟ-t-a-ā-? --------------------------------------- Iṅkē vaṇṭiyai ettaṉai nēram niṟuttalām?
Do you ski? நீ--க----ன--்சற-க்--- ச---வீ----ா? ந-ங-கள- பன-ச-சற-க-கல- ச-ய-வ-ர-கள-? ந-ங-க-் ப-ி-்-ற-க-க-் ச-ய-வ-ர-க-ா- ---------------------------------- நீங்கள் பனிச்சறுக்கல் செய்வீர்களா? 0
Nī---ḷ--a-i--a---ka- ---v-----ā? Nīṅkaḷ paṉiccaṟukkal ceyvīrkaḷā? N-ṅ-a- p-ṉ-c-a-u-k-l c-y-ī-k-ḷ-? -------------------------------- Nīṅkaḷ paṉiccaṟukkal ceyvīrkaḷā?
Do you take the ski lift to the top? ந-------ஸ-கி-லி----ல்----சிக-கு ச-ல்வீ-்---? ந-ங-கள- ஸ-க- ல-ஃபட-ல- உச-ச-க-க- ச-ல-வ-ர-கள-? ந-ங-க-் ஸ-க- ல-ஃ-ட-ல- உ-்-ி-்-ு ச-ல-வ-ர-க-ா- -------------------------------------------- நீங்கள் ஸ்கி லிஃபடில் உச்சிக்கு செல்வீர்களா? 0
N-ṅk---sk--li-pa-il---c--ku---l-----ḷ-? Nīṅkaḷ ski liḥpaṭil uccikku celvīrkaḷā? N-ṅ-a- s-i l-ḥ-a-i- u-c-k-u c-l-ī-k-ḷ-? --------------------------------------- Nīṅkaḷ ski liḥpaṭil uccikku celvīrkaḷā?
Can one rent skis here? இ---ு-ப--ச--று---ல---லக--வா-கைக்கு ---க்- -ு--யு--? இங-க- பன-ச-சற-க-கல- பலக- வ-டக-க-க- எட-க-க ம-ட-ய-ம-? இ-்-ு ப-ி-்-ற-க-க-் ப-க- வ-ட-ை-்-ு எ-ு-்- ம-ட-ய-ம-? --------------------------------------------------- இங்கு பனிச்சறுக்கல் பலகை வாடகைக்கு எடுக்க முடியுமா? 0
I-ku pa------uk--l---l---- -ā-a-ai-ku -ṭ-kka m--i-umā? Iṅku paṉiccaṟukkal palakai vāṭakaikku eṭukka muṭiyumā? I-k- p-ṉ-c-a-u-k-l p-l-k-i v-ṭ-k-i-k- e-u-k- m-ṭ-y-m-? ------------------------------------------------------ Iṅku paṉiccaṟukkal palakai vāṭakaikku eṭukka muṭiyumā?

Talking to yourself

When someone is talking to himself, it's odd to listeners. And yet almost everyone talks to themselves on a regular basis. Psychologists estimate that more than 95 percent of adults do it. Children almost always talk to themselves when playing. So it is completely normal to have conversations with yourself. This is just a special form of communication. And there are many advantages in talking to yourself every now and then! This is because we organize our thoughts through speech. Our inner voice emerges when we talk to ourselves. You might also say it's thinking out loud. Scatterbrained people in particular talk quite often to themselves. In their case, a certain area of the brain is less active. Therefore, they are less organized. With self-talks they are helping themselves be more methodical. Self-talks can also help us make decisions. And they are a very good way to relieve stress. Self-talks promote concentration and make you more productive. Because saying something aloud takes longer than just thinking about it. We are more aware of our thoughts when speaking. We tackle difficult tests better when we talk to ourselves in the process. Various experiments have shown this. We can also give ourselves courage through self-talks. Many athletes hold self-talks to motivate themselves. Unfortunately, we typically talk to ourselves in negative situations. Therefore, we should always try to be positive. And we often have to review what we wish for. In this way we can positively influence our actions through speaking. But unfortunately, that only works when we stay realistic!
Did you know?
Romanian is counted among the Eastern Romance languages. It is the native language of about 30 million people. These people live primarily in Romania and Moldova. Romanian is also the official language of the Republic of Moldova. There are also sizeable Romanian-speaking communities in Serbia and Ukraine, however. Romanian originated from Latin. The Romans formerly maintained two provinces in the region surrounding the Danube. Romanian is most closely related to Italian. Therefore, Romanians can understand Italians very well for the most part. The opposite is not always the case. This is due to the fact that Romanian contains many Slavic words. The phonology was influenced by the neighbouring Slavic linguistic area. As a result, the Romanian alphabet has a few special symbols. Romanian is written like it is spoken. And it still exhibits many similarities with the structure of ancient Latin … That is precisely what makes the discovery of this language so exciting!